Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się wodociągu, który położono bez umowy?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28-10-2019

Przed 40 laty, na prośbę jednego sąsiada moi rodzice pozwolili na przeprowadzenie sieci gazowniczej i wodociągowej wzdłuż naszego ogrodu do jego nieruchomości. Ani jego działka, ani działki położone obok nie miały doprowadzonych tych mediów. Ogród po przekopaniu sami doprowadziliśmy do porządku, nikt nam nie zaoferował pomocy. Dzisiaj pojawili się u nas przedstawiciele spółki wodociągowej z wiadomością, że zgłoszona została jakaś usterka i trzeba będzie kopać na naszej ziemi. Mąż odprawił ich z kwitkiem. Potem przejrzeliśmy mapy dostępne w Internecie i ku naszemu zdumieniu zobaczyłyśmy, że przeprowadzone przez nasz mały ogródek rurociągi zaopatrują 15 budynków, a może jest ich nawet więcej. Co robić, kiedy pracownicy wodociągów znowu się zgłoszą? Nigdy nie mieliśmy żadnych umów z przedsiębiorstwem wodociągowym i gazowym, i chcielibyśmy wiedzieć, czy można żądać likwidacji tych urządzeń w naszym ogrodzie? Jakie przysługują nam prawa jako właścicielom tej nieruchomości? Mamy małą działkę i najchętniej pozbylibyśmy się tych urządzeń z naszej ziemi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się wodociągu, który położono bez umowy?

Z formalnego punktu widzenia taka możliwość istnieje. Stosownie do treści art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem w ramach roszczenia negatoryjnego wymaga stwierdzenia po stronie osoby korzystającej z rzeczy bezprawności zachowania, przy czym przypisanie bezprawności odnosi się do momentu wkroczenia w sferę uprawnień właściciela (zob. też uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego: z dnia 30 stycznia 2009 r., II CSK 461/08, niepubl., z dnia 29 kwietnia 2009 r., II CSK 560/08, niepubl.).

W konsekwencji uznać trzeba, iż zachowanie polegające na umieszczeniu na i nad powierzchnią gruntu przedmiotowej działki infrastruktury elektroenergetycznej było bezprawne. Tym samym doszło do wkroczenia w sferę uprawnień właścicielskich nie tylko wbrew woli właściciela, ale także bez oparcia w przepisach prawa. Żądanie usunięcia infrastruktury jest więc co do zasady usprawiedliwione, jednak może zostać oddalone w oparciu o art. 5 K.c.

Usunięcie urządzeń, które są ściśle powiązane z całą terenową siecią przesyłową oraz przemieszczenie ich na inny obszar, jakkolwiek wydaje się być technicznie możliwe, wiąże się jednak z realizacją dużego, kosztownego zamierzenia rozciągniętego w czasie i okresowymi uciążliwościami dla podmiotów trzecich, nie wyłączając dla nich ujemnych konsekwencji (ewentualnych szkód) z tym związanych.

Stosownie do art. 224 § 1 i 2 K.c. w związku z art. 225 K.c. i art. 230 K.c. zarówno samoistny, jak i zależny posiadacz cudzej rzeczy w złej wierze obowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy. Przepisy art. 224-230 K.c. regulują stosunki prawne, gdy rzecz znalazła się w posiadaniu niewłaściciela, a źródłem tego stanu rzeczy nie była umowa stron. Innymi słowy, przepisy te nie mają zastosowania do stosunku umownego między właścicielem a inną osobą, na podstawie którego korzystała ona z rzeczy za zgodą właściciela. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009r., II CSK 512/08, LEX nr 494013).

Władztwo przedsiębiorstwa eksploatującego urządzenia dostarczające lub przekazujące energię elektryczną, wodę, gaz, odpowiada faktycznemu władztwu wynikającemu z prawa służebności, co pozwala uznać je za posiadacza służebności, do którego na podstawie art. 352 § 2 K.c. stosuje się przepisy o posiadaniu rzeczy, w tym art. 224 § 2 – 225 K.c. Wyłącznym źródłem i przyczyną roszczeń wynikających z art. 224-225 K.c. jest jedynie samoistne posiadanie cudzej rzeczy, które nie jest tożsame tylko z pozbawieniem właściciela wszystkich elementów faktycznego władztwa nad rzeczą, ale może także polegać na takim korzystaniu z rzeczy przez niewłaściciela, które narusza prawo własności w inny sposób, aniżeli pozbawiając właściciela faktycznego władztwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2009r., I CSK 511/08, LEX nr 584191).

Wynagrodzenie z art. 224 § 2 K.c. w zw. z art. 225 K.c. nie stanowi świadczenia o charakterze odszkodowawczym, nie jest uzależnione od wykazania przez uprawnionego poniesienia szkody i zawinienia sprawcy. Należy się za sam fakt posiadania w złej wierze bez żadnego tytułu prawnego do cudzej rzeczy. Istotą wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy jest przyznanie właścicielowi rekompensaty za brak możliwości dysponowania własną rzeczą, nie zaś zwrot osiągniętych bez podstawy prawnej przez posiadacza samoistnego pożytków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2008r., IV CSK 529/07, LEX nr 376397). Dobrą wiarę wyłącza natomiast ujawnienie takich okoliczności, które u przeciętnego człowieka powinny wzbudzić poważne wątpliwości, że nie przysługuje mu prawo do korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie. Przedsiębiorstwo wodne, które nie legitymuje się uprawnieniem do ingerowania w sferę cudzej własności nieruchomości dla bieżącego utrzymania urządzeń przesyłowych, korzysta z tej nieruchomości w złej wierze (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2010r. z uzasadnieniem, II CSK 374/09, LEX nr 677771; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009r., II CSK 121/09, LEX nr 686359).

Stąd też istnieją podstawy do dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Należałoby rozpocząć działania od skierowania wezwania o dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Takie wezwanie należy skierować do przedsiębiorcy przesyłowego. Jeśli to nie odniesie skutku, pozostaje droga sądowa. W razie wniesienia sprawy sądowej wezwania stanowią jeden z dowodów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Groźba wyłączenia prądu przez sąsiada u którego znajduje się skrzynka przekazowa

Kilka lat temu kupiłam działkę rekreacyjną z domkiem. Teraz zjawił się u mnie sąsiad z goźbą, że wyłączy nam prąd, bo skrzynka...

 

Umieszczenie kabla na działce przez firmę energetyczną

Umieszczenie kabla na działce przez firmę energetyczną

Na jakie odszkodowanie mógłbym liczyć od firmy elektrycznej za puszczenie kabla wysokiego napięcia wzdłuż mojej działki na długości ok. 100 mb? Kabel...

Żądanie przesunięcia rur na działce

Żądanie przesunięcia rur na działce

Zakupiłem działkę wraz z warunkami zabudowy dla tego terenu. Okazało się, że pod przyszłym budynkiem jest rura wodociągowa, do której dodatkowo nie...

Usunięcie rur CO z mieszkania

Usunięcie rur CO z mieszkania

Mam problem z rurami centralnego ogrzewania sąsiadów, które biegną przez jeden z pokoi. Jest to były budynek PKP. Teraz już mama jest...

Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę z powodu starej kanalizacji deszczowej

Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę z powodu starej kanalizacji deszczowej

Na działce budowlanej, którą kupiłam rok temu, aby się na niej wybudować, znajduje się stara kanalizacja deszczowa. Wystąpiłam o pozwolenie na...

Instalacje elektryczne na działce bez umowy

Instalacje elektryczne na działce bez umowy

Proszę o informację o kosztach związanych z uzyskaniem odszkodowania z tytułu instalacji elektrycznych na działce bez odpowiedniej umowy....

Transformator i linia powietrzna na działce bez mojej zgody

Transformator i linia powietrzna na działce bez mojej zgody

Na mojej działce budowlanej stoi na środku transformator 15 kW i linia przechodząca nad działką po przekątnej. 10 lat temu zwróciłam się do operatora,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »