Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezwartościowa działka a odszkodowanie za służebność przesyłu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 20-02-2015

Jestem właścicielem działki budowlanej. Od lat stoją przy niej słupy (też z transformatorem), co powoduje, że stała się bezwartościowa. Czy mogę starać się o odszkodowanie i służebność przesyłu? Co powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wyjaśnię, czym jest ustawowa służebność przesyłu obowiązująca od połowy 2008 r. (dotyczy także infrastruktury już istniejącej w tej dacie). Najpierw przedstawię regulacje prawne w tym zakresie – zwięzłe i ogólne, ale jest w nich wszystko co potrzeba:

„Rozdział III. Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Tak oto wygląda sytuacja faktyczno-prawna. Co więc teraz należy uczynić w kontekście Pana sytuacji:

Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Pana działki za czas, gdy słupy na niej stoją?

  1. Wystąpić pisemnie do operatora przesyłowego z prośbą (żądaniem) przedstawienia dokumentacji (plany i projekty oraz decyzje administracyjne) legalnego posadowienia linii energetycznej i słupów z wyraźnym żądaniem wykazania i udokumentowania zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.
  2. W zależności od przedstawionych dokumentów i tego co z nich wynika – albo żądanie usunięcia infrastruktury – gdyby okazała się być posadowiona sprzecznie z planami lub gdyby tych planów nie było (po prostu jest to stan samowoli budowlanej). Jednakże istnieje i druga opcja – gdy przedsiębiorstwo przesyłowe wykaże legalność posadowienia infrastruktury przesyłowej – wówczas należy zażądać umownego uregulowania tej kwestii poprzez ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
  3. Jednocześnie ma Pan prawo podnosić należne do zapłacenia wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu przez lat 10 wstecz.
  4. Wyznaczyć termin w piśmie do oczekiwania na odpowiedź, a w razie braku pozytywnej odpowiedzi wstąpienie na drogą sądową.
  5. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz pozew o zapłatę w zakresie posiadania służebności przesyłu.

Tak oto krok po kroku należy w sprawie działać

Tak wygląda „pozytywny” scenariusz. Jednak w praktyce nie jest już tak „różowo”, ponieważ część istniejącej infrastruktury (powyżej lat 30 od postawienia słupów) będzie przedstawiana przez operatora przesyłowego jako nabyta w drodze zasiedzenia służebności. W takim przypadku pozostaje droga sądowa i jedynie sąd rozstrzygnie, czy faktycznie doszło do zasiedzenia i czy zasadne jest mimo tego ustanowienie wynagrodzenia.

Teraz – może Pan we własnym zakresie podjąć pewne czynności, wg podanego schematu, które pozwolą Panu ocenić na ile realne ma Pan szanse na uregulowanie tej kwestii polubownie, czy konieczna będzie sprawa sądowa itd. Oczywiście na każdym etapie swych działań ma Pan możliwość zlecenia nam określonych czynności, takich jak: przygotowanie pisma do operatora, ocena prawna ewentualnie przedłożonej do zawarcia umowy itp. Taki sposób realizacji zleceń będzie uwzględniał kontynuacje tematu, co wpływa na obniżenie ceny naszych usług. To Pan będzie decydował, czego potrzebuje, i nie będzie musiał Pan płacić z góry za tzw. prowadzenie sprawy tylko za to, co zostanie faktycznie wykonane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Roszczenia wobec przedsiębiorstwa przesyłowego

Na mojej działce znajduje się słup energetyczny. Przedsiębiorstwo przesyłowe chce dokonać jakiegoś unowocześnienia. Dali mi do podpisania umowę, z której...

 

Ustalenie służebności przesyłu gazociągu

Dokładnie w granicy mojej działki przebiega gazociąg na długości 65 m. Chciałem ogrodzić działkę, ale się okazało, że nie mogę tego zrobić...

 

Zmiana właściciela działki i nieujawnione w dokumentach przyłącze wody

Przed 4 laty, będąc właścicielem działki dałem sąsiadowi zgodę (zwykła forma pisemna, żadna służebność) na przeprowadzenie przez moją działkę...

 

Jak ograniczyć bezprawne działania zakładu gazowniczego?

Jestem właścicielem gruntu rolnego nabytego od ANR. Niedawno dowiedziałem się, że przez moją działkę przebiega gazociąg. Instalacja znacząco ogranicza mi...

 

Samodzielne obliczenie wartości gruntu

Na mojej działce przedsiębiorstwo przesyłowe chce położyć gazociąg. Proponowana umowa służebności przesyłu zakłada śmieszną cenę. Wykonałem...

 

Żądanie usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej

Żądam usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej SN 15 KV poprzez jej przebudowę na linię kablem w ziemi i dla tej linii po dokonaniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »