Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie nieruchomości za dożywotnią służebność

Eliza Rumowska • Opublikowane: 16-06-2017

Współwłaściciel proponuje mi przepisać swoją cześć nieruchomości na niego za dożywotnią służebność, tym samym stanie się właścicielem całości. Zapewne będzie miał prawo sprzedać nieruchomość z obciążeniem służebnością. Czy następny właściciel ma prawo pozbyć się tej służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady – pozbycie się takiej służebności (wykreślenie lub wygaśniecie) wbrew Pana woli następuje tylko wraz z Pana śmiercią. Jest to bowiem niezbywalne prawo, które trwa dożywotnio. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 299. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.


Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania”.

 

Oczywiście Kodeks cywilny w drodze wyjątku przewiduje kilka przypadków zamiany służebności prowadzące do jej zniesienia zgodnie z niżej cytowanymi przepisami:

 

„Art. 303. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę”.

 

„Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału poprzedniego”.

 

(a z poprzedniego rozdziału wynika):

 

„Art. 293. § 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

 

§ 2. Jeżeli treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, przepis powyższy stosuje się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności”.

 

Oraz stosowane odpowiednio przepisy o dożywociu przewidują:

 

„Art. 915. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”, tj.:


„Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

 

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa”.

Taka oto wygląda lista wyjątków, jakie prawo przewiduje. Zawsze jest jakieś ryzyko, ale mało realne w rzeczywistości. To co w realnych warunkach dotyka często dożywotnika, to nieodpowiednio (zbyt ogólnie) spisane jego uprawnienia w zakresie dożywocia. Proszę więc bardziej na tym się skupić, by na przyszłość na tym gruncie nie wyrosły realne problemy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Matka darując synowi nieruchomość (gospodarstwo rolne), ustanowiła dla siebie nieodpłatną dożywotnią służebność mieszkania na darowanym budynku...

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakład energetyczny

Posiadam kilka działek rolnych niezabudowanych, nad którymi przebiegają linie i stoi kilka słupów. 3–4 lata temu chciałem, by zakład energetyczny...

 

Umowa dożywocia a długi dożywotnika

Moja mama w drodze umowy dożywocia stała się właścicielką mieszkania swojego brata. Wujek jest człowiekiem samotnym, przed laty się rozwiódł...

 

Wycena służebności na potrzeby sprawy o podział majątku

Przed 10 laty ojciec przekazał synowi i jego małżonce półtorahektarową nieruchomość. Na nieruchomości tej znajduje się dom mieszkalny i budynek...

 

Treść służebności a treść dożywocia

Nieruchomość została obciążona – cytat z aktu notarialnego – „dożywotnią i bezpłatną służebnością mieszkania polegającą...

 

Kredyt hipoteczny a dożywotnia służebność

Kredyt hipoteczny a dożywotnia służebność

Sprawa dotyczy kredytu hipotecznego a dożywotniej służebności teściów. Żona otrzymała aktem darowizny działkę z domem. Ustanowiono dożywotnią...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »