Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu?

Autor: Eliza Rumowska

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu energii elektrycznej przez moją działkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do odpowiedzi na Pana pytanie (jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu), wyjaśnię, czym jest ustawowa służebność przesyłu obowiązująca od połowy 2008 r. (dotyczy także infrastruktury już istniejącej w tej dacie).

Najpierw przedstawię regulacje prawne w tym zakresie – zwięzłe i ogólne, ale jest w nich wszystko, co potrzeba. Stosownie do Kodeksu cywilnego:

„Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Tak oto wygląda sytuacja faktyczno-prawna.

Co więc teraz należy uczynić w kontekście Pana sytuacji? Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu?

1) Należy wystąpić pisemnie do operatora przesyłowego z prośbą (żądaniem) przedstawienia dokumentacji (plany i projekty oraz decyzje administracyjne) legalnego posadowienia linii energetycznej i słupów z wyraźnym żądaniem wykazania i udokumentowania zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

2) W zależności od przedstawionych dokumentów i tego, co z nich wynika, możliwe jest żądanie usunięcia infrastruktury, gdyby okazała się posadowiona sprzecznie z planami lub gdyby tych planów nie było (po prostu jest to stan samowoli budowlanej). Jednakże istnieje i druga opcja – gdy przedsiębiorstwo przesyłowe wykaże legalność posadowienia infrastruktury przesyłowej, należy zażądać umownego uregulowania tej kwestii poprzez ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

3) Jednocześnie ma Pan prawo podnosić należne do zapłacenia wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu przez 10 lat wstecz.

4) W piśmie należy wyznaczyć termin oczekiwania na ich odpowiedź, a w razie braku pozytywnej odpowiedzi – wystąpić na drogą sądową.

5) Należy przygotować wniosek o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz pozew o zapłatę w zakresie posiadania służebności przesyłu.

Tak oto krok po kroku należy w sprawie działać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl