Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowy współwłaściciel gruntów a służebność przesyłu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 06-05-2016

Przed niecałym rokiem zostałem współwłaścicielem gruntu, na którym stoją słupy energetyczne. Posiadam 75% udziału we współwłasności, a 25% ma mój ojciec. Wcześniej ten mój udział należał do mojej babci. Słupy zostały postawione 19 lub 20 lat temu. Czy w opisanej sytuacji jako nowy współwłaściciel mogę rościć sobie prawo odszkodowania za przesył wstecz i podpisać umowę o czynsz na przyszłość? Czy mój ojciec musi to zrobić osobno oraz czy babcia, nie będąc już właścicielem, może żądać odszkodowanie za czas, kiedy nim była?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Zanim przejdę do pytań, przedstawię regulacje z Kodeksu cywilnego, które od 2008 r. wprowadzają i normują służebność przesyłu.

„Służebność przesyłu

Art. 305(1). Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). 

Art. 305(2). § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. 

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. 

Art. 305(3). § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. 

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. 

Art. 305(4). Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Z racji upływu czasu operator przesyłowy może próbować podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas zastosowanie miałby przepis Kodesu cywilnego:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Jak się to ma do Pańskich pytań?

Czy w opisanej sytuacji jako nowy współwłaściciel mogę rościć sobie prawo odszkodowania za przesył wstecz i podpisać umowę o czynsz na przyszłość?

To, co Pan nazywa odszkodowaniem, jest wynagrodzeniem, i proszę pamiętać, że ta terminologia ma istotne znaczenie. Chodzi bowiem o wynagrodzenie za posiadanie służebności przesyłu w okresie bezumownym i nieuregulowanym oraz po jej umownym czy sądownym uregulowaniu. Jednak powtarzam, to nie odszkodowanie, tylko wynagrodzenie. Odszkodowanie za słupy, czy linię elektryczną byłoby wtedy, gdyby (czego nie życzę) słup przewrócił się i zerwana linia dokonała szkód na mieniu i osobach. A przecież nie o taką sytuację Pan pyta. Dlatego musi Pan trzymać się nomenklatury, że oczekuje Pan odpowiedniego wynagrodzenia, jak to stanowi Kodeks cywilny. W tym celu ma Pan prawo skierować do operatora przesyłowego pismo z żądaniem uregulowania służebności przesyłu na przestrzeni czasu.

Czy mój ojciec musi to zrobić osobno oraz czy babcia, nie będąc już właścicielem, może żądać odszkodowanie za czas, kiedy nim była?

Tu są różne opcje do przyjęcia – każdy ze współwłaścicieli może działać sam, ale będzie to dawało pretekst operatorowi, by zwlekał z decyzją, a upływ czasu działa na Waszą niekorzyść. Dlatego aktualnie najbardziej pożądaną opcją byłoby ustanowienie Pana pełnomocnikiem i ojca i babci (pełnomocnictwo notarialne) do dokonywania wszelkich czynności reprezentowania ich także w sądzie i urzędach w sprawach dotyczących uregulowania służebności przesyłu i pochodnych formalności z tym związanych, w tym ustalenia i uzyskania wynagrodzenia zarówno za okres przed ustanowieniem służebności przesyły, jak i zawarcia umowy w tym zakresie z ustanowieniem wynagrodzenia na przyszłość. Co do wynagrodzenia – każde z Was ma roszczenie we własnym zakresie, jednak najlepiej jeżeli ono jest traktowane wspólnie, gdyż obciążenie dotyczy tej samej nieruchomości, tylko współwłaściciele na przestrzeni lat ulegli zmianie. Znamienne w praktyce jest to, że operator przesyłowy najczęściej proponuje kwotę jednorazowego wynagrodzenia, choć Kodeks cywilny wcale tego nie nakazuje. To od woli stron powinno zależeć, czy wynagrodzenie jest periodyczne, czy jednorazowe – ani sąd, ani notariusz, ani biegły nie powinien tego stronom narzucać.

Proszę więc niezwłocznie przystąpić do działania – najlepiej mając umocowanie od ojca i babci – by mógł Pan swobodnie działać w relacjach z operatorem przesyłowym.

Warto w pierwszej kolejności zażądać od operatora pisemnego przedstawienia sytuacji budowlanej (pod względem legalności położenia) infrastruktury (dokładna data). Dzięki temu będzie Pan wiedział, czy sytuacja kwalifikuje się do zasiedzenia, czy nie. Wówczas, znając datę położenia infrastruktury na gruncie, będzie miał Pan wszelkie dane do dalszych działań.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

15 lat temu kupiłem nieruchomość, na której stoi słup energetyczny. Niedawno okazało się, że pod ziemią poprowadzono przewód elektryczny do sąsiedniej...

Linia energetyczna na terenie leśnym

Nabyliśmy działkę w 2013 r. Przechodzi przez nią linia energetyczna średniej mocy. Nie ma o tym wpisu w księdze wieczystej, ale jest zaznaczona...

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce...

Dochodzenie roszczeń – infrastruktura przesyłowa

Przez moją nieruchomość przebiega linia napowietrzna oraz posadowione są dwa słupy elektryczne, w tym jeden z transformatorem. Chodzi...

Brak apelacji w sprawie o odszkodowanie za służebność z winy kancelarii

Przegraliśmy sprawę w sądzie rejonowym o odszkodowanie za służebność przesyłu słupa energetycznego na naszej posesji. W naszym imieniu...

Stary słup elektryczny na działce – czego może żądać właściciel?

Jesteśmy z synem współwłaścicielami działek siedliskowych. Są to działki po moich rodzicach. Na jednej z nich stoi transformator. Przez drugą...

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Linia wysokiego napięcia przechodzi blisko naszego budynku mieszkalnego (w linii prostej ok. 20 m). Jestem świadomy zagrożeń wynikających...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »