Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie urządzenia przesyłowego, kto płaci?

Janusz Polanowski • Opublikowane: 10-07-2017 • Aktualizacja: 2022-04-21

Mam działkę budowlaną, na której stoi słup energetyczny (trójnóg), który całkowicie uniemożliwia zabudowę. Słupy postawiono w latach 70-tych, bez wpisu w KW służebności. Wyłączone są 3 działki. Jednak wystarczyłoby przenieść słup do granicy działki z jezdnią, jak zrobiono to w dalszej części drogi, i mógłbym na mojej działce się budować. Przedsiębiorstwo przesyłowe zgadza się przenieść słup, ale na mój koszt, czyli za ok. 35 tys. zł. Co mam zrobić w celu przymuszenia przedsiębiorstwa do przesunięcia tego słupa na swój koszt? Jak ewentualnie uzyskać odszkodowanie za wcześniejsze lata tej służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy o służebności przesyłu

Ustawodawca dopiero przed kilku laty wprowadził do Kodeksu cywilnego (K.c.) przepisy o służebności przesyłu – czyli przepisy związane z uregulowaniem statusu należących do przedsiębiorstwa urządzeń (art. 49 K.c.) na cudzej nieruchomości (art. 46 K.c.). Parę artykułów (od art. 3051 do 3054 K.c.) nie stanowi regulacji wyczerpującej, więc do służebności przesyłu odpowiednio stosuje się przepisy o służebnościach gruntowych (art. 285 i następne K.c.). W świetle opisu sytuacji szczególnie może chodzić o odpowiednie (a więc przez analogię) stosowanie artykułów: 291 oraz 292 K.c.).

Zobacz też: Przeniesienie słupa elektrycznego koszt

Ustawienie urządzeń energetycznych na gruncie

Samo ustawienie urządzeń energetycznych na gruncie, który do Pana należy, nie oznacza, że doszło do ustanowienia służebności (np. służebności przesyłu). Jedynie służebność ustanowiona albo stwierdzona przez sąd (w postępowaniu o stwierdzeniu zasiedzenia służebności) może zostać ujawniona w księdze wieczystej. Samo posadowienie cudzych urządzeń na Pańskim gruncie jest faktem – a nie stanem prawnym (stanem prawnym mogłaby być służebność, jako rodzaj tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości). Dla ustanowienia służebności (jakiejkolwiek) niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego (art. 245 K.c. w związku z art. 158 K.c.); wypis aktu notarialnego może stanowić podstawę wpisania służebności w księdze wieczystej. Z uwagi na upływ wielu lat mogło dojść do zasiedzenia służebności. Artykuł 292 K.c. stanowi: „Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”. Określenie „lata 70-te” można różnie rozumieć – także w zakresie zasiedzenia (w tym zasiedzenia służebności). Od końca września 1990 roku obowiązuje (z uwagi na zmianę w artykule 172 K.c.) dłuższy – bo trzydziestoletni – okres zasiedzenia w złej wierze; wcześniej do zasiedzenia w złej wierze dochodziło po 20 latach. Jeżeli urządzenia energetyczne umieszczono na tych nieruchomościach przed końcem września 1970 r., to do zasiedzenia służebności (art. 292 K.c. w związku z art. 172 K.c.) doszło po latach 20 (a więc przed wejściem w życie nowego brzmienia artykułu 172 K.c.). Jeśli zaś urządzenia te na tych nieruchomościach znalazły się później, to do zasiedzenia służebności doszło po 30 latach.

Zasiedzenie służebności

Zasiedzenie (bez dalszych określeń) skutkuje zmianą właściciela (jako wynik wieloletniego posiadania samoistnego), zaś zasiedzenie służebności (jako skutek wieloletniego posiadania służebności w rozumieniu art. 352 K.c.) nie skutkuje zmianą właściciela (dochodzi jedynie do nabycia tytułu prawnego do korzystania z cudzego gruntu); ustawowe określenie posiadania (samoistnego i zależnego zawarto w artykule 336 K.c.). Zasiedzenie (w tym zasiedzenie służebności) następuje z mocy prawa, ale do załatwiania spraw (np. w sądowym wydziale ksiąg wieczystych) niezbędne jest okazanie odpowiedniego dokumentu – odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia służebności (i to z klauzulą prawomocności na odpisie); jest to podobny wymóg jak w przypadku wpisywania do „ksiąg wieczystych” służebności na podstawie wypisu aktu notarialnego z ustanowieniem służebności. Przepisów proceduralnych o stwierdzeniu zasiedzenia jest mało – art. 609 oraz art. 610 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), więc mogą występować znaczne różnice w praktyce sądów. Przedsiębiorstwu (np. energetycznemu) może nie opłacać się wnioskowanie o stwierdzenie zasiedzenia służebności, choć takie stwierdzenie byłoby dla niego korzystne (jako udokumentowanie tytułu prawnego do korzystania z cudzego gruntu. Dlatego sporo przedsiębiorstw czeka na inicjatywę właścicieli nieruchomości.

Realia kapitalistyczne różnie się przejawiają. Przykładowo: jest bardzo mało pracowników wyznaczonych do zajmowania się trudnymi sytuacjami (np. związanymi z używaniem cudzych nieruchomości) – wiele osób jest więc zbywanych. Dążenie do maksymalizacji zysku przejawia się także w oczekiwaniu, by Pan sfinansował oczekiwane przez siebie prace. Wiąże się to z treścią artykułu 291 K.c.: „Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”. Faktycznie Pani zależy głównie na zmianie sposobu wykonywania służebności – poprzez zmianę umiejscowienia urządzeń energetycznych.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Proponuję wezwać (listem poleconym „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) odnośne przedsiębiorstwo do podjęcia określonych czynności – w tym do zapłacenia Panu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pańskich nieruchomości; przyjmuje się, że roszczenia między właścicielem a posiadaczem rzeczy (art. 224 K.c.) przedawniają się po 10 latach, więc w praktyce pozostaje Panu dochodzenie takich roszczeń za ostatnie 10 lat – przedsiębiorstwo zapewne zgłosiłoby zarzut przedawnienia (art. 117 K.c.) w ewentualnym procesie o zapłatę. W grę może wchodzić również wypłata odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem używania przez Pana własnych nieruchomości (np. na cele budowlane) lub w drodze ich sprzedaży (np. na działki budowlane). Także w takich sytuacjach – ponieważ brak odgórnych (urzędowych) wytycznych dla obliczeń – zapewne trzeba będzie korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego lub dojdzie do powołania biegłego rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym. W korespondencyjnym wezwaniu należałoby wskazać termin oczekiwania na odpowiedź (np. termin miesięczny). Być może Pan zdecyduje się na zawezwania odnośnego przedsiębiorstwa do próby ugodowej; wezwanie takie (kierowane do sądu rejonowego) jest obciążone niewysoką opłatą sądową (znacznie niższą od opłaty za rozpoznanie sprawy, np. w procesie o zapłatę). Oczywiście, w grę mogłoby wchodzić także wytoczenie powództwa (zarówno o zapłatę, jak i o ustanowienie służebności przesyłu) – być może jednak udałoby się porozumieć bez procesu cywilnego (np. w związku z zawezwaniem do próby ugodowej przed sąd). Pan w negocjacjach lub podczas sądowego posiedzenia pojednawczego (art. 184-186 K.c.) mógłby podkreślić swą gotowość do ustępstw – np. polegającą na rezygnacji z (części) roszczeń finansowych w przypadku odpowiedniej zmiany posadowienia urządzeń energetycznych.

Proponuję unikać podpisywania czegokolwiek bez rozważenia różnych racji – a zwłaszcza proszę unikać składania podpisu bez przeczytania i zaakceptowania całości treści, z którą wiąże się podpis. Dotyczy to, między innymi, dających się zauważyć na rynku ofert „uzyskiwania odszkodowań za służebności” – także takie podmioty dążą do zysku (własnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »