Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy PGE może realizować projekt mimo sprzeciwu?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 16-12-2016

PGE planuje budowę linii elektrycznej wysokiego napięcia 110 w mojej okolicy. Według planów PGE linia przebiega przez moje posesje: 2 olbrzymie słupy stoją na moich dwóch działkach ewidencyjnych, a przewody będą się znajdować w odległości 100 m od budynków gospodarczych i mieszkalnych.  Absolutnie nie zgadzam się na takie rozwiązanie, tym bardziej, że są możliwości przesunięcia linii na sąsiednie działki, z dala od zabudowań i nie ingerując aż tak w działki, które posiadam. Zaznaczę, że na działkach tych znajdują się sady – bardzo kosztowne w założeniu, pielęgnacji i eksploatacji uprawy wieloletnie. Jakie są regulacje prawne w tym zakresie i czy PGE mimo mojego sprzeciwu może zrealizować projekt na moim terenie? Jakie są możliwości ewentualnego odszkodowania w tym konkretnym przypadku, jeśli pomimo braku mojej zgody taka inwestycja powstanie?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Odpowiadając na Pana pytanie, konieczne jest sięgnięcie do regulacji prawa administracyjnego. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Pana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, to wówczas można złożyć wniosek do wójta/burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego, ze względu na lokalizację terenu objętego wnioskiem, o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskujący o wydanie wypisu czy wyrysu nie musi wykazywać interesu prawnego czy nawet interesu faktycznego (przyczyn zainteresowania). Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego, jak i archiwalnego planu.

Jeśli okaże się, że planie miejscowym rzeczywiście przewidziano dla Pana działki gruntu inwestycje celu publicznego – a taką inwestycją jest przebieg linii wysokiego napięcia – to wówczas w zasadzie możliwe będzie wszczęcie procedury wywłaszczeniowej co do części działki, na której ma być posadowiona instalacja.

Natomiast jeśli plan zagospodarowania przestrzennego nie wspomina słowem o inwestycjach celu publicznego – wcale nie oznacza to że inwestycja nie powstanie. W takim bowiem przypadku inwestor może wystąpić do wójta/burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp). Zagadnienia z tym związane reguluje ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym w art. 50 i następnych przepisach, a także rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od decyzji ulicp przysługuje odwołanie, które może wnieść strona postępowania do organu wyższego stopnia nad wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta lecz za ich pośrednictwem. W myśl art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie – a zatem także właściciel działki, którego dotyczyć ma decyzja ulicp. Odwołanie to powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W zamyśle ustawodawcy takie obostrzenie co do treści odwołania mają zapobiec wykorzystywaniu tej instytucji wyłącznie do blokowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Jeżeli pismo, które strona postępowania traktuje jako odwołanie od decyzji ulicp, nie spełnia wymogów wskazanych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym lub innych wymogów formalnych, organ powinien wezwać wnoszącego odwołanie do uzupełnienia jego braków.

Przepisy Konstytucji i ustaw gwarantują obywatelom, że wywłaszczenie (wyłącznie na rzecz Skarby Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego) może nastąpić jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Procedurę wywłaszczeniową szczegółowo reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami w rozdziale 4 pt. „Wywłaszczanie nieruchomości”. W szczególności ustawa mówi, że wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego co do zasady należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy przeprowadzonymi między starostą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy, wyznaczonego na piśmie właścicielowi nieruchomości. Starosta składa wówczas w sądzie wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego obowiązkowo przeprowadza się rozprawę administracyjną.

Całe postępowania kończy wydanie decyzji administracyjnej w spawie wywłaszczenia, od której oczywiście zainteresowanym przysługuje odwołanie.

Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala starosta w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego. Ustawa mówi, że wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Roczny czynsz służebny za linię gazową

Doszło do sprawy sądowej w kwestii ustalenia opłaty za służebność przesyłu (linia gazowa) na mojej działce. Rzeczoznawca na podstawie operatu...

Elementy sieci ciepłowniczej na działce

Porada dotyczy służebności przesyłu dla nieruchomości, na której umiejscowione są elementy sieci ciepłowniczej. Czy jako właściciel działki mogę...

Czy właściciel może odmówić ustanowienia służebności przesyłu?

Jestem właścicielem działki. Zakład energetyczny ma przy niej umiejscowioną stację transformatorową i usilnie chce uzyskać służebność na kabel...

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu

Co powinienem zrobić, aby uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu? Od 2000 r. przedsiębiorcy teleinformatyczni korzystali z mojej posesji,...

Czynna podziemna linia energetyczna w pobliżu domu

Przez moją działkę przebiega podziemna linia energetyczna, która miała być nieczynna, ale okazało się, że jest jednak czynna. Linia ta przebiega 1 m...

Usunięcie stacji trafo z budynku

Planuję nabyć budynek, w którym RWE bezumownie ma stację trafo na parterze (jest ona w budynku, który jest własnością innej osoby). Czy mogę...

Słupy energetyczne na działce po dziadkach

W spadku po dziadkach otrzymałem działkę siedliskową z domem o powierzchni ok. 1 ha. Na działce znajdują się słupy niskiego napięcia. Słupy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »