Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przebudowa linii i problem z zakładem energetycznym

Autor: Janusz Polanowski

Jesteśmy właścicielami działki leśnej i częściowo rolnej. Nabyliśmy ją przed 4 laty z „zawartością”, czyli z linią napowietrzną i kilkoma słupami oraz stacją napięcia. W ubiegłym roku pochopnie podpisaliśmy zgodę na przebudowę, nie obejrzawszy uprzednio projektu, gdyż powiedziano nam, że położona zostanie linia podziemna. A tymczasem wybudowano nam kolejny słup, o czym dowiedzieliśmy się, gdy go stawiano. Jakoś byśmy to znieśli, ale w trakcie robót dosłownie „rozjechano” nam działkę. Zażądaliśmy pisemnie naprawienia szkód, rok minął i nikt się z nami w tej sprawie nie skontaktował. Co powinniśmy wobec tego zrobić? Czego się domagać za trzy słupy średniego napięcia i stację trafo? Elektrycy ciągle coś robią w tej stacji, zachowując się jak na swoim. Mamy na to się godzić, czy możemy żądać jakiejś satysfakcji materialnej? Dodam, że ten fragment ze słupami stanowi naszą drogę dojazdową do gospodarstwa rolnego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na podpisane przez Państwa dokumenty – zwłaszcza w przypadku znajdowania się ich wyłącznie w zasobach przedsiębiorstwa energetycznego – zasadne wydaje się wytyczenie etapów załatwiania sprawy w strategii Państwa działań. Poznanie (szkoda, że po fakcie) treści określonych dokumentów (w tym map i dokumentów sprzed nabycia przez Państwa działki) przemawia za łagodnym podejściem w pierwszym etapie. Potrzeba Państwu kontaktu z pracownikami przedsiębiorstwa przesyłowego, którzy rzeczywiście znają się na rzeczy – im więcej „punktów” uda się uzgodnić w taki sposób, tym mniej powinno być „obszarów spornych”.

Trzeba będzie również wziąć pod uwagę skorzystania z drogi sądowej. Być może uda się uniknąć typowo spornego „sądzenia się”, np. o ustanowienie służebności przesyłu – od art. 3051 do art. 3054 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oraz o pieniądze, ale i na to proszę się przygotować, zwłaszcza w przypadku negatywnego nastawienia kierownictwa danego przedsiębiorstwa energetycznego.

Rzeczywiście, instalacje i urządzenia są własnością owego przedsiębiorstwa (art. 49 K.c.) – a nie częściami składowymi nieruchomości gruntowej (art. 46-48 K.c.). Ta sytuacja może przekładać się na „sztywny kurs” kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, a może także osób niżej postawionych. Znacząca większość przedsiębiorstw (różnych branż) nastawiona jest na osiągnięcie zysku, a często celem jest maksymalizacja zysku. Dość często osiąganie takiego celu wiąże się z „cięciem kosztów”, co może przekładać się np. na brak pracowników wyznaczonych do zajmowania się uzgodnieniami. W taki sposób osoba z zewnątrz (np. właściciel nieruchomości z instalacją jakiegoś przedsiębiorstwa) spotyka się z trudnościami, które niejednego człowieka mogą zniechęcić do załatwiania sprawy (co także skutkuje oszczędnościami przedsiębiorstwa).

Rozsądne wydaje się branie pod uwagę czterech potencjalnych etapów załatwiania sprawy: wpierw próby jakiegoś porozumienia (telefonicznie, spotkania w biurze lub na miejscu), wezwanie korespondencyjne (np. określone jako „przedsądowe”) z określonymi żądaniami (i zapewne ze wskazaniem daty załatwienia sprawy, a przynajmniej udzielenia odpowiedzi), zawezwanie do próby ugodowej, typowo sporne sądzenie się.

Potrzeba poznania dokumentów (w tym przez Państwa podpisanych) przemawia za parotygodniowym okresem na próby dogadania się (przynajmniej co do części istotnych zagadnień). Oczywiście, bardzo ważne jest uzyskanie (jako odpisu lub kopii) dokumentów przez Państwa podpisanych, ale mogą być jeszcze inne (np. z okresu lokalizowania linii energetycznej w jej wcześniejszym wariancie); być może część z dokumentów znajduje się w zasobach administracji budowlanej – w biurach urzędników lub w archiwum, skąd ich uzyskanie może trwać nawet około tygodnia (bo chyba tyle czasu wystarczy na dojazd do zewnętrznego archiwum i przywiezienie z niego dokumentów). Na ogół w związku z instalacjami dawniej powstającymi (szczególnie dotyczącymi nośników energii) nie ustanawiano służebności – wcześniej chodziło o służebność gruntową (art. 285 i następne K.c.), a teraz o służebność przesyłu (art. 3051 i następne K.c.). Jednak całkowicie nie można wykluczyć zatajenia przed Państwem przez zbywcę ustanowienia określonej służebności.

Przejawy wyraźnej nieprzychylności wobec Państwa poszukiwań informacji lub kontaktu z właściwymi ludźmi przemawiać powinny za przejściem do „fazy korespondencyjnej” (treść poszczególnych pism będzie zależała od rozwoju sytuacji, w tym od zakresu uzyskanych przez Państwa informacji i dokumentów). Ważne sprawy powinny być załatwiane w formie pisemnej. Pisma należy składać za pokwitowanie przyjęcia (np. przez sekretariat lub biuro podawcze) lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Gdyby ważne sprawy pozostały bez załatwienia (w czasie przez Państwa akceptowalnym), to w grę wchodziłaby droga sądowa – formalnie dostępna nawet bardzo szybko. Jednak potrzeba pozyskania informacji przemawia za dobrym przygotowaniem się do skorzystania z drogi sądowej. Sporo (w tym niska opłata sądowa) przemawia za zawezwaniem do próby ugodowej (kierowanym do sądu rejonowego). Do osiągnięcia ugody (art. 917 K.c., art. 918 K.c.) mógłby przyczynić się autorytet sędziego, kierującego sądowym posiedzeniem pojednawczym – od art. 184 do art. 186 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Niechęć przedsiębiorstwa do rozwiązań ugodowych przemawiałaby za domaganiem się ustanowienia służebności przesyłu – art. 3051 i następne K.c. w związku z art. 626 K.p.c. Nie można również wykluczyć wystąpienia przez przedsiębiorstwo energetyczne na drogę sądową o stwierdzenie zasiedzenia ze służebności (art. 292 K.c. w związku z art. 172 i następnymi K.c. oraz w związku z art. 609 i art. 610 K.p.c.).

Ustawodawca tak wiele zagadnień szczegółowych pozostawił zainteresowanym stronom, że trzeba bardzo dokładnie rozważać swe oczekiwania i żądania – niestety, nadal brak oficjalnych wskaźników (tabel) w związku z używaniem cudzych nieruchomości (np. przez przedsiębiorstwa w związku z przebiegiem instalacji). Absolutnym minimum jest żądanie rekompensowania Państwu stosownej części „kosztów podatkowych” oraz odszkodowania za zniszczenia (np. w uprawach i drodze wewnętrznej) i za zmniejszenie użyteczności działki (np. do celów leśnych, budowlanych lub rolniczych). Poza tym w grę wchodziłoby (ściśle rozumiane) wynagrodzenie za korzystanie z Państwa nieruchomości. W dodatku warto zastanowić się nad zakresem i sposobem korzystania z nieruchomości przez ekipy techniczne – w tym np. postawienie ogrodzenia wewnętrznego (między słupami a dalszą częścią nieruchomości). Do decyzji stron pozostaje, czy wynagrodzenie (ściśle rozumiane) byłoby wypłacane sukcesywnie (np. raz do roku), czy też jednorazowo. Wyliczaniem konkretnych kwot zajmują się rzeczoznawcy majątkowi – także działający jako biegli sądowi (z czym wiążą się spore wydatki).

Podane wskazówki proszę skonfrontować z faktyczną sytuacją, a przede wszystkim przeanalizować uzyskaną dokumentację, wówczas będą mogli Państwo opracować i właściwie realizować dobrą strategię w związku z Państwa nieruchomością i znajdującymi się na niej instalacjami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl