Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Słupy energetyczne na działce po dziadkach

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06-02-2017

W spadku po dziadkach otrzymałem działkę siedliskową z domem o powierzchni ok. 1 ha. Na działce znajdują się słupy niskiego napięcia. Słupy usytuowane są tak niefortunnie, że dzieląc grunty na działki budowlane, słupy znajdą się na środku każdej z działek. Oczywiście, znacząco wpływa to na cenę i zainteresowaniem potencjalnych kupujących. W odpowiedzi od przedsiębiorstwa przesyłowego napisano, że mają prawo do bezpłatnego użytkowania gruntu z uwagi na zasiedzenie, i że regulują to przepisy z 1954 r. Czyli posiadam nieruchomość, lecz z uwagi na umiejscowienie słupów i przebieg linii energetycznych nic nie mogę z nią zrobić. Czy mam szansę na odszkodowanie od firmy energetycznej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na pytanie, należałoby przejrzeć dokumentację, w szczególności związaną z budową linii. Co do zasady, właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego gruntu przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

Jednak trzeba tu rozpatrzyć kilka kwestii.

Do 1974 r. przedsiębiorstwo przesyłowe nie musiało legitymować się prawem do dysponowania terenem, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, bowiem nie przewidywało tego obowiązujące wówczas Prawo budowlane.

Być może została wydana decyzja, poprzedni właściciele – dziadkowie – wyrazili zgodę na zajęcie nieruchomości. Te okoliczności mogą mieć wpływ na ewentualny wyrok w sprawie.

Niestety na podstawie ustawy z 1958 roku nieruchomość mogła być wywłaszczona, jednakże jedynie z zachowaniem jej przepisów (art. 1 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości), na rzecz Państwa (art. 2 tej ustawy), przy czym wywłaszczenie było dopuszczalne tylko wówczas, jeśli „wywłaszczana nieruchomość jest ubiegającemu się niezbędna na cele użyteczności publicznej, na cele obrony Państwa albo dla wykonania zadań w zatwierdzonych planach gospodarczych” (art. 3 ust. 1 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości).

Konsekwencją określonych w ten sposób bezwzględnych materialno-prawnych przesłanek wywłaszczania nieruchomości było wprowadzenie przez ustawodawcę szczególnych wymagań prawnych dotyczących trybu postępowania w tych sprawach, w tym między innymi w odniesieniu do wniosku ubiegającego się o wywłaszczenie, który powinien wskazywać „cel wywłaszczenia z uzasadnieniem konieczności nabycia nieruchomości na ten cel” (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości), a także w odniesieniu do decyzji – orzeczenia wywłaszczeniowego, które powinno zapaść „na podstawie oceny całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności na podstawie ustalenia, czy objęta wnioskiem nieruchomość jest wnioskodawcy rzeczywiście niezbędna na cele, dla których wywłaszczenie jest według ustawy dopuszczalne” (art. 20 ust. 2 in principio ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości), w następstwie czego orzeczenie to powinno zawierać również „szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne” (art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości). W świetle powyższej regulacji prawnej jest oczywiste, że w każdym wypadku podejmowania rozstrzygnięcia, mającego na celu załatwienie wniosku o wywłaszczenie nieruchomości, organ wywłaszczeniowy był obowiązany, przy uwzględnieniu „całokształtu okoliczności” konkretnej sprawy, dokonać oceny, czy akurat ta, wskazana we wniosku nieruchomość może być uznana jako „rzeczywiście niezbędna” na cele, które co do zasady uzasadniały dopuszczalność wywłaszczenia.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy: „1. Po przeprowadzeniu rozprawy naczelnik powiatu wydaje decyzję, w której orzeka wywłaszczenie w zakresie podanym we wniosku lub mniejszym albo oddala wniosek o wywłaszczenie.

2. Decyzja zapada na podstawie oceny całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności na podstawie ustalenia, czy objęta wnioskiem nieruchomość jest wnioskodawcy rzeczywiście niezbędna na cele, dla których wywłaszczenie jest według ustawy dopuszczalne, oraz czy wnioskodawca rozporządza odpowiednimi środkami lub kredytami na zapłacenie odszkodowania.

3. Naczelnik powiatu może przed wydaniem decyzji zarządzić ponowne rozpatrzenie przez właściwe organy celowości i prawidłowości lokalizacji oraz ewentualne przedstawienie przez wnioskodawcę możliwości innej lokalizacji; może również wystąpić do ministra właściwego dla wnioskodawcy o oświadczenie się co do niezbędności objęcia wywłaszczeniem nieruchomości w rozmiarze określonym we wniosku o wywłaszczenie.”

Proszę więc zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego wspomnianej decyzji wraz z załącznikami – mapą, wykazem działek oraz właścicieli zawiadomionych o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Obawiam się, że ze względu na upływ czasu od budowy linii przedsiębiorstwo będzie mogło legitymować się okresem niezbędnym do stwierdzenia zasiedzenia służebności.

W najnowszej judykaturze utrwaliło się stanowisko, zgodnie z którym „właścicielowi nieruchomości nie przysługuje wobec nieuprawnionego posiadacza służebności przesyłu roszczenie o naprawienie szkody z powodu obniżenia jej wartości, związanego z normalnym korzystaniem z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści takiej służebności (art. 225 w zw. z art. 230 K.c.)” (uchwała SN z 8.09.2011 r. III CZP 43/11 BSNIC 2013/3, s.31; wyrok SA w Lublinie z 15.02.2012 r. I ACa 6/12). Wskazano zasadnie, że pierwszeństwo przed roszczeniem odszkodowawczym z tytułu pogorszenia rzeczy w wyniku wybudowania i normalnej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ma roszczenie właściciela o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne. Zmniejszenie wartości nieruchomości i ograniczenie w jej wykorzystywaniu podlegać zawsze winno kompensacji w ramach wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, czyli normalne jej zużycie eksploatacyjne (por. wyrok SN z 26.02.1969 r. II CR 13/69), gdyż to wynagrodzenie, nie mając charakteru stricte odszkodowawczego, służy jednak realizacji różnych celów gospodarczych, w tym odszkodowawczych, w całości rekompensując właścicielowi nieruchomości uszczerbek majątkowy, jaki poniósł w związku z wybudowaniem na niej i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, trwale obciążających nieruchomość (por. także uchwałę SN z 8.09.1988 r. III CZP 76/88 i post. SN z 2.06.2000 r. II CKN 1060/98). Ewentualne uchybienia właściciela nieruchomości w dochodzeniu, czy uzyskaniu tego wynagrodzenia nie mogą być, zatem konwalidowane powództwem o takie odszkodowanie.

Czy roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie miałoby pozytywny skutek, zależy od wielu czynników, w szczególności od czasu posiadania i korzystania przez zakład energetyczny ze słupów na Pańskiej działce. Zwykle takie sprawy kończą się zasiedzeniem służebności, bo linie budowane były w latach 50-tych, czasem 70-tych, wiec minął okres zasiedzenia. Wówczas także żądanie odszkodowania za bezumowne korzystanie nie znajduje uzasadnienia.

Proszę jednak zacząć od oficjalnego pisma do energetyki, żeby było wiadomo, na czym Pan stoi. Jeśli minęły okresy niezbędne do zasiedzenia służebności – 30 lat, to będzie Pan musiał tolerować słupy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Odszkodowanie za budowę ropociągu

Dostałem odszkodowanie za budowę ropociągu na mojej działce (działka rolna). Wykonawca przysłał mi PIT-8c. Czy odszkodowanie to jest opodatkowane i czy...

 

Czy PGE może realizować projekt mimo sprzeciwu?

PGE planuje budowę linii elektrycznej wysokiego napięcia 110 w mojej okolicy. Według planów PGE linia przebiega przez moje posesje: 2 olbrzymie słupy...

 

Czynna podziemna linia energetyczna w pobliżu domu

Przez moją działkę przebiega podziemna linia energetyczna, która miała być nieczynna, ale okazało się, że jest jednak czynna. Linia ta przebiega 1 m...

 

Usunięcie stacji trafo z budynku

Planuję nabyć budynek, w którym RWE bezumownie ma stację trafo na parterze (jest ona w budynku, który jest własnością innej osoby). Czy mogę...

 

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakład energetyczny

Posiadam kilka działek rolnych niezabudowanych, nad którymi przebiegają linie i stoi kilka słupów. 3–4 lata temu chciałem, by zakład energetyczny...

 

Odszkodowanie za nowo budowaną linię przesyłową

Na mojej 4-hektarowej działce rolnej spółka energetyczna bez zgody właściciela posiadała 6 słupów, które stały w poprzek działki. Obecnie spółka...

 

Wynagrodzenie za słup na działce i dojazdy do niego

Na końcu naszej działki stoi słup wysokiego napięcia od ponad 30 lat. Działka jest rolna z posadowionym domem. Pracownicy elektrowni dojeżdżają tam...

 

Czy wodociągi mogą walczyć o zasiedzenie gruntu?

W roku 1990 nabyłem nieruchomości. Przez teren mojej 10-arowej działki jest poprowadzony znacznej wielkości (2 x rura 1400 cm) kanału ściekowego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »