Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem ze służebnością – błąd w księdze wieczystej

Mam problem ze służebnością – chodzi o błąd w księdze wieczystej. W tejże księdze jest zapisana nieodpłatna służebność przejścia, przechodu i przegonu. Zamiast „przejścia” powinno być „przejazdu”. Nowy właściciel nieruchomości nie pozwala mi przejeżdżać samochodem przez swoją działkę. W załączniku przesyłam wszystkie dokumenty związane ze służebnością, jakie posiadam. Jak rozwiązać problem? Czy mogę sprostować błąd w księdze wieczystej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana problemu ze służebnością oraz zapoznaniu się z przesłaną przez Pana dokumentacją, należy stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji, wobec rzeczywiście istniejących wątpliwości co do treści przysługującej Panu służebności gruntowej, powinien Pan podjąć określone działania prawne.

 

Przede wszystkim warto byłoby, aby wystąpił Pan do sądu z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez ustalenie, że przysługująca każdoczesnemu właścicielowi służebność obejmuje również prawo przejazdu.

 

Powyższe Pańskie uprawnienie wynika z treści przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.), który stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

 

Ponadto, stosowanie do ust. 2, roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Możliwość skorzystania przez Pana z ww. podstawy prawnej wynika przede wszystkim z samego sensu ustanawiania takiej służebności, czyli umożliwienia właścicielowi nieruchomości władnącej pełnego korzystania z niej i posiadania zapewnionego dostępu do drogi publicznej, zgodnie z przepisem art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Co więcej, należy mieć na uwadze, że ustanowione w tym samym czasie, na podstawie tego samego wniosku (z dnia 1 grudnia 1998 r., jak wynika z treści przesłanej przez Pana dokumentacji), służebności na działkach sąsiednich zostały już prawidłowo oznaczone jako „prawo przechodu, przejazdu i przegonu”, a zatem wpisanie w treści przysługującej Panu służebności „przejścia, przechodu i przegonu” należy uznać za błąd pisarski, gdyż zamiast „przejścia” powinno widnieć „przejazdu”.

 

Należy również zwrócić uwagę na to, że zgodnie z przepisem art. 65 § 1 K.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Ponadto, zgodnie z § 2, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, a w szczególności sens ustanawiania takiej służebności gruntowej (czy służebności drogi koniecznej, o której mówi art. 145 K.c.), treść służebności równolegle ustanowionych na rzecz innych nieruchomości oraz konieczność kierowania się w pierwszej kolejności wolą stron służebność taką ustanawiających niż samą literalną treścią tej służebności, należy uznać, iż Pańskie żądanie sprostowania treści księgi wieczystej poprzez zamianę wyrazu „przejścia” na wyraz „przejazdu” jest uzasadnione i w okolicznościach sprawy konieczne.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Krzysztof Bigoszewski

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl