Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona wpisu w księdze wieczystej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 01-05-2015

Chcę licytować dom, w którym matka dłużnika ma wpis o służebności. Czy mogę się jakoś pozbyć tej lokatorki? Jaką ochronę daje jej wpis w księdze wieczystej?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

W opisanym stanie sprawy i po zbadaniu treści KW o wskazanym numerze zwłaszcza jej działu III -– PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA, w którym odnajdujemy także wpisy dokonywane przez komornika, ale przede wszystkim czytamy w jednej z rubryk: „nieodpłatna, dożywotnia służebność mieszkania polegająca na korzystaniu z jednego pokoju, używaniu kuchni, łazienki i ogrodu, ponadto Pan XY zobowiązuje się opiekować Panią AB dożywotnio”.

Należy również nadmienić, że wpis ten dotyczący ustanowionej służebności dożywocia ma datę wcześniejszą niż wszystkie wpisy mówiące o długu – ostrzeżenia i wpisy dotyczące egzekucji.

Kodeks cywilny w takich okoliczności wskazuje, że zniesienie prawa osobistego o zakresie wskazanym według powyższego opisu byłoby tylko możliwe za zgodą dożywotnika.

„Art. 914. [Skutki zbycia nieruchomości przez zobowiązanego] Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. [Odpowiednie stosowanie] Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Drugą zaś sytuacją jest powołanie się na rażące zachowania dożywotnika w kwestii łamania praw właściciela poprzez dopuszczania się rażących uchybień:

„Art. 303. [Zamiana służebności na rentę] Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.”

Oto bowiem przepisy egzekucyjne pozostawiły pewną furtkę co do pominięcia praw i służebności, ale dotyczy to sytuacji kiedy nie wykazano ich w KW przed egzekucją, czy przed ustanowieniem hipotek:

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulują to następująco:

 „Art. 1000. § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) (uchylony);

3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;

4) służebność przesyłu.

§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego”.

Należy więc stwierdzić, że ta konkretna służebność jest dobrze chroniona wpisem do KW i podlega ochronie w ramach wyjątku § 3 cytowanego przepisu. Pozostaje wiec jedynie liczyć albo na dobrą wolę dożywotnika, albo na to, że będzie rażąco naruszał zakres praw właściciela. Innych dróg prawem przewidzianych nie ma. Mimo zasady z art. 1000 § 1 mówiącej o wygaśnięciu praw wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o nabyciu własności, to dożywocie w tym przypadku korzysta z ochrony przewidzianej w ramach wyjątków z § 3 tegoż przepisu, stąd źródłem jego zniesienia lub zmiany mogą stać się jedynie sytuacje uregulowane cytowanymi w poradzie przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieodpłatna służebność a koszty utrzymania domu i remonty

Posiadam dożywotnią, nieodpłatną i niepodzielną służebność w domu, którego właścicielką jest moja pasierbica. Czy pasierbica ma prawo...

Dożywotnia służebność a wspólne mieszkanie z partnerem

Siedem lat temu przekazałam synowi dom w zamian za dożywotnią służebność (mam mieszkanie na parterze). Jestem wdową i rok temu poznałam...

Cofnięcie darowizny ze służebnością

Kilkanaście lat temu wraz z mężem podarowaliśmy mieszkanie synowi za służebność osobistą. Po śmierci męża z jego części przypadłaby mi...

Podział nieruchomości z ustanowioną służebnością

Kilka lat temu mama przekazała dom i działkę mi i mojej siostrze. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność mieszkania dla wujka, który...

Wspólne mieszkanie z przyszłym mężem

Mój narzeczony przekazał swojemu synowi mieszkanie w zamian za dożywotnią służebność. Wkrótce planujemy ślub. Czy później będę mogła mieszkać...

Zmiana osoby, której przekazano gospodarstwo rolne

Rodzice w 1988 r. przekazali notarialnie nieodpłatnie gospodarstwo rolne mojemu bratu w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników....

Faktyczne pozbawienie władztwa

Mam notarialnie gwarantowaną służebność osobistą, czyli prawo do użytkowania jednego pokoju oraz pozostałych pomieszczeń wspólnie z właścicielem...

Odziedziczenie domu ze służebnością

Mieszkam z teściami na jednej posesji, dom na ich placu budowaliśmy razem z mężem, teściowie aktem darowizny przekazali mężowi swój dom...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »