Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewykonanie wyroku o przesunięciu słupa

Autor: Mateusz Rzeszowski

Wygrałem sprawę z firmą energetyczną o przesunięcie słupa, w wyroku mieli nakazane przesunąć słup i wypłacić odszkodowanie, to drugie zrobili, to pierwsze do dzisiaj nie. Nie wiem, co robić dalej, wydaje mi się, że powinienem złożyć skargę do sądu na przewlekłość postępowania z powodu niewykonania postanowienia sądu. Czy mam rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu egzekucji roszczenia niepieniężnego, polegającego na określonym zachowaniu dłużnika, konieczne jest skierowanie do sądu wniosku w oparciu o przepisy art. 1049–10501 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie ma bowiem innej ścieżki dla wyegzekwowania roszczenia o wskazanym przez Pana charakterze, w tym nie jest niestety możliwe skierowanie sprawy do komornika.

Jak rozumiem, do chwili obecnej sąd nie podjął działań w celu realizacji Pana wniosku. W takiej sytuacji, jak słusznie Pan ustalił, w celu przymuszenia sądu do szybszego działania, przysługuje Panu jedynie możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 przedmiotowej ustawy jej przepisy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Skarga zostanie uwzględniona jeśli z poczynionych ustaleń wynikać będzie, iż postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 omawianej ustawy sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Również bezpośrednio do tego sądu  powinna zostać złożona skarga na przewlekłość postępowania.

Jeśli chodzi o treść samej skargi, minimalne wymagania określa art. 6 omawianej ustawy:

„1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

2. Skarga powinna ponadto zawierać:

1) żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;

2) przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

3. Skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej, o której mowa w art. 12 ust. 4”.

Jeśli chodzi o spełnienie wymagań z ust. 1 cytowanego przepisu, to „pismo powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników”.

Ponadto, należy koniecznie wskazać sygnaturę sprawy, której dotyczy przewlekłość. Sugeruję także ażeby skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ust. 3 cytowanego przepisu, a więc wskazać w jakim terminie powinny zostać podjęte odpowiednie działania przez sąd, tj. przede wszystkim wezwanie dłużnika do wykonania czynności (przesunięcia słupa) w odpowiednim terminie. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl