Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy dożywotnik musi partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości?

Autor: Marek Gola

Pytanie dotyczy służebności mieszkania. W 2011 roku zapisem notarialnym zrobiłem darowiznę nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym mojej córce. W akcie notarialnym mam zapisaną dożywotnią bezpłatną służebność zamieszkania, w tym budynku, z wyszczególnieniem, które pomieszczenia zajmuję, i dodatkowo z jakich mogę korzystać, a nadto z prawem swobodnego poruszania się po całej posesji. Wiem, że jestem zobligowany do brania udziału w kosztach dotyczących mediów. Natomiast pytanie jest następujące: czy mam obowiązek brać udział w kosztach remontu lub innych inwestycjach związanych z tym domem? Czy musze brać udział w corocznej opłacie podatkowej od nieruchomości do urzędu miasta? Czy jeśli nie ma zamontowanych podliczników np. wody, gazu, to jak ustalić wysokość mojej należności za media? Czy w takim przypadku można np. kwotę rachunku za wodę czy inne media podzielić przez liczbę mieszkańców? Wtedy będziemy wiedzieć, jaka należność do zapłaty przypada na jedną osobę lub kto ewentualnie kto ma ponieść koszty za zamontowanie podliczników, jeśli właściciel uzna, że tego typu rozwiązanie jest dla niego krzywdzące. W moim przypadku ja raz w miesiącu przez około 5 dni korzystam z moich pomieszczeń. W domu mieszka córka wraz z mężem i synem. Dotychczas wszystkie media opłacam 50 procent wysokości każdego rachunku, dodatkowo biorę udział w innych opłatach jak renowacja budynku, wymiana pieca gazowego itd. Teraz chciałbym to trochę zmienić, ale zanim przedstawię to mojej córce, chciałbym wiedzieć, jak to wygląda od strony prawnej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy dożywotnik musi partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości?

Umowa służebności i jej zapisy

Aby udzielić odpowiedzi na Pana pytania, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w samej umowie o ustanowienie służebności i w treści służebności ustalono którąkolwiek z powyższych kwestii, czy nie. Jeśli sama służebność nie zawiera doprecyzowania, kto i w jakim zakresie ponosi koszty utrzymania mieszkania, remontów, ponoszenia opłat, to w tym zakresie będą obowiązywały poniższe zasady.

Jak trafnie wskazano w orzecznictwie, m.in. w wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 16 października 2015 r., sygn. akt IC 2388/14: „Zgodnie z przepisem art. 297 k. c.. Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych przy czym przepis art.. 298.k.c. stanowi, że zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych”.

Stosownie do treści art. 302 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku, a do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Oznacza to, że osoba fizyczna, której przysługuje osobista służebność mieszkania, może korzystać z uprawnień zbliżonych do prawa użytkowania.

Ponoszenie kosztów przez dożywotnika

Z przepisu art. 258 wynika, że w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem użytkownik ponosi ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy. Do tego typu ciężarów, podobnie jak w umowie najmu lokalu mieszkalnego należą m.in. opłaty związane z korzystaniem z mediów dostarczanych do lokalu, z których korzystają zwykle najemcy, tj. opłat za energie elektryczną gaz, wodę, odprowadzanie ścieków itp.

Przepis art. 260 § 1 stanowi z kolei, że „użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót”.

Natomiast art. 289. § 1. i 2 przewiduje, że „w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej a jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku”.

W odniesieniu do służebności mieszkania cytowany wyżej przepis art. 289 § 1, który reguluje, kogo obciąża obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, ma odpowiednie zastosowanie. Należy przyjąć, iż w braku postanowień umownych w tym zakresie obowiązek ten będzie obciążał osobę, której przysługuje służebność osobista (vide komentarz do prawa cywilnego pod redakcja Katarzyny A. Dadańskiej, wyd. LEX), przy czym w rozumieniu tego przepisu obowiązek utrzymywania przez uprawnionych do korzystania ze służebności urządzeń w odniesieniu do służebności mieszkania oznacza w ocenie sądu m.in. koszty dotyczące centralnego ogrzewania, doprowadzania energii elektrycznej, gazu, wody czy odprowadzania ścieków., korzystania z instalacji i odbioru wszelkiego rodzaju multimediów przy pomocy nośników informatycznych itp., o ile strony nie umówiły się inaczej.

Opłaty za niezbędne remonty

Mając na uwadze powyższe zasady, postaram się udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie, mianowicie czy ma Pan obowiązek brać udział w kosztach remontu lub innych inwestycjach związanych z tym domem. Otóż, jak opisano wyżej, użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót. Ponadto w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Oznacza to, że jest Pan zobowiązany do dokonywania napraw, remontów i prac konserwacyjnych, ale jedynie w zakresie, w jakim są one niezbędne do zwykłego korzystania z przysługującego Panu prawa. Przykładowo jeśli w pokoju, w który Pan użytkuje, konieczne jest wykonanie prac związanych z izolacją okien lub naprawą instalacji cieplnej, to takie koszty należy uznać za niezbędne i obciążające Pana jako użytkownika. Również w zakresie w jakim korzysta Pan z nieruchomości wspólnych np. łazienka, kuchnia to jeśli wystąpi konieczność niezbędnych remontów lub prac konserwacyjnych to w tym zakresie powinien Pan partycypować w tych kosztach. Nie dotyczy to natomiast prac remontowych zwiększających wartość nieruchomości lub innych prac, które nie są niezbędne do korzystania Przez Pana z przysługującego mu prawa. Co do pozostałej części budynku, to nie ma Pan obowiązku wykonywania jakichkolwiek prac czy remontów lub partycypowania w tych kosztach.

Kwota podatku od nieruchomości i inne rachunki

Co do podatku od nieruchomości, to w mojej ocenie należy również uznać go za opłatę związaną z użytkowaniem nieruchomości przez Pana, aczkolwiek, powołując się na zasady współżycia społecznego, sądzę, że powinien Pan partycypować w tej opłacie wraz z pozostałymi dorosłymi domownikami, czyli w 1/3, a nie w 1/2 jedynie z właścicielem, czyli Pana córką. Analogicznie co do ponoszenia opłat za media, to słusznie twierdzi Pan, że powinny one obciążać wszystkich użytkowników mieszkania, a nie jedynie Pana i właścicielkę mieszkania po połowie. Pozostałe osoby zamieszkujące również, tak jak Pan, są użytkownikami mieszkania i powinny partycypować w kosztach opłat za media. W tej sytuacji wysokość Pana opłat powinna wynosić 1/4. Co do kosztów zamontowania podliczników, to jeśli ma to na celu ustalenie faktycznego zużycia mediów przez Pana i ustalenie należnych opłat, to jest to uzasadnione i celowe działanie, którego koszty powinny ponieść obie strony po połowie. W przypadku odmowy radziłbym mimo wszystko samemu sfinansować takie działanie i rozliczać się według tych kwot z podliczników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl