Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wpisu do KW dojazdu do działki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 01-01-2018

Sprawa dotyczy drogi służebnej. Byłam współwłaścicielką działki, której współwłasność została zniesiona w wyniku ugody sądowej. Ugoda zapewnia mi dojazd z mojej działki do drogi publicznej drogą służebną. W wydziale ksiąg wieczystych złożyłam wniosek o wpisy służebności. Dostałam odmowę wpisu przez jedną z działek. Napisałam skargę i skarga została oddalona. Mam 14 dni na złożenie apelacji. Nie rozumiem tej sytuacji. Czy odmowa oznacza, że ustanowiona służebność jest nieważna, czy też jest ważna, ale nie można dokonać wpisu? Proszę o wytłumaczenie mi tego i poradę, co dalej robić, czy wnosić apelację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się poniżej odpowiedzieć szczegółowo na Pani pytania.

Z orzeczeń sądów wynika, że służebność została uznana za nieważną z tego względu, że ugoda, która przewiduje jej ustanowienie, została zawarta po dacie obciążenia udziałów w działce X.

Wspomniany art. 930 § 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że obciążenie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu oraz rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. O ile np. zbycie nieruchomości dokonane po jej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym jest ważne, lecz bezskuteczne względem wierzycieli uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym, o tyle obciążenie nieruchomości objęte jest niestety sankcją nieważności.

Natomiast sąd wieczystoksięgowy ma obowiązek badania dołączonych do wniosku dokumentów, jak również treści księgi wieczystej. Stwierdzając obciążenie służebnością po dacie zajęcia komorniczego na podstawie zawartej ugody, sąd odmówił wpisu.

Odpowiadając zatem na pierwsze z Pani pytań, należy uznać art. 930 Kodeksu postępowania cywilnego za przepis materialno prawny, a nie procesowy pomimo zamieszczenia go w ustawie kodeksu postępowania cywilnego, co przemawia za skutkiem nieważności ustanowionej służebności, nie zaś za istnieniem przeszkody do wpisu. Uważam, że nawet gdyby teraz postępowanie egzekucyjne umorzono, to i tak na kolejny wniosek Pani sąd by tej służebności niestety nie wpisał.

Natomiast uważam też, że powinna Pani wyczerpać tok instancji i apelację złożyć, próbując argumentować, że jednak służebność ustanowiona w ugodzie, ale przed sądem, nie jest klasycznym obciążeniem nieruchomości przez dłużnika w rozumieniu art. 930 Kodeksu cywilnego. Moim osobistym zdaniem nie o takie bowiem obciążenie chodziło ustawodawcy, który chciał chronić wierzycieli jedynie przed nieuczciwym działaniem dłużnika, nie zaś tego rodzaju ustanawianiem obciążeń w ramach postępowań sądowych. Jest to, co prawda, moje zdanie, nie mam w tej sprawie żadnego wyroku sądu, ale uważam, że sąd okręgowy powinien pochylić się nad tego rodzaju argumentacją.

Istnieje mnóstwo orzeczeń odnoszących się do zbycia nieruchomości, np. gdzie, co prawda, ustawa przewiduje bezskuteczność, a nie nieważność, ale w pewnym sensie argumentacja tam zawarta wskazuje na cel przepisu art. 930 Kodeksu postępowania cywilnego i tak np. zdaniem Sadu Najwyższego „zmiana spowodowana orzeczeniem sądu na skutek podziału majątku wspólnego, działu spadku lub zniesienia współwłasności nieruchomości nie ma charakteru rozporządzenia tą nieruchomością w rozumieniu art. 930” (tak wyrok SN z dnia 1 grudnia 1977 r., sygn. akt I CR 409/77, OSNC 1979, nr 1–2, poz. 6).  W innym orzeczeniu mówi się, że „komentowany przepis nie będzie miał zastosowania do nieruchomości, której jednym ze współwłaścicieli był dłużnik, a która orzeczeniem sądu znoszącym współwłasność przyznana została na wyłączną własność współwłaścicielowi niebędącemu dłużnikiem, chociażby orzeczenie sądowe wydane zostało w uwzględnieniu zgodnego wniosku uczestników postępowania po zajęciu tej nieruchomości, gdyż nie będzie to rozporządzenie przez dłużnika” (tak uchwała SN z 19.12.1980 r., sygn. akt III CZP 65/80, OSNC 1981, Nr 6, poz. 100).

Uważam, że w drodze analogii można by się powołać w apelacji na ten argument, że to w postępowaniu sądowym służebność powstała, a więc nie jest to obciążenie nieruchomości przez samego dłużnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przejście z mocy prawa własności działki wydzielonej pod drogę na gminę

Podzieliłem półhektarową działkę na mniejsze, następnie gmina nakazała wydzielić działki na poszerzenie istniejących dróg. Chociaż obowiązuje art. 98...

 

Zmiana sąsiada, od którego mam przyłącza

Dwa lata temu kupiłem dom. Przyłącze sanitarne zlokalizowane jest na działacie sąsiada (rury, studzienka rewizyjna). Wcześniej obie nieruchomości należały...

 

Niewykonywana służebność korzystania ze studni

Jesteśmy z siostrą współwłaścicielkami nieruchomości po rodzicach, chciałyśmy ją sprzedać i okazało się, że istnieje zapis w naszej...

 

Rozbudowa wodociągu w drodze ze służebnością

Chcemy podłączyć wodę, jednak żeby to zrobić, wodociągi muszą rozbudować sieć w drodze pod naszą działkę. Droga nie jest gminna –...

 

Wzięcie kredytu hipotecznego w tajemnicy przed służebnikami

Rodzice chcą mi przepisać dom ze służebnością osobistą dla nich. Ja po darowiźnie domu chcę wziąć kredyt hipoteczny i nie chcę, żeby o tym...

 

Czy wnuczka opiekująca się babcią ma prawo do rekompensaty od jej dzieci?

Moja babcia przekazała w darowiźnie dom mojej mamie. Mama w tamtym czasie mieszkała za granicą. 10 lat temu babcia zachorowała i potrzebowała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »