Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak apelacji w sprawie o odszkodowanie za służebność z winy kancelarii

Anna Sufin • Opublikowane: 09-05-2016

Przegraliśmy sprawę w sądzie rejonowym o odszkodowanie za służebność przesyłu słupa energetycznego na naszej posesji. W naszym imieniu sprawę prowadziła kancelaria prawna. Z uwagi na przegraną zostaliśmy obciążeni kosztami sądowymi w kwocie 9 tys. zł. W lipcu zeszłego roku, po wydaniu orzeczenia sądu nasz pełnomocnik poinformował nas o złożeniu apelacji do sądu drugiej instancji. Od tego czasu wielokrotnie kontaktowaliśmy się z pełnomocnikiem zaniepokojeni losem naszej sprawy. Za każdym razem otrzymywaliśmy odpowiedź, że sprawa jest w sądzie i czekamy na decyzję. Po czym w lutym tego roku otrzymaliśmy zawiadomienie o niezwłocznym uiszczeniu opłat sądowych. Jak się okazało, kancelaria prawna złożyła wniosek do sądu okręgowego, który w ogóle nie był rozpatrywany, ponieważ nie zostały uregulowane opłaty skarbowe. Nasze pytania: kto ma zapłacić koszty sądowe, skoro kancelaria nie dopełniła swoich obowiązków i nasza sprawa w drugiej instancji nie była rozpatrzona z powodu braków formalnych? Czy mamy możliwość odwołania się od decyzji sądu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W postępowaniu sądowym strona może działać osobiście lub też przez swojego pełnomocnika (art. 86 K.p.c.). Pełnomocnik działa w imieniu strony, sam jednak oczywiście tą stroną się nie staje. Dlatego też obowiązki procesowe spoczywają na stronie i to ona ponosi konsekwencje ich niedopełnienia wobec sądu, nie zaś pełnomocnik. Pełnomocnik może jedynie odpowiadać wobec swojego klienta, jeśli nienależycie wykonał swoje zobowiązanie do rzetelnego poprowadzenia sprawy (art. 417 K.c.).

Z tego też względu obowiązek uiszczenia opłaty od apelacji, bo zapewne o takiej tu mowa, spoczywał na Pani. Nieuiszczenie takiej opłaty powoduje odrzucenie apelacji, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia (art. 370 w zw. z art. 130 K.p.c.).

Wedle ugruntowanego poglądu w orzecznictwie błąd pełnomocnika obciąża samą stronę. Natomiast przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej może nastąpić tylko, gdy strona nie dokonała tej czynności w terminie bez swojej winy (art. 168 § 1 K.p.c.). Niezachowanie terminu przez pełnomocnika procesowego musi być traktowane jako zaniechanie samej strony, a strona nie może twierdzić, że za działanie tych osób nie ponosi odpowiedzialności (por. np. postanowienie SN z 27.10.2009 r. II UZ 35/09). Dopiero gdyby pełnomocnik także nie ponosił winy w uchybieniu terminowi, uzasadniony byłby wniosek o przywrócenie terminu (por. np. postanowienie SN z 30.05.2007 r. II CSK 167/07). Przy czym należy mieć wtedy także na uwadze, że przy tym sąd by badał, czy Pani i pełnomocnik podjęli czynności świadczące o zabezpieczeniu się w dotrzymaniu terminu (postanowienie SN z 6.10.1998 r., II CKN 8/98).

Podsumowując, jeśli nie było szczególnych okoliczności, które i Pani, i pełnomocnikowi nie pozwoliły zachować terminu do opłacenia apelacji, nie ma podstaw, aby wnosili Państwo o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Tym samym wyrok sądu I instancji pozostaje prawomocny, a zasądzone koszty sądowe powinny być zapłacone.

Wyrok wyraźnie wskazuje osobę zobowiązaną do uiszczenia kosztów – jest nią strona postępowania, nie jej pełnomocnik. Zatem to od Pani druga strona będzie egzekwowała zasądzone koszty, w tym może zwrócić się do komornika, by ściągnąć je w trybie egzekucji.

Niestety zatem tak przed sądem, jak i przed drugą stroną, jest już Pani związana zapadłym wyrokiem.

Czym innym natomiast jest Pani stosunek z samym pełnomocnikiem, od którego można żądać odszkodowania, jeśli nienależycie wykonał umowę o wykonanie usługi reprezentacji. Odszkodowanie równe powinno być szkodzie, jaką Pani poniosła przez jego zaniedbania.

Powierzając profesjonalnemu pełnomocnikowi sprawę do prowadzenia, zawiera z nim Pani umowę zlecenia (art. 734 K.c. i n.). Jest to umowa starannego działania, nie zaś umowa rezultatu. Pełnomocnik zatem zobowiązuje się do starannego działania w Pani sprawie, zgodnie ze swoją fachową wiedzą, nie zaś do osiągnięcia wygranej.

Gdy pełnomocnik profesjonalny popełnia tzw. błąd w sztuce i nienależycie wykonuje swoje obowiązki bądź ich nie wykonuje, może Pani dochodzić od niego odszkodowania na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego.

Przy dochodzeniu odszkodowania konieczne jest dowiedzenie zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę (tu: błędu, niewykonania umowy), zaistnienia i wysokości szkody (tu: strat, które Pani poniosła, i korzyści, które utraciła) oraz związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą. Żeby wykazać istnienie związku przyczynowego, wymaga się, by dowieść, że błąd pełnomocnika doprowadził do przegranej, a bez popełnienia tego błędu z pewnością wygrałaby Pani sprawę. Nie chodzi zatem tylko o to, by dowieść, że prawnik popełnił rażące błędy, ale też o to, żeby udowodnić, że gdyby nie te błędy sprawa byłaby wygrana. Udowodnienie tej ostatniej okoliczności jest bardzo trudne, często niemożliwe.

W Pani przypadku mogłaby Pani jednak jeszcze zastanowić się, czy pełnomocnik błędnie nie poradził Pani wniesienia pozwu albo pozwu na wysoką kwotę. Tu jednak również musiałaby Pani dowieść, iż pozew został wniesiony za jego poradą, a sprawa nie miała szans na wygraną. Niestety dokładnie nie znam sprawy, stąd trudno mi się wypowiadać w tym przedmiocie. Jeśli jednak wniosła Pani pozew za jego poradą bezzasadnie, stracone koszty zastępstwa to właśnie Pani szkoda, podobnie jak jego wynagrodzenie za prowadzenie sprawy.

Jeśli doszłaby Pani do wniosku, że jest w stanie udowodnić powyższe okoliczności, w pierwszej kolejności polecam drogę przedsądową, tj. wystosowanie pisma do kancelarii wzywającego do zapłaty kwoty równej poniesionej przez Panią szkodzie i wykazującego nienależyte wykonanie przez kancelarię zobowiązania. Gdyby bowiem kancelaria uznała swoją winę, ubezpieczyciel pełnomocnika zapewne wypłaciłby odszkodowanie jeszcze bez postępowania sądowego (adwokat musi bowiem mieć wykupione ubezpieczenie OC). W ten sposób mogłaby Pani zrekompensować obowiązek poniesienia kosztów sądowych. Zastrzegam jednak, że nie wypowiadam się co do zasadności takich roszczeń, bo nie znam całości sprawy.

Nadmienię, że roszczenie (jako że nie należy do roszczeń wskazanych w art. 751 K.c.), nie jest roszczeniem okresowym ani roszczeniem związanym z działalnością gospodarczą) przedawni się po upływie terminu lat 10 od dnia wymagalności roszczenia (art. 118 K.c.).

Jeśli w sprawie występuje pełnomocnik, sąd wszelkie pisma wysyła tylko do niego, nie do Państwa. Jeśli apelacja nie została opłacona, sąd wezwał o uiszczenie opłaty. Pełnomocnik, jeśli oczywiście nie byli Państwo umówieni, że to kancelaria ponosi tego typu koszty (tego się nie praktykuje), powinien Państwa poinformować, jaką kwotę, na jakie konto i w jakim terminie powinni Państwo uiścić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Domaganie się odszkodowania od elektrowni

Na moim terenie (las) elektrownia ma dwa słupy energetyczne. Czy mogę domagać się odszkodowania?

 

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce...

 

Stary słup elektryczny na działce – czego może żądać właściciel?

Jesteśmy z synem współwłaścicielami działek siedliskowych. Są to działki po moich rodzicach. Na jednej z nich stoi transformator. Przez drugą...

 

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Linia wysokiego napięcia przechodzi blisko naszego budynku mieszkalnego (w linii prostej ok. 20 m). Jestem świadomy zagrożeń wynikających...

 

Przeniesienie rury na własny koszt

Kupiłem działkę budowlaną. Przez środek mojej działki przebiega rura kanalizacyjna, która uniemożliwia mi wybudowanie budynku. Poprzednia właścicielka...

 

Odszkodowanie za naprawę kabla elektrycznego

Na mojej działce jest zakopany kabel energetyczny średniego napięcia. Teraz zgłosił się do mnie zakład energetyczny z prośbą o dokonanie naprawy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »