Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z dostępem do drogi publicznej

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 11-01-2019

Ja i jeszcze kilku innych sąsiadów mamy problem z dostępem do drogi publicznej. Nasze domy zbudowane były przed 50, 60 laty legalnie z pozwoleniem na budowę. W tamtych czasach przejazd do drogi publicznej był zapisywany w aktach notarialnych jako użyczenie przejazdu osobom sąsiadującym. W tym momencie te przepisy nie obowiązują, jest prawo własności i dlatego obecnie nie mamy z żadnej strony przejazdu. Gmina próbowała wykupić grunty pod drogę i chciała utworzyć drogę gminną, jednak jedna osoba się na to nie zgodziła i droga nie powstała. Urzędnicy mówią, że nic nie mogą zrobić. Jak zatem uzyskać oficjalnie prawo do przejazdu? Czy musimy wykupić ziemię pod drogę i jak to zrobić, skora jedna osoba nie chce sprzedaż gruntu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym przypadku przysługuje Państwu roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej. Bowiem w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym nieruchomość nie posiada dostępu do innej drogi publicznej, z uwagi na to wypełnia to znamiona przewidziane przez ustawodawcę. Zgodnie bowiem z treścią art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.”

Mając także na uwadze treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r. W ramach rozważania wyboru jednego z możliwych przebiegów drogi koniecznej należy brać pod uwagę, jak najmniejsze obciążenie nieruchomości obciążonej oraz obciążenie nieruchomości, których sprzedaż lub inna czynność prawna doprowadziła do konieczności ustanowienia drogi. W każdym przypadku wymagana jest ocena okoliczności konkretnej sprawy, które mogą wskazywać na potrzebę odstępstwa od ustalonych zasad (IV CSK 507/17). Natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia SN wskazał, iż: „Rekonstrukcja normy art. 145 KC wskazuje, że przepis nie zawierając wskazania co do ustalenia podstaw wynagrodzenia, pozostawia określenie jego wysokości ocenie sądu, co przy uwzględnieniu charakteru i funkcji, jaką wynagrodzenie ma do spełnienia wobec właściciela nieruchomości obciążonej, prowadzi do wniosku, że wysokość ta jest zależna od okoliczności danego wypadku. Sąd, ustanawiając służebność drogi koniecznej, powinien ustalić sytuację gospodarczą i osobistą żądającego ustanowienia takiej służebności oraz sytuację właściciela gruntów sąsiednich, a następnie po wyznaczeniu drogi tak oznaczyć wynagrodzenie, aby uwzględniało interesy obu stron” (II CSK 160/17).

Mając to na uwadze wskazuję, iż niniejsze roszczenie jest w Państwa przypadku uzasadnione, gdyż, jak wskazano, nie ma Pan realnego dostępu do drogi publicznej. Niniejszą drogę konieczną należy więc przeprowadzić przez grunty sąsiednie, tak aby było to jak najmniej uciążliwe dla przedmiotowych gruntów. Państwo jako sąsiedzi nieruchomości izolowanej są uprawnieni do wystąpienia z takim roszczeniem i w przypadku postępowania sądowego stają się Państwo wnioskodawcami. Drogę konieczną można oczywiście ustanowić w formie umownej – w ramach sąsiedzkiego porozumienia, jednak proszę pamiętać, iż wymaga to formy aktu notarialnego.

Gdy jednak umowa stron jest niemożliwa, może Pani złożyć wniosek do sądu, postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym.

Proszę jednak pamiętać, że jeżeli między stronami nie ma porozumienia, postępowanie sądowe może być długotrwałe i kosztowne. Takie postępowanie charakteryzuje bowiem konieczność powołania dowodu z opinii biegłego geodety, który w sposób właściwy wytyczy niniejszą drogę.

Ponadto, jak wskazałam powyżej, ustanowienie służebności drogi koniecznej jest odpłatne. Wynagrodzenie takie może mieć charakter świadczenia okresowego lub jednorazowego. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przewidziane wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej należy się właścicielowi nieruchomości obciążonej bez względu na poniesienie szkody na skutek ustanowienia służebności i obejmuje wszystkie koszty i nakłady na urządzenie i utrzymanie drogi w zakresie, w jakim uprawniony ze służebności nie ponosi ich bezpośrednio (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 517/07).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak doprowadzić do zniesienia służebności drogi?

Jestem współwłaścicielem działki, przez którą ok. 19 lat temu ustanowiono drogę służebną. Droga ta istnieje tylko na mapie, ponieważ przez te lata nie...

Problem z sąsiadem i drogą

Mam problem z sąsiadem i drogą. Otóż, w akcie notarialnym mam zapisaną służebność dojazdu z jasno określoną szerokością drogi, jak...

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Pięciu moich sąsiadów posiada drogę dojazdową do swoich działek, żaden z nich nie jest jej właścicielem, ale droga obciążona jest na ich rzecz...

Roszczenie wobec sąsiada za korzystanie z drogi

Chciałbym wystąpić z roszczeniem negatoryjnym wobec sąsiada, który korzysta z drogi, której jestem współwłaścicielem. Nie ma ustanowionej...

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej do działki letniskowej

W 1971 r. moi rodzice zawarli umowę dzierżawy wieczystej dotyczącej działki letniskowej graniczącej z drogą szerokości 4 metrów, którą...

Gmina utrudnia wyznaczenia drogi do działki

Jestem właścicielem działki rolnej, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako tereny rolne. Od 1,5 roku staramy się...

Możliwość uzyskania prawa przejazdu przez działki sąsiadów

Posiadam działkę budowlaną z budynkiem mieszkalnym z tymczasowym dostępem do drogi publicznej poprzez działki sąsiadów. Droga przebiega przez teren...

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »