Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się odszkodowania od elektrowni

Tomasz Wójt • Opublikowane: 08-08-2014

Na moim terenie (las) elektrownia ma dwa słupy energetyczne. Czy mogę domagać się odszkodowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na to pytanie trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć bez znajomości stanu nieruchomości, a także tego, jakimi dokumentami dysponuje zakład energetyczny. Nie jest wykluczone, że jest on w posiadaniu decyzji pozwalającej użytkować teren. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy te słupy zostały postawione? Czy przed Panem byli inni właściciele? Czy poprzedni właściciel  wyraził zgodę na ustawienie słupów?

Podstawowe przepisy regulujące kwestie roszczeń wobec zakłady energetycznego, to:

„Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Art. 223. § 1. Roszczenia właściciela przewidziane w artykule poprzedzającym nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości.

§ 2. (skreślony).    

§ 3. (skreślony).

Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Art. 225. Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego”.

Zgodnie z powyższym, jeżeli okazałoby się, że słupy zostały postawione bezprawnie, to przede wszystkim przysługuje Panu roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Roszczenie to wynika bezpośrednio z prawa własności, co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.06.2005 r., sygn. akt I CK 14/2005, stwierdzając, iż „do istoty prawa własności należy prawo pobierania pożytków ze swej rzeczy, a zatem korzystanie przez inne osoby z rzeczy cudzej co do zasady winno być odpłatne”.

„Wysokość należnego właścicielowi wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ustala się na poziomie czynszu, który by mu faktycznie przypadł z tytułu dzierżawy tej części gruntu” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.09.2005 r., sygn. akt II CK 61/05). W postępowaniu sądowym byłby zatem powołany biegły, który wyliczałby wartość wynagrodzenia.

Informacja, kiedy zostały postawione te słupy i od kiedy są użytkowane, jest niezbędna w kontekście przepisów o zasiedzeniu. Zakład energetyczny może bowiem zasiedzieć służebność.

Alternatywną drogą uzyskania od zakładu energetycznego „rekompensaty” za uciążliwości związane z obecnością słupów jest tzw. służebność przesyłu. Można zawrzeć umowę z zakładem energetycznym, że będzie ona wypłacał określone sumy pieniężne. Jeżeli odmawia, można wnieść do sądu wniosek o ustanowienie służebności:

„Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

*stan prawny na dzień 29-10-2013

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Służebność przesyłu

Niemal trzydzieści lat temu, wbrew moim protestom, na mojej działce wykopano wodociąg. Działka była już zabudowana – stał na niej dom mieszkalny...

 

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu?

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu energii elektrycznej przez moją działkę?

 

Roszczenia wobec przedsiębiorstwa przesyłowego

Na mojej działce znajduje się słup energetyczny. Przedsiębiorstwo przesyłowe chce dokonać jakiegoś unowocześnienia. Dali mi do podpisania umowę, z której...

 

Umowa z operatorem przesyłowym

Na mojej działce jest usytuowany obiekt gazownictwa wysokiego ciśnienia, od którego idzie rura przecinająca mi ok. 30 arów. Nie ma dojazdu do ww. obiektu....

 

Negocjacje w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Jestem właścicielką działki. Planowana jest budowa linii wysokiego napięcia, która ma przebiegać przez moją nieruchomość. Przedsiębiorstwo przesyłowe...

 

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce?

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce? Mam już służebność przesyłu na innej nieruchomości i mi to nie...

 

Zasiedzenie służebności przesyłu przez zakład energetyczny

Na mojej działce stoi „jedną nogą” słup elektryczny i na długości około 100 m znajduje się linia (nad działką wzdłuż granicy). Linia ma...

 

Brak apelacji w sprawie o odszkodowanie za służebność z winy kancelarii

Przegraliśmy sprawę w sądzie rejonowym o odszkodowanie za służebność przesyłu słupa energetycznego na naszej posesji. W naszym imieniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »