Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieczynna kanalizacja deszczowa na działce a odszkodowanie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 09-11-2020 • Aktualizacja: 2021-04-15

Przed 22 laty kupiłam niezabudowaną działkę, która sąsiaduje z moją, zabudowaną działką – stoi na niej mój dom. Zakupiona działka posiadała i nadal posiada kanał ściekowy sanitarny wraz ze studnią rewizyjną. Do 2012 roku kanał wykorzystywany był do odprowadzania ścieków z ulicy do rzeki. Jednak 8 lat temu wybudowano w ulicy kanalizację deszczową i wspomniany kanał sanitarny został odłączony i od tej pory jest nieczynny i nie można go dołączać do nowo wybudowanej kanalizacji. Podczas większych opadów dochodzi do zalania – przepływu bardzo dużych ilości ścieków powierzchniowych przez moje dwie działki, ponieważ kanalizacja nie spełnia swojego zadania. Jest niewydolna. Pierwsze udokumentowane zalanie jest z 2015 r., a ostatnie z sierpnia tego roku. Przedsiębiorstwo wodociągowe robi wszystko, aby tej sytuacji nie naprawić. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby złożenie pozwu do sądu o odszkodowanie za ostatnie 10 lat z tytułu bezumownego korzystania z mojego terenu do przesyłu ścieków z ulicy do rzeki, które występuje podczas większych opadów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieczynna kanalizacja deszczowa na działce a odszkodowanie

Skrócenie terminu przedawnienia do 6 lat, przepisy przejściowe

Z podanych informacji wynika, że kanał sanitarny i studnia są na działce dłużej niż 22 lata, natomiast nie podała Pani, kiedy je wybudowano. To kwestia dość istotna, wyjaśnię poniżej dlaczego. Oczywiście roszczenie o odszkodowanie Pani przysługuje.

Generalnie 2 lata temu zmieniły się przepisy i teraz co do zasady termin przedawnienia wynosi 6 lat, a nie 10. Artykuł 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) w aktualnym brzmieniu stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W przepisach przejściowych jest mowa, że do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r. w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu sprzed nowelizacji, więc można próbować bronić 10-letniego terminu przedawnienia.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe (zakładam właściciel urządzeń) nie posiada od poprzedniego właściciela i od Pani zgody na umieszczenie tych urządzeń – co oczywiste – to korzysta z nieruchomości bez tytułu prawnego, a to stanowi przesłankę żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod jednym warunkiem, że nie doszło do zasiedzenia służebności polegającej mniej więcej na prawie korzystania z Pani nieruchomości w zakresie niezbędnym do korzystania, dokonywania konserwacji, remontów, prac naprawczych, modernizacji oraz usuwania ewentualnych awarii sieci kanalizacyjnej w pasie gruntu.

Jak sprawdzić, czy doszło do zasiedzenia?

Wykluczyć zasiedzenie można tylko wówczas, kiedy będzie Pani wiedziała, w jakiej dacie te urządzenia wchodzące w skład sieci zostały wybudowane, do 2012 roku były one bowiem użytkowane. Zasiedzenie to nabycie praw do nieodpłatnego używania wskutek upływu czasu.

Zasiedzenie służebności skutkuje tym, że jeżeli Pani pozwie właściciela urządzeń o wynagrodzenie, a on powoła się na zarzut zasiedzenia i udowodni 30-letnie korzystanie z tych urządzeń, to sąd Pani powództwo oddali. To jest taki maksymalny termin zasiedzenia, może się zdarzyć, że będzie to jednak lat 20, gdyby uznać, że przedsiębiorstwo było tzw. posiadaczem w dobrej wierze, a może być tak, jeżeli kiedyś Pani działka stanowiła własność państwową i przedsiębiorstwo wodociągowe było kiedyś przedsiębiorstwem państwowym (tak można założyć, że na pewno było).

W judykaturze jest już utrwalony pogląd, że możliwe jest nabycie przez zasiedzenie nawet przed wejściem w życie art. 3051-3054 K.c. (przed dniem 3 sierpnia 2008 r.) służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu, ustanawianej nie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, ale na rzecz przedsiębiorcy przemysłowego (tak np. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r., III CZP 89/08, BSN 2008, nr 10, s. 7, z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 31/13, OSNC 2014, Nr 2, poz. 11 i z dnia 22 maja 2013 r., III CZP 18/13, OSNC 2013, Nr 12, poz. 139).

Do zasiedzenia służebności stosuje się odpowiednio przepisy o nabyciu przez zasiedzenie nieruchomości (art. 292 K.c.), a zatem istnieje możliwość doliczenia do terminu zasiedzenia posiadania poprzednika przedsiębiorstwa wodociągowego.

Wezwanie przedsiębiorstwa do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Natomiast, tak jak wspomniałam, nie jest możliwe ustalenie, czy doszło do zasiedzenia służebności bez znajomości daty wybudowania tych urządzeń na Pani nieruchomości. Jeżeli miało to miejsce 30 lat temu, niestety mogło dojść do zasiedzenia służebności. Proponuję zatem, aby wezwała Pani właściciela urządzeń do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jeżeli posiada te urządzenia przez okres uprawniający go do zasiedzenia, na pewno będzie się na to powoływał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »