Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obawa przed zniszczeniem działki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07-12-2015

Przez moją działkę przebiega linia średniego napięcia. Podpisałem umowę dotyczącą przebudowy linii – przesunięcie słupów. Wiem, że zakład energetyczny zniszczy maszynami część mojej działki (pewnie ze 20 arów). Zażądałem więc większego odszkodowania. Jakiej sumy mogę się domagać? Czy zakład może pozwać mnie do sądu za opóźnianie prac? Proszę o szybką odpoweidź.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Wszystko tak naprawdę zależy od umowy, jaką Pan podpisał z tą firmą. Najlepiej proszę przesłać jej skan, ale ponieważ prosi Pan o szybką odpowiedź, postaram się jakoś ogólnie Panu wyjaśnić sytuację prawną.

Jak zakładam, zobowiązał się Pan udostępnić swoją nieruchomość celem prowadzenia prac związanych z przebudową linii energetycznej. Taki obowiązek na siebie Pan przyjął. Niezależnie od powyższego ustawa o gospodarce nieruchomościami, konkretnie art. 124 ust 6 tej ustawy, mówi, że „właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio”.

W przepisie tym mowa jest jednakże o konserwacji. Konserwacja obejmuje czynności niezbędne dla utrzymania przedmiotu w odpowiednim stanie. Konserwacja nie obejmuje remontu. Wspominam o tym, bo nie wiem, czy tylko Pan nazwał te prace na Pana działce remontowymi, czy też rzeczywiście jest to remont w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Z kolei jeśli chodzi o remont, to zastosowanie ma art. 124b 1 tej ustawy, który mówi, że „starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustęp 2 przepisu określa, że decyzję tę wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.

To są drogi administracyjne, ale w Pana przypadku mówi Pan, że druga strona umowy grozi postępowaniem cywilnym. Wyjaśniam zatem, że każde niewykonanie umowy może rodzić obowiązek odszkodowawczy. Zgodnie bowiem z art. 471 Kodeksu cywilnego „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Jeśli zatem zobowiązał się Pan udostępnić teren, a tego nie robi aktualnie, może to rodzić Pana obowiązek odszkodowawczy.

Niestety nie jestem w stanie podać, jakiej sumy może się Pan domagać, bo to zależy od tego, jak bardzo uszkodzą Pana działkę, jakiej ona jest wartości, jak długo nie będzie Pan mógł z niej korzystać itd.

Tak naprawdę takiej realnej wyceny może Panu już po skończeniu prac dokonać rzeczoznawca, bo będzie on znał tak wartość Pana działki i rozmiar uszkodzeń, czas uniemożliwienia Panu korzystania z nieruchomości itd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ustalenie służebności przesyłu gazociągu

Dokładnie w granicy mojej działki przebiega gazociąg na długości 65 m. Chciałem ogrodzić działkę, ale się okazało, że nie mogę tego zrobić...

Zmiana typu działki po ustanowieniu służebności

Na działce rolnej są 3 słupy wysokiego napięcia. Obecnie operator planuje przebudowę (modernizację) tej instalacji. Firma wymaga służebności przesyłu. Czy...

Wycofanie zgody wcześniej wyrażonej przez sąsiada

Jestem posiadaczem działki, na której buduje dom jednorodzinny – mam wszystkie pozwolenia. Kanalizacja musi przebiegać częściowo przez działkę sąsiada...

Kable wkopane w działkę

Na mojej działce znajdują się wkopane kable Orange. W KW nie ma wpisu o służebności. Gdy chciałem podpisać umowę na podłączenie Internetu,...

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji...

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja...

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur...

Usunięcie światłowodu z działki

Mam na działce pociągnięty światłowód. W chwili obecnej podzieliłem teren na mniejsze działki i 2 z nich odpadają z sprzedaży ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »