Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z dojazdem do działki

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 27-06-2016

Zbyt grząski grunt utrudnia mi dojazd do działki drogą służebną, która została wytyczona wraz z zakupem działki. Obecny właściciel gruntu nie pozwala mi utwardzić tej drogi, żądając wysokiej kwoty pieniędzy. Czy sąsiad ma prawo do takiego postępowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że jest Pan właścicielem nieruchomości władnącej, na której rzecz została ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu. Taka służebność, jak zakładam, została wpisana do księgi wieczystej zarówno Pana nieruchomości, jak i nieruchomości służebnej.

Dodaje Pan, że zbyt grząski grunt utrudnia Panu dojazd do działki drogą służebną, która została wytyczona wraz z zakupem działki. Obecny właściciel gruntu nie pozwala Panu utwardzić tej drogi, żądając wysokiej kwoty pieniędzy.

Należy zaznaczyć, że o obowiązku utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowych rozstrzyga przede wszystkim umowa stron, a dopiero w przypadku braku postanowień umowy ma zastosowanie reguła zawarta w art. 289 Kodeksu cywilnego.

Według tego artykułu:

„§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.”

Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości służebnej tylko wtedy, gdy został włożony na niego – czy to w umowie, czy w orzeczeniu sądowym lub decyzji administracyjnej ustanawiających służebność.

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej dotyczy tylko tych urządzeń, które istniały już w czasie ustanowienia służebności. Obowiązek ten zatem nie obejmuje kosztów ich wykonania.

Jeżeli obowiązek utrzymania takich urządzeń jak drogi został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie takiego obowiązku. Właściciela nieruchomości władnącej obarcza obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej. Według ustawodawcy zasada obarczenia takim ciężarem właściciela nieruchomości władnącej obowiązuje w przypadku braku odmiennej umowy.

Właściciel nieruchomości władnącej może dokonać wszelkich czynności, w zakresie przysługującej mu służebności, aby prawidłowo mógł wykonywać swe uprawnienie. Jeżeli warunkiem prawidłowego korzystania z prawa przechodu i przejazdu jest dokonanie utwardzenia drogi, właściciel nieruchomości obciążonej nie może przeciwstawić się działaniom uprawnionego. Warunkowane jest to prawidłowym wykonywaniem służebności. Należy jednak pamiętać, że służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Przepis art. 251 Kodeksu cywilnego stanowi, że „do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”. Służebność jest zatem ograniczonym prawem rzeczowym. Tak więc, chcąc chronić swą służebność, może Pan powołać się na art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. W przepisie tym zawarte jest tak zwane powództwo negatoryjne, które jest odpowiednie w opisanej przez Pana sytuacji.

Podsumowując, mając na uwadze to, iż ustawodawca nakazywał wykonywać służebność w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej, oraz uwzględniać zasady współżycia społecznego, uważam, że przed przystąpieniem do prac powinien Pan spróbować porozumieć się z właścicielem i uzyskać jego zgodę na utwardzenie drogi służebnej. W braku porozumienia konieczne będzie rozstrzygnięcie tego sporu w sądzie w powództwie o nakazanie właścicielowi nieruchomości służebnej na nieprzeszkadzanie wykonania przez Pana utwardzenia drogi lub wykonanie utwardzenia prowizorycznego, a następnie obronę w procesie, jak poniżej.

Nadto zwracam uwagę, że zgodnie z prawem budowlanym prace polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymagają zgłoszenia. Wówczas, moim zdaniem, organ administracji i tak zażąda od Pana zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2010 r. (II CSK 30/10) – obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania odpowiednich urządzeń, jeśli są potrzebne (utwardzenie drogi), jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie, stosownie do sposobu korzystania z drogi i przeznaczenia nieruchomości władnącej oraz obciążonej.

Proszę też na zwrócenie uwagi na orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach, które utrzymało w mocy wyrok sądu I instancji oddalający powództwo właściciela nieruchomości (sygn. akt I C 594/14).

Sąd ten stwierdził, że działanie polegające na zasypaniu kolein i utwardzeniu drogi miało charakter prawny i stanowiło wykonanie uprawnień wynikających z przysługującej służebności gruntowej. Nasypanie skały płonnej na szlak drogowy miało na celu jedynie przywrócenie przejezdności drogi i wykonanie tych prac miało charakter niezbędny dla wykonywania służebności gruntowej. Użyty materiał i sposób utwardzenia uznał sąd za wystarczający dla sposobu i charakteru jej wykorzystania. Wskazał, że wobec braku odmiennej umowy stron o obowiązku utrzymania urządzeń potrzebnych do wykorzystania służebności gruntowych rozstrzygała dyspozycja art 289 K.c., zgodnie z którym ów obowiązek obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność przejazdu a budowa drogi

Kupiłem działkę budowlaną i w akcie notarialnym mam zapisaną nieodpłatną służebność przejazdu przez działki sąsiadów. Działki są...

 

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki...

 

Zakres i wykonywanie służebności drogowej

W akcie notarialnym widnieje zapis o służebności przejazdu przez moją działkę do działek rolnych pasem o szerokości 1,8 m. Pas ten przebiega...

 

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Do mojej działki, na której postawiłem dom, dojeżdżałem drogą konieczną przebiegającą przez nieruchomość osoby, która mi tę działkę sprzedała....

 

Naprawa drogi wbrew woli właściciela

Chciałabym przeprowadzić naprawą drogi wbrew woli właściciela gruntu. Jest to droga konieczna, na którą mam wpisaną w księdze wieczystej...

 

Blokowanie drogi służebnej przez sąsiadów

Witam mam drogę służebną 4,5 metra. Sąsiedzi ją jednak skutecznie blokują – parkują specjalnie auta, ustawiają deski. Policja rozkłada ręce. Co mam...

 

Co robić, gdy nie mam dojazdu do działki?

Posiadam działkę, ale nie mam do niej dojazdu. Otrzymałem ją od siostry (bo ona dostała inną nieruchomość od rodziców). Od bramy wjazdowej do jej posesji...

 

Czy mogę odrzucić zaproponowaną służebność drogi?

W 2012 r. kupiłem notarialnie ok. 10 ha gruntów ornych. Teraz otrzymałem z sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez moją...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »