Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Treść służebności a treść dożywocia

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 30-06-2017

Nieruchomość została obciążona – cytat z aktu notarialnego – „dożywotnią i bezpłatną służebnością mieszkania polegającą na prawie korzystania ze wszystkich pomieszczeń dolnej kondygnacji budynku mieszkalnego, w skład których wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, kotłownia oraz wejście z podwórza przez garaż, z prawie korzystania z garażu do samochodu i kuchni letniej przy budynku gospodarczym z ogrzaniem, korzystaniem z energii elektrycznej, wody, gazów i mediów z prawem do swobodnego poruszania się po całym budynku i po całym obejściu oraz do korzystania z ogródka warzywnego, ogrodu z drzewami owocowymi i kurnika. Obdarowani zobowiązują się do sprawowania opieki nad darującymi i udzielania im wszelkiej pomocy zwłaszcza w chorobie”. Pytanie dotyczy właściwie ostatniego zdania, czy to nie są elementy prawa dożywocia? Ponadto, czy w przypadku zbycia takiej nieruchomości nowy nabywca jest również zobowiązany do sprawowania opieki i udzielania pomocy w chorobie? Jeżeli tak, to jak się zwolnić od tego obowiązku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Słusznie zauważyła Pani, iż wpis ujawniony w księdze wieczystej statuuje postanowienia umowy dożywocia określonej w art. 908 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Ponadto, jak wynika z § 2 omawianej regulacji, jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia. W opisanym przez Panią stanie faktycznym mamy właśnie do czynienia z sytuacją wskazaną w art. 908 §2 Kodeksu Cywilnego, tj. ustanowieniu użytkowania na nieruchomości na rzecz dożywotnika.

Kwestie zbycia nieruchomości obciążonej dożywociem reguluje art. 910 Kodeksu cywilnego, zgodnie z nim:

„Art. 910

§ 1. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych.

§ 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, zbycie nieruchomości obciążonej dożywociem powoduje automatyczne przeniesienie obowiązku wywiązania się z postanowień umowy dożywocia na nabywcę nieruchomości. Tak więc zobowiązanym do realizacji umowy dożywocia jest każdoczesny właściciel nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ umowa dożywocia jest umową związaną z nieruchomością, ze względu na stosowanie przepisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych (choć dożywocie samo w sobie ograniczonym prawem rzeczowym nie jest). Jak czytamy w § 2 cytowanego przepisu, w razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, a więc zobowiązany jest nie tylko udostępnienia dożywotnikowi określonej w umowie części nieruchomości do swobodnego użytkowania, lecz także jak ma to miejsce w tym przypadku, do sprawowania opieki nad dożywotnikami i udzielania im wszelkiej pomocy zwłaszcza w chorobie.

Jeśli chodzi o kwestię możliwości zwolnienia się przez nabywcę nieruchomości z takiego obowiązku, to wskazać należy, że decyzja należy tu przede wszystkim do dożywotnika. Otóż, jak stanowi art. 914 Kodeksu cywilnego, jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa. Możliwe jest zatem już w momencie zbywania nieruchomości zawarcie odpowiedniej umowy z dożywotnikiem, w której zgadza się on na zmianę formy realizacji umowy dożywocia.

Należy zauważyć, iż możliwość zamiany dożywocia na rentę, czyli świadczenie, które nie będzie już obciążało nabywcy nieruchomości, przewidziana została także w art. 913 § 1 Kodeksu cywilnego: „jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień”.

Jak czytamy, w razie powstania pomiędzy dożywotnikiem a zobowiązanym konfliktu, także możliwe jest zwolnienie nieruchomości z prawa dożywocia i w tej sytuacji, zarówno dożywotnik jak i zobowiązany mogą wystąpić z takim roszczeniem do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki