Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samowola w formie linii wysokiego napięcia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 17-08-2015

Nad moją działką przebiegają przewody linii wysokiego napięcia (inwestycja uznana za samowolę budowlaną). Obecny właściciel linii (duża spółka) już tej linii nie użytkuje (zakłady w likwidacji), ale formalnie nie została ona przejęta przez przedsiębiorstwo przesyłowe, które jest aktualnie jej jedynym użytkownikiem. Kto powinien być adresatem roszczenia z tytułu służebności przesyłu, jeżeli właściciel uzyskał w sądzie orzeczenie, że służebności przesyłu można dochodzić tylko od przedsiębiorstwa przesyłowego, a przedsiębiorstwo przesyłowe „odbija piłeczkę”, twierdząc, że nie jest właścicielem tej inwestycji? Kto ustala właściwego adresata takiego roszczenia i w jakim postępowaniu?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Zgodnie z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Z przepisu tego wynika, że podmiotem, na którego rzecz może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca. W literaturze podkreśla się, że przedmiotem działalności takiego przedsiębiorcy powinna być działalność związana z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych (tak np. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2009, s. 11; B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2009, s. 16; uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP VI kadencji, druk sejmowy nr 81).

Drugim warunkiem wynikającym wprost z przepisu jest to, że ustanowienie służebności przesyłu jest możliwe tylko na rzecz takiego przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń posadowionych na gruncie. Jeśli zatem użytkujący urządzenia nie jest właścicielem urządzeń, rzeczywiście nie ma podstaw do ustanowienia służebności przesyłu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z tego, co opisała Pani w pytaniu, rzeczywiście wydaje się, że sytuacja byłaby dość patowa, bo z jednej strony „duża spółka” nie prowadzi działalności związanej z przesyłem, a więc nie odpowiada definicji przedsiębiorstwa przesyłowego, z drugiej strony spółka użytkująca urządzenia nie jest ich właścicielem co powoduje, że przesłanka z art. 3051 Kodeksu cywilnego nie jest spełniona i nie jest możliwe ustanowienie służebności przesyłu.

Taki stan jednakże nie może trwać w nieskończoność, bo skoro jedna ze spółek jest w likwidacji, to aby proces ten zakończyć, musi upłynnić majątek, a więc urządzenia przesyłowe, powiedzmy, sprzedać.

A co mogłabym Pani zasugerować na ten moment? Otóż są 2 rozwiązania. Może Pani wystąpić do sądu przeciwko spółce użytkującej z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu, bo być może jednak doszło do formalnego przeniesienia własności urządzeń na tę spółkę, a jedynie celem uniknięcia kosztów z tego tytułu spółka twierdzi, że właścicielem urządzeń nie jest. Jeśli jednak jest Pani pewna, że do przeniesienia własności nie doszło, to może zaproponowałabym wystąpienie przeciwko spółce użytkującej z pozwem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w oparciu o treść poniżej cytowanego przepisu kodeksu cywilnego:

„Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył”.

W związku z art. 230 w brzmieniu „przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego”.

Skoro bowiem spółka korzysta z urządzeń, to winna ponosić tego koszty. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11, wyraźnie określił, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 § 2 k.c., powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku.

Tak więc może ta droga stanowiłaby dla Pani jakieś rozwiązanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wynagrodzenie związane ze służebnością przesyłu i procedury z tym związane

Mieszkam w domu na działce, na której przebiega linia energetyczna oraz znajduje się słup energetyczny, od którego jest przeprowadzone zasilanie poprzez...

Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Przed 24 laty kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje się słup oraz linia energetyczna przebiegająca nad działką. Niedługo potem uzyskaliśmy...

Czy gmina zapłaci za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Przed 17 laty na mój wniosek urząd zatwierdził podział działki budowlanej na 4 części. Powstały w ten sposób trzy 10-arowe działki budowlane...

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Sąsiad, który zakupił niedawno działkę obok mojej, poprosił mnie o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej poprzez sieć znajdującą się...

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Jestem na etapie zakupu działki budowlanej. Z załączonych map wynika, że przez działkę przechodzi instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna....

Ponowny operat szacunkowy

Mam założoną sprawę o ustalenie wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Mam wykonany operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego bez...

Zwężenie drogi dojazdowej do mojej posesji

Na mojej posesji znajduje się dom i moja firma. Niedawno właściciel sąsiedniej działki oświadczył mi, że droga prowadząca do mojej nieruchomości jest...

Przejście rury gazowej pod drogą służebną

Jestem jednym z trzech współwłaścicieli drogi dojazdowej do naszych działek. Mój udział w drodze wynosi nieco ponad 50. Czy muszę występować...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »