Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze służebnością – błąd w księdze wieczystej

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02-06-2014

Mam problem ze służebnością – chodzi o błąd w księdze wieczystej. W tejże księdze jest zapisana nieodpłatna służebność przejścia, przechodu i przegonu. Zamiast „przejścia” powinno być „przejazdu”. Nowy właściciel nieruchomości nie pozwala mi przejeżdżać samochodem przez swoją działkę. W załączniku przesyłam wszystkie dokumenty związane ze służebnością, jakie posiadam. Jak rozwiązać problem? Czy mogę sprostować błąd w księdze wieczystej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana problemu ze służebnością oraz zapoznaniu się z przesłaną przez Pana dokumentacją, należy stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji, wobec rzeczywiście istniejących wątpliwości co do treści przysługującej Panu służebności gruntowej, powinien Pan podjąć określone działania prawne.

 

Przede wszystkim warto byłoby, aby wystąpił Pan do sądu z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez ustalenie, że przysługująca każdoczesnemu właścicielowi służebność obejmuje również prawo przejazdu.

 

Powyższe Pańskie uprawnienie wynika z treści przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.), który stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

 

Ponadto, stosowanie do ust. 2, roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Możliwość skorzystania przez Pana z ww. podstawy prawnej wynika przede wszystkim z samego sensu ustanawiania takiej służebności, czyli umożliwienia właścicielowi nieruchomości władnącej pełnego korzystania z niej i posiadania zapewnionego dostępu do drogi publicznej, zgodnie z przepisem art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Co więcej, należy mieć na uwadze, że ustanowione w tym samym czasie, na podstawie tego samego wniosku (z dnia 1 grudnia 1998 r., jak wynika z treści przesłanej przez Pana dokumentacji), służebności na działkach sąsiednich zostały już prawidłowo oznaczone jako „prawo przechodu, przejazdu i przegonu”, a zatem wpisanie w treści przysługującej Panu służebności „przejścia, przechodu i przegonu” należy uznać za błąd pisarski, gdyż zamiast „przejścia” powinno widnieć „przejazdu”.

 

Należy również zwrócić uwagę na to, że zgodnie z przepisem art. 65 § 1 K.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Ponadto, zgodnie z § 2, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, a w szczególności sens ustanawiania takiej służebności gruntowej (czy służebności drogi koniecznej, o której mówi art. 145 K.c.), treść służebności równolegle ustanowionych na rzecz innych nieruchomości oraz konieczność kierowania się w pierwszej kolejności wolą stron służebność taką ustanawiających niż samą literalną treścią tej służebności, należy uznać, iż Pańskie żądanie sprostowania treści księgi wieczystej poprzez zamianę wyrazu „przejścia” na wyraz „przejazdu” jest uzasadnione i w okolicznościach sprawy konieczne.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność przechodu i przejazdu

Obok mojej działki znajduje się brukowana droga, wybudowana kilkadziesiąt lat temu, która obecnie zostanie sprzedana osobie fizycznej. Jest ona jedyną drogą...

 

Służebność przejazdu i przechodu

Służebność przejazdu i przechodu

Kupiłem działkę rolną (łąkę) ze służebnością przejazdu i przechodu . Służebność przebiega wzdłuż granicy działki. Czy robiąc...

Służebność parkowania

Jestem właścicielką domu położonego przy ruchliwej ulicy w centrum Płocka. Na całej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się; jedyne miejsce...

 

Droga konieczna na ogrodzonej działce

Jestem właścicielem działki rekreacyjnej na terenie składającym się z samych takich działek. Inny właściciel wystąpił o wyznaczenie drogi...

 

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej, niedługo rozpoczynam budowę domu. Do działki jednak nie ma obecnie drogi dojazdowej. Do niedawna była droga...

 

Warunki ustanowienia służebności drogi

Czy na terenach zamkniętych można ustanowić służebność drogi koniecznej? Jakie są warunki ustanowienia takiej służebności?

 

Niechęć sąsiada do ustanowienia drogi

W 1997 r. nabyliśmy działkę od pewnego małżeństwa. Obecnie chcemy wybudować na działce oczyszczalnię ścieków. Do tej pory dojeżdżaliśmy drogą...

 

Starania o poprawę stanu drogi dojazdowej

Jestem właścicielką działki i korzystam ze służebności drogi. Właścicielka tej drogi nie zezwala na jej utwardzenie ani remont, a droga jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »