Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Droga wewnętrzna pod trasę narciarską

Anna Sufin • Opublikowane: 27-01-2017

Gmina oddała pod trasę narciarską drogę wewnętrzną kończącą się na prywatnej działce, na której nie posiadamy służebności. Służebność była tylko wpisana na mapie do podziału działek, lecz w KW nie ma jej wpisanej. Podczas okresu zimowego droga jest zaśnieżana i oddana pod użytek narciarski, pozbawiać nas jedynego dojazdu do naszych posesji. Posesje te posiadają wszelkie pozwolenia na budowę wydane przez gminę oraz w projektach dojazd jest poprowadzony przez tę drogę. Kto teraz powinien zapewnić dojazd?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Podaje Pan, że jedyny dojazd do Pana posesji odbywa się przez drogę wewnętrzną, która w ostatnim odcinku stanowi własność prywatną. Nie bardzo rozumiem, dlaczego i na jakiej podstawie gmina gospodaruje tymże odcinkiem drogi i – jak Pan podaje – „oddała go” pod trasę narciarską. Czy właściciel stacji podpisywał umowę z gminą? Czy ma Pan jakąkolwiek informację w tym przedmiocie?

Zapytuje Pan z jednej strony – jak rozumiem – kto odpowiada za utrzymanie drogi, w tym za uczynienie ją „drożną”. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

„Art. 8. 1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej”.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych do dróg wewnętrznych zalicza się drogi niezliczone do kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi takie jak: drogi na osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami, pętle autobusowe (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 września 2008 r., I SA/Wa 603/08, LEX nr 566545 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., II OSK 881/09, LEX nr 552887; za: R. Strachowska, Komentarz do art. 8 ustawy, Lex).

Zatem z pewnością utrzymanie drogi, o której Pan pisze, będzie należało do jej zarządcy, a gdy go nie ma – właściciela.

Nadmienię, że „ustanowienie zarządcy może bowiem nastąpić jedynie w drodze umowy lub orzeczenia sądu cywilnego, a także wskutek ustanowienia współwłasności (zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 września 2008 r., II SA/Gl 251/08, LEX nr 519119)” (R. Strachowska j. w.).

Zapytuje Pan także o uregulowanie dostępności tej drogi dla Pana. Otóż jeśli jest to droga biegnąca po działce nienależącej do podmiotu publicznoprawnego, w Pana sytuacji konieczne będzie ustanowienie służebności przechodu i przejazdu – póki co nie została ona ustanowiona (wymaga to formy aktu notarialnego, art. 245 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 158), a tylko było zamierzenie jej ustanowienia. Jeśliby właściciel drogi nie uczynił tego dobrowolnie, może Pan wystąpić do sądu o ustanowienie drogi koniecznej (art. 145):

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Jeśli jednak podmiotem zarządzającym drogą albo jej właścicielem jest podmiot publicznoprawny, jak się wydaje, takie ustanowienie drogi koniecznej nie będzie potrzebne.

Zacytuję tutaj uzasadnienie wyroku WSA w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 419/12:

„Z tej – z konieczności uproszczonej – analizy przepisów dotyczących dróg wewnętrznych wynika, że drogi wewnętrzne mogą mieć różny charakter i w związku z tym mogą się też znacznie różnić w zakresie dostępności. Mogą być drogi wewnętrzne, należące do osób fizycznych lub niepublicznych osób prawnych, które są dostępne tylko dla podmiotów wybranych przez zarządcę lub właściciela drogi wewnętrznej. Jednakże może być też tak, że drogi należące do takich podmiotów będą dostępne tak jak drogi publiczne. Będzie tak w szczególności w przypadku, gdy te drogi wewnętrzne będą objęte strefą ruchu lub strefą zamieszkania.

Charakter prawny drogi wewnętrznej, a zatem jej dostępność, może też zależeć od tego, kto jest jej zarządcą albo właścicielem. Przede wszystkim należy zauważyć, że podmiot publicznoprawny (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego) nie może w sposób całkowicie dowolny decydować o udostępnieniu drogi wewnętrznej. W szczególności za sprzeczne z prawem należałoby uznać udostępnianie przez podmiot publicznoprawny drogi wewnętrznej tylko niektórym podmiotom, wybranym przy pomocy nieznanego kryterium lub kryterium znanego, ale którego nie można by uznać za sprawiedliwie lub uzasadnione koniecznością ochrony wartości, godnych ochrony. Takie działanie w przypadku dróg wewnętrznych zarządzanych przez podmioty publicznoprawne lub stanowiących własność takich podmiotów uznać należałoby za nierówne traktowanie przez władze publiczne, a więc sprzeczne z zasadą równości wysłowioną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP”.

W razie dalszych pytań i wątpliwości pozostaję do Pana dyspozycji. Czekam także na bardziej precyzyjne opisanie kwestii własnościowych i podstaw działania gminy – w szczególności jeśli z powyższych rozważań nie uzyskałby Pan jeszcze odpowiedzi na swoje pytania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co robić, gdy nie mam dojazdu do działki?

Posiadam działkę, ale nie mam do niej dojazdu. Otrzymałem ją od siostry (bo ona dostała inną nieruchomość od rodziców). Od bramy wjazdowej do jej posesji...

Brak dobrej woli sąsiada odnośnie służebności przejazdu

Niedawno zmarł mój mąż. Nie jestem w stanie sama utrzymać domu, więc planuję go sprzedać. Od 1982 r., nie mając własnego dojazdu do drogi publicznej,...

Zagrodzony wjazd na wyznaczoną drogę

Zakupiłam działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Dostęp do działki z drogi publicznej ma poprowadzić przez działkę osoby, od której dokonałam...

Sprzedaż nieruchomości bez ustanowionej służebności dojazdu

Jesteśmy właścicielami działki od 1993 r. Droga dojazdowa (szutrowa) do tej działki, jak i innych posesji, jest własnością osoby, od której wszyscy...

Czy droga służebna musi mieć osobny numer działki?

Kupiłem gospodarstwo rolne. Droga dojazdowa do niego prowadzi przez inną działkę (której jestem częściowym współwłaścicielem). Otrzymałem mapę od...

Czy prawo przejazdu musi być wpisem w księdze wieczystej?

Otrzymałam jako darowiznę od mojej mamy działkę X, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W przeszłości mama (gdy jeszcze była...

Brak zgody na remont domu bez drogi dojazdowej

Lasy Państwowe 14 lat temu pozbywały się nieruchomości, w których mieszkali ich byli pracownicy. Droga dojazdowa cały czas była, więc kupiłem dom....

Pokrycie części kosztów położenia kostki brukowej przez użytkownika drogi koniecznej

Czy mogę prosić użytkownika drogi (służebność drogi koniecznej) na mojej prywatnej posesji, który prowadzi działalność gospodarczą, o częściowe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »