Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie części domu przekazanej za służebność osobistą

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 11-07-2016

Został przeprowadzony dział spadku (dom) u notariusza. Właścicielem po zrzeczeniu się udziału przez pozostałych została jedna osoba. Druga osoba otrzymała służebność. Teraz ta druga osoba chce starać się o oddanie jej części domu. Czy to możliwe? Dodam, że osoba ta narusza porządek domowy, robi awantury, niszczy sprzęty. Jak poradzić sobie w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks cywilny wymienia sytuacje, w jakich dana czynność prawna może być uznana za nieważną. Sytuacje te stanowią katalog zamknięty.

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe (art. 82–87 Kodeksu cywilnego).

Z powyższego wynika, że osoba, która otrzymała służebność, nie będzie mogła łatwo „anulować” umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Z opisu sprawy nie wynika w jaki sposób nastąpiło zrzeczenie się udziałów w spadku (odpłatnie lub nieodpłatnie). Jeśli miało miejsce w sprawie nieodpłatnie zrzeczenie się udziału w spadku, to osoba, która zrzekała się swojego udziału w spadku nieodpłatnie, może starać się przed sądem odwołać tzw. darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności.

„Umowa obligacyjna obejmująca zniesienie między współwłaścicielami współwłasności nieruchomości w wyniku nieodpłatnego przeniesienia przez jednego z nich udziałów we współwłasności na drugiego dotychczasowego współwłaściciela może być kwalifikowana jako umowa darowizny i w związku z tym należy do niej stosować także przepisy o możliwości odwołania darowizny już wykonanej (art. 898 § 1 K.c.). Cechy rażącej niewdzięczności może mieć zachowanie się obdarowanego wobec darczyńcy, w którym wyraźnie pojawia się zamiar działania nieprzyjaznego, pozostającego w wyraźnej dysharmonii z aktami szczodrobliwości otrzymanym przez darczyńcę w umowie darowizny. Chodzi tu także o zindywidualizowane bliżej zachowanie się obdarowanego, które budzi zdecydowaną dezaprobatę społeczną” – tezy z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt III CSK 307/08).

Tak więc z powyższego wynika, że jeśli osoba mająca służebność osobista zrzekła się nieodpłatnie swojego udziału w spadku, to sąd takie zniesienie współwłasności może potraktować jako darowiznę, a co za tym idzie – można będzie starać się odwołać poczynioną darowiznę o ile są przesłanki rażącej niewdzięczności osoby obdarowanej.

Jeśli osoba, która ma służebność, zachowuje się wbrew prawu (niszczy cudzą własność, znęca się psychicznie, narusza dobra osobiste itp.), to każde takie jej zachowanie powinno być zgłaszane na policję.

Właściciel nieruchomość może również zastanowić się nad podjęciem kroków, żeby znieść służebność osobistą. Przepisy art. 294 i 295 Kodeksu cywilnego przewidują dwie możliwości domagania się przez właściciela nieruchomości obciążonej zniesienia służebności obciążającej jego nieruchomość. Po pierwsze, może on domagać się zniesienia służebności, jeżeli w skutek zmiany stosunków, ustanowiona służebność stała się dla niego nazbyt uciążliwa.

Warunkiem zniesienia służebności będzie zatem wystąpienie zmiany stosunków gospodarczym, przy czym taka zmiana dotyczyć może zarówno samej służebności, jak również mieć charakter szerszy. Dodatkowym, warunkiem od którego zależy zniesienie służebności, jest wykazanie, iż zniesienie służebności nie uniemożliwi korzystania z nieruchomości władnącej. Podkreślić należy, iż zniesienie służebności następuje w powyższym przypadku za wynagrodzeniem.

Drugim przypadkiem, w którym sąd może orzec o zniesieniu służebności, jest sytuacja, w której służebność utraciła wszelkie znaczenie dla nieruchomości władnącej, a zatem istnienie służebności nie zwiększa w żaden sposób stopnia użyteczności przedmiotowej nieruchomości. W takim przypadku nie jest konieczne wykazanie nadmiernego obciążenia nieruchomości, na której taka nieruchomość została ustanowiona, jak również jej zniesienie nie wiążę się z wypłatą wynagrodzenia na rzecz właściciela nieruchomości władnącej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dożywotnia służebność a wspólne mieszkanie z partnerem

Siedem lat temu przekazałam synowi dom w zamian za dożywotnią służebność (mam mieszkanie na parterze). Jestem wdową i rok temu poznałam...

Co oznacza w praktyce dożywotnie utrzymanie

Posiadam akt notarialny, w którym jest zapis „dożywotnie utrzymanie”. Co to oznacza w praktyce?

Przekazanie dwa razy w darowiźnie tego samego domu

Ciotka zrobiła darowiznę domu ze służebnością dla mojej mamy. Później mama zrobiła darowiznę tego domu dla mnie. Czy po tej podwójnej darowiźnie grozi...

Gospodarstwo rolne przekazane za służebność mieszkania

Mama, ja i rodzeństwo odziedziczyliśmy po zmarłym tacie gospodarstwo rolne wraz z domem. Tato nabył to gospodarstwo od swoich rodziców w 1990 r....

Określenie zakresu powinności wobec byłej właścicielki nieruchomości

W ubiegłym roku kupiliśmy nieruchomość ze starszą panią, która ma wpisane tak zwane „dożywocie” (jego zapis przesyłam w załączniku)....

Pozbycie się kłopotliwej nieruchomości i problemy nabywcy

Mój brat (alkoholik , nie pracuje od wielu lat, jest na utrzymaniu matki) przepisał mi 3 lata temu dom z działką (brak środków na utrzymanie domu, dom...

Utrzymywanie nieruchomości przekazanej jako służebność osobista

Chcemy przekazać córce nasze mieszkanie własnościowe jako darowiznę. Po załatwieniu służebności chcemy w mieszkaniu tym mieszkać do śmierci mojej...

Jak ustanowić dożywocie na rzecz siostry przebywającej w Polsce na podstawie karty pobytu?

W jaki sposób ustanowić dożywocie 1/3 części swej nieruchomości (1/2 części) na rzecz siostry przebywającej w Polsce na podstawie karty pobytu?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »