Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Autor: Tomasz Krupiński

Jestem właścicielem działki budowlanej, niedługo rozpoczynam budowę domu. Do działki jednak nie ma obecnie drogi dojazdowej. Do niedawna była droga nieutwardzona, ale gmina wykupiła część gruntów i zagrodziła możliwość dojazdu do mojej nieruchomości. Czy muszę złożyć wniosek o drogę konieczną do sąsiada (jedyna możliwość dojazdu), czy mogę domagać się od gminy udostępnienia dojazdu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stanowi art. 145 Kodeksu cywilnego regulujący problematykę służebności drogi koniecznej. Zgodnie z jego treścią:

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Art. 145 przewiduje możliwość ustanowienia drogi koniecznej, jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu:

  • do drogi publicznej lub
  • do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich.

Roszczenie powstaje więc w warunkach braku dostępu do drogi lub budynków gospodarskich albo dostępu nieodpowiedniego. Przesłanką roszczenia będzie brak dostępu prawnie zagwarantowanego.

Droga konieczna powinna umożliwić dostęp do drogi publicznej lub ulic leżących w ciągu tej drogi – a więc drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, a także drogi wewnętrznej.

Wszystkie powyższe warunki są spełnione w przedstawionej przez Pana sprawie.

Ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej mogą żądać:

  • właściciel pozbawiony dostępu do drogi publicznej nieruchomości gruntowej lub budynkowej,
  • współwłaściciele (wszyscy) takich nieruchomości,
  • współwłaściciel – jeżeli pozostali współwłaściciele dysponujący większością udziałów nie sprzeciwili się temu,
  • użytkownik wieczysty,
  • prokurator (art. 55–60 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.).

Spełnienie przesłanek ustawowych z art. 145 § 1 uzasadnia wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej – wskazując właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy mała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne (art. 626 § 1 i 2 K.p.c.).

Roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej może być zrealizowane także w drodze umowy zawartej między stronami, przy czym oświadczenie właściciela musi być złożone w formie aktu notarialnego (art. 245 § 2 Kodeksu cywilnego).

W szczególnych przypadkach (np. wywłaszczenia) służebność drogi koniecznej może być ustanowiona w drodze decyzji administracyjnej. Ustanowienie drogi koniecznej może być też przesłanką materialnoprawną dopuszczalności podziału nieruchomości.

Zgodnie z powyższym w pierwszym rzędzie powinien Pan zwrócić się do gminy ze stosownym wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej. We wniosku należałoby wskazać okoliczności faktyczne uzasadniające wniosek – zajęcie działki, przez którą przechodziła dotychczas droga. Dopiero w razie bezskuteczności wskazanego postępowania zmuszony Pan zostanie do wystąpienia na drogę sądową.

Art. 145 nie zawiera żadnych uregulowań co do sposobu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Doktryna formułuje jednak kryteria, które przy ustalaniu wynagrodzenia powinny być uwzględniane. Są to: szczególne zwiększenie wartości nieruchomości władnącej wskutek uzyskania dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich, obniżenie wartości nieruchomości służebnej (obciążonej), wydatki na niezbędne adaptacje, ceny rynkowe dostępu do drogi publicznej ze źródeł zobowiązaniowych.

Podstawę prawną dla wystąpienia ze stosownym wnioskiem stanowi art. 626 K.p.c.:

„§ 1. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej należy wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu”.

Na Panu jako wnioskodawcy nie ciąży obowiązek podawania dokładnie sprecyzowanego żądania co do tego, w jaki sposób i przez czyje nieruchomości powinna być przeprowadzona droga konieczna. Wynikający z art. 626 § 1 K.p.c. obowiązek wskazania we wniosku o ustanowienie drogi koniecznej właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, nałożony został niewątpliwie w tym celu, by już we wniosku nastąpiło pewne sprecyzowanie kręgu osób zainteresowanych w rozumieniu art. 510 § 1 K.p.c., które należy wezwać do udziału w sprawie (art. 510 § 2 K.p.c.). Natomiast spełnienie tego wymagania nie ma wiążącego znaczenia ani dla wnioskodawcy, ani dla sądu. W wyniku postępowania sąd może wytoczyć drogę konieczną przez nieruchomość takiego właściciela, którego wnioskodawca ani we wniosku o ustanowienie drogi koniecznej, ani w dalszym postępowaniu w ogóle nie wskazał. Oczywiście byłoby to możliwe dopiero po uprzednim wezwaniu przez sąd tego właściciela do udziału w sprawie (orz. Sądu Najwyższego z 21.5.1968 r., sygn. akt III CRN 190/67, Inf. Pr. 1969, Nr 1, s. 12)

Od wniosku o ustanowienie drogi koniecznej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy Koszty sądowe i cywilne). Sądem miejscowo właściwym jest sąd położenia nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl