Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy można domagać się zniesienia służebności?

Autor: Krzysztof Bigoszewski

Kiedy można domagać się zniesienia służebności? Sytuacja wygląda następująco. Kilkanaście lat temu nabyłam działkę w wieczystym użytkowaniu z wpisem o służebności gruntowej. Po jakimś czasie wystąpiłam do starostwa o przekształcenie własności. Otrzymałam zgodę. Niebawem, po zapłaceniu ostatniej raty, stanę się właścicielem nieruchomości. Czy mogę domagać się zniesienia służebności gruntowej albo uzyskać wynagrodzenie za tę służebność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przesłanej przez Panią dokumentacji, odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż możliwość ubiegania się przez Panią o zmianę lub zniesienie istniejącej na nieruchomości służebności istnieje, jest ona jednak ograniczona określonymi przez ustawodawcę okolicznościami.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 291 Kodeksu cywilnego, jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.

Natomiast przepis art. 294 K.c. mówi o tym, że właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

Ponadto, stosownie do treści art. 295 K.c., jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Jeśli po Pani stronie jako właściciela nieruchomości obciążonej zaistniały ww. okoliczności, w świetle których służebność stała się szczególnie uciążliwa lub powstała po Pani stronie ważna potrzeba gospodarcza, której na przeszkodzie stoi ta służebność (np. uniemożliwia Pani postawienie potrzebnego budynku lub innego urządzenia), to mogłaby Pani zwrócić się do właścicieli nieruchomości władnących lub – w razie braku możliwości dojścia z nimi do porozumienia – do sądu o zniesienie przedmiotowej służebności.

Gdyby zaś służebność ta w ogóle utraciła znaczenie gospodarcze dla nieruchomości władnących, mogłaby Pani domagać się jej zniesienia również nieodpłatnie.

Dodatkową możliwością, jaką dysponuje właściciel nieruchomości obciążonej, jest zniesienie służebności w związku z jej niewykonywaniem przez właścicieli nieruchomości władnących.

Otóż, zgodnie z przepisem art. 293 § 1 K.c., służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

W tym ostatnim przypadku służebność formalnie wygasa z mocy prawa, jednak w celu potwierdzenia tego faktu konieczne byłoby wpierw przeprowadzenie postępowania sądowego o ustalenie wygaśnięcia służebności, do czego właściciel nieruchomości obciążonej jest uprawniony na mocy art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

Po uzyskaniu ww. orzeczenia sądu stwierdzającego wygaśnięcie służebności możliwe byłoby zażądanie wykreślenia tej służebności z księgi wieczystej nieruchomości.

Natomiast w sytuacji, gdy służebność ustanowiona została w formie nieodpłatnej, właściciel nieruchomości obciążonej nie jest co do zasady uprawniony do żądania zmiany tej służebności na odpłatną.

W istniejącej sytuacji powinna Pani w pierwszej kolejności zweryfikować to, czy ww. służebność jest wykonywana, a jeżeli nie, to od jak dawna. Następnie, gdyby brak było przesłanek do ubiegania się o stwierdzenie jej wygaśnięcia, powinna Pani podjąć rozmowy z właścicielami nieruchomości władnących odnośnie możliwości zniesienia lub zmiany służebności, a gdyby i te rozmowy okazały się bezowocne, możliwe byłoby już tylko zwrócenie się przez Panią z niniejszą sprawą na drogę postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl