Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie w sprawie służebności przesyłu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 05-06-2015

Na mojej działce od 1988 r. istnieje linia wysokiego napięcia – choć bez mojej zgody (takie były czasy). Niedawno przedsiębiorstw przesyłowe poprosiło mnie o zgodę na przebudowę tej linii i zaproponowało porozumienie w sprawie służebności przesyłu. Warunki wydały mi się jednak naprawdę kiepskie, więc nie podpisałem. Firma złożyła do starosty wniosek o decyzję w sprawie tej linii. Na mocy art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostaje wydana decyzja o przebudowie. Czy to prawidłowe postępowanie, czy firma może spokojnie korzystać z mojej działki mimo mojej dezaprobaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nawet bez lektury przedmiotowej decyzji starosty, która wydaje się Panu w Pana położeniu i ocenie krzywdząca, stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że starosta postąpił legalnie, wydając decyzję na przebudowę sieci.

Przywołany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami bowiem stanowi:

„Art. 124. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Zapewniam jednak Pana, że problemem w całej tej sytuacji nie jest decyzja starosty, ta decyzja ma tylko odwrócić Pana uwagę od tego, co istotne. Wyjaśniam, co jest istotą sprawy i dlaczego operator przesyłowy skierował sprawę na drogę administracyjną – istotny jest upływ czasu i ulokowane w nim roszczenia cywilnoprawne, jakie Panu przysługują wobec operatora, a celem głównym operatora jest odwrócenie Pana uwagi od tego, co istotne, aby skupił się Pan na bezsensownej walce administracyjnej, tracąc czas, a za parę lat bezpowrotnie tracąc roszczenia cywilnoprawne, które się przedawnia.

Pana problemem nie jest art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Pana problemem i istotnymi przepisami są regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące służebności przesyłu art.3051–3054.

Operatorowi przesyłowemu brakuje już dosłownie kilka lat, aby zasiedzieć posiadaną służebność i nabyć prawa cywilne bez Pana zgody. Odradzam stanowczo więc prowadzenie dalszej walki na drodze administracyjnej – bo tu wszystko jest legalne, nawet jeżeli Panu się to nie podoba.

Natomiast doradzam jak najszybciej złożyć wniosek do sądu o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem lub jeżeli służebność ustanowiono administracyjnie – o zasądzenie wynagrodzenia uwzględniając przy wynagrodzeniu aktualna przebudowę sieci. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią bowiem:

„Rozdział III Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Jak wynika z powyższego – nie daje to w istocie prawa po 2008 r. zablokować operatorowi rozbudowy czy przebudowy sieci – kwestią zasadnicza pozostaje jednak wynagrodzenie, które ma być odpowiednie do uciążliwości, jakich doznaje właściciel nieruchomości oraz do zysku i korzyści, jakir odnosi operator przesyłowy. Przywołane przez Pana przepisy administracyjne niejako stanowią szczególny komplementarny do regulacji reguł z Kodeksu cywilnego przypadek potwierdzający, że infrastruktura operatora ma prawo istnieć na gruncie i ma być prawo modernizowana (przebudowa sieci). Jednak od kiedy są przepisy wyżej cytowane, to najważniejsze z punktu widzenia właściciela jest żądanie odpowiedniego wynagrodzenia za ustanawianą służebność przesyłu. Takie wynagrodzenie jest należne zarówno za służebność ustanowioną decyzją, umową czy postanowieniem sądu, a także za służebność posiadaną przez operatora do czasu jej uregulowania. Oznacza to w Pana przypadku prawo żądania wynagrodzenia nie tylko na tą chwile i na przyszłość, ale i za 10 lat wstecz korzystania z Pana nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Samodzielne obliczenie wartości gruntu

Na mojej działce przedsiębiorstwo przesyłowe chce położyć gazociąg. Proponowana umowa służebności przesyłu zakłada śmieszną cenę. Wykonałem...

 

Zasiedzenie służebności przesyłu przez zakład energetyczny

Na mojej działce stoi „jedną nogą” słup elektryczny i na długości około 100 m znajduje się linia (nad działką wzdłuż granicy). Linia ma...

 

Podpisanie zgody na linię wysokiego napięcia

Jestem właścicielką dużej działki. Kilka lat temu zbudowano tam linię wysokiego napięcia, na co podpisałam zgodę i dostałam 600 zł (!)...

 

Uporządkowanie spraw związanych ze służebnością przesyłu

Moja mama kupiła w latach 70. działke budowlaną. Okazało się jednak, że pod ziemią przechodzi gazociąg i budowa domu na tym terenie jest...

 

Demontaż słupów energetycznych

Byłem właścicielem działki budowlanej, na której posadowiono przed laty słupy energetyczne wraz z liniami napięcia. Dwa lata temu podpisałem zgodę na...

 

O jaką kwotę mogę się starać?

Zwróciłem się do przedsiębiorstwa wodociągowego o wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu. Dostałem w odpowiedzi propozycję...

 

Elementy sieci ciepłowniczej na działce

Porada dotyczy służebności przesyłu dla nieruchomości, na której umiejscowione są elementy sieci ciepłowniczej. Czy jako właściciel działki mogę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »