Kategoria: Służebność przesyłu

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie w sprawie służebności przesyłu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 05-06-2015

Na mojej działce od 1988 r. istnieje linia wysokiego napięcia – choć bez mojej zgody (takie były czasy). Niedawno przedsiębiorstw przesyłowe poprosiło mnie o zgodę na przebudowę tej linii i zaproponowało porozumienie w sprawie służebności przesyłu. Warunki wydały mi się jednak naprawdę kiepskie, więc nie podpisałem. Firma złożyła do starosty wniosek o decyzję w sprawie tej linii. Na mocy art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostaje wydana decyzja o przebudowie. Czy to prawidłowe postępowanie, czy firma może spokojnie korzystać z mojej działki mimo mojej dezaprobaty?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik
Wyczerpująca odpowiedz, ocena jak najwyższa.
Wojciech
Usługa została wykonana na piątkę.Napewno będę jeszcze korzystać z usług tej firmy.
Krystyna
Obszerność i profesjonalizm odpowiedzi
Krzysztof, 28 lat, logistyk

Nawet bez lektury przedmiotowej decyzji starosty, która wydaje się Panu w Pana położeniu i ocenie krzywdząca, stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że starosta postąpił legalnie, wydając decyzję na przebudowę sieci.

Przywołany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami bowiem stanowi:

„Art. 124. 1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Zapewniam jednak Pana, że problemem w całej tej sytuacji nie jest decyzja starosty, ta decyzja ma tylko odwrócić Pana uwagę od tego, co istotne. Wyjaśniam, co jest istotą sprawy i dlaczego operator przesyłowy skierował sprawę na drogę administracyjną – istotny jest upływ czasu i ulokowane w nim roszczenia cywilnoprawne, jakie Panu przysługują wobec operatora, a celem głównym operatora jest odwrócenie Pana uwagi od tego, co istotne, aby skupił się Pan na bezsensownej walce administracyjnej, tracąc czas, a za parę lat bezpowrotnie tracąc roszczenia cywilnoprawne, które się przedawnia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pana problemem nie jest art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Pana problemem i istotnymi przepisami są regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące służebności przesyłu art.3051–3054.

Operatorowi przesyłowemu brakuje już dosłownie kilka lat, aby zasiedzieć posiadaną służebność i nabyć prawa cywilne bez Pana zgody. Odradzam stanowczo więc prowadzenie dalszej walki na drodze administracyjnej – bo tu wszystko jest legalne, nawet jeżeli Panu się to nie podoba.

Natomiast doradzam jak najszybciej złożyć wniosek do sądu o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem lub jeżeli służebność ustanowiono administracyjnie – o zasądzenie wynagrodzenia uwzględniając przy wynagrodzeniu aktualna przebudowę sieci. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią bowiem:

„Rozdział III Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Jak wynika z powyższego – nie daje to w istocie prawa po 2008 r. zablokować operatorowi rozbudowy czy przebudowy sieci – kwestią zasadnicza pozostaje jednak wynagrodzenie, które ma być odpowiednie do uciążliwości, jakich doznaje właściciel nieruchomości oraz do zysku i korzyści, jakir odnosi operator przesyłowy. Przywołane przez Pana przepisy administracyjne niejako stanowią szczególny komplementarny do regulacji reguł z Kodeksu cywilnego przypadek potwierdzający, że infrastruktura operatora ma prawo istnieć na gruncie i ma być prawo modernizowana (przebudowa sieci). Jednak od kiedy są przepisy wyżej cytowane, to najważniejsze z punktu widzenia właściciela jest żądanie odpowiedniego wynagrodzenia za ustanawianą służebność przesyłu. Takie wynagrodzenie jest należne zarówno za służebność ustanowioną decyzją, umową czy postanowieniem sądu, a także za służebność posiadaną przez operatora do czasu jej uregulowania. Oznacza to w Pana przypadku prawo żądania wynagrodzenia nie tylko na tą chwile i na przyszłość, ale i za 10 lat wstecz korzystania z Pana nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »