Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejna służebność w tym samym budynku

Maciej Podgórski • Opublikowane: 23-10-2017

Mój partner ma ustanowioną dożywotnią służebność mieszkania wraz z mamą w budynku, który na chwilę obecną zajmuje jego brat wraz z żona i dziećmi. Brat do niedawna był właścicielem, a obecnie, po 25 latach, majątek przepisał na syna. Względem umowy był obciążony np. tym, że ma uprawnionym dostarczać opał, oświetlenie itp. – w tej kwestii toczy się postępowanie. Brat (stary właściciel) odpisał na syna wszystko i zaznaczył sobie i żonie służebność w budynku, w którym służebność już jest. Czy kolejna służebność w tym samym budynku jest możliwa? Jeśli nie, to czy mamy jakieś szanse pozbawienia (starego właściciela i jego żony) praw zamieszkania, eksmisji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt iż, syn brata Pani partnera został obciążony m.in. tym, że ma uprawnionym dostarczać opał‚ oświetlenie itp., wskazuje na to, ze w została zawarta umowa dożywocia. Artykuł 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

W ramach umowy dożywocia została ustanowiona m.in. służebność osobista mieszkania. Zgodnie z artykułem 908 § 2 ww. ustawy jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych (art. 910 § 1).

Anna Sylwestrzak w Glosie do uchwały SN z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt III CZP 21/09 wskazuje, że „dożywocie powinno być […] udokumentowane treścią aktu notarialnego co najmniej w zakresie swych postanowień przedmiotowo istotnych, skąd wynika, że dla ważności tej umowy akt notarialny musi wyrażać oba zobowiązania składające się na minimalną treść tej czynności. Ograniczenie aktu notarialnego do przeniesienia własności nieruchomości, z pominięciem zobowiązania nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, czyni umowę dożywocia nieważną z przyczyn formalnych”.

Przepisy dopuszczają możliwość obciążenia jednej rzeczy przez kilka praw. Zgodnie z art. 249 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo).

Prawo służebności mieszkania przysługujące Pani partnerowi oraz jego ,amie nie może ucierpieć na skutek prawa ustanowionego później. Zatem prawo dożywocia nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla służebności mieszkania. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lokatorem jest najemca lokalu lub osoba używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Pani partner jest lokatorem w rozumieniu przytoczonej ustawy, gdyż przysługuje mu tytuł prawny do lokalu w postaci służebności mieszkania. Za lokatora należy również uznać brata Pani partnera, gdyż zajmuje lokal na podstawie umowy dożywocia. Warunki, w jakich jeden lokator może wytoczyć powództwo o eksmisję innego lokatora, określa art. 13 ustawy o ochronie lokatorów: „jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia”.

Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (art. 13).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Umowa dożywocia a długi dożywotnika

Moja mama w drodze umowy dożywocia stała się właścicielką mieszkania swojego brata. Wujek jest człowiekiem samotnym, przed laty się rozwiódł...

 

Współwłasność a ustalenie służebności

Mieszkam obecnie za granicą. Jakiś czas temu kupiłam mieszkanie, w którym zamieszkała moja siostra. Miała dostać kredyt i oddać mi cenę...

 

Służebność osobista w zamian za spłatę

Jestem współwłaścicielką mieszkania z moim byłym mężem. Chcę ustanowić służebność osobistą dla byłych teściów. Czy mogę ograniczyć...

 

Zmiana darowizny na darowiznę z dożywociem

Moja mama przekazała mi darowiznę 5 lat temu, od 10 lat opiekuję się nią. Mama jest osobą leżącą, tylko przy mojej pomocy i mojej rodziny porusza się...

 

Czy musimy wpisywać służebność mieszkania dla teściów?

Interesuje mnie zagadnienie służebności mieszkania. Mieszkamy razem z żona w domu jednorodzinnym, którego jesteśmy wyłącznymi właścicielami. Od...

 

Co zrobić gdy służebnik nie wyraża zgody na przeniesienie służebności?

Mój mąż chce sprzedać stary, niezamieszkały od 5 lat dom z działką, który otrzymał w darowiźnie od rodziców, w akcie notarialnym zapisana...

 

Służebność bez wpisu w akcie notarialnym

Teściowie chcą przepisać nam dom z adnotacją o służebności. Wpis ten stanowi problem, bo chcemy wziąć kredyt hipoteczny na gruntowny remont tego...

 

Ustanowienie dożywotniego prawa do mieszkania dla rodziców

Kupiłam z mężem mieszkanie własnościowe, w którym będą mieszkać moi rodzice. Jakie dokumenty podpisać, żeby rodzice czuli się bezpieczni? Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »