Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 09-06-2014

Mój brat otrzymał 4 lata temu od rodziców dom w formie darowizny. Spisali akt notarialny, ustanawiając na rzecz rodziców prawo dożywotniego, bezpłatnego mieszkania itp. Kilka miesięcy temu brat przepisał dom na mnie, nie informując mnie o zapisie użytkowania. W naszym akcie ani w księgach wieczystych nie było tej informacji. Wpis pojawił się niedawno, co było dla mnie zaskoczeniem. Kto w tej sytuacji powinien płacić za media? Jakie są uprawnienia i obowiązki rodziców jako użytkowników wieczystych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co się tyczy ustanowienia służebności osobistej na rzecz Pana rodziców w drodze umowy darowizny na rzecz Pana brata, to powinien Pan zostać poinformowany o takim zapisie w księdze wieczystej nie tylko przez Pana brata, ale przede wszystkim notariusza, który sporządzał akt darowizny na Pana rzecz. Do obowiązków notariusza należy bowiem zadbanie o wszystkie szczegóły sporządzenia takiego aktu notarialnego. Jednakże sam zapis w umowie, że nieruchomość jest wolna od praw rzeczowych ograniczonych, nie pociąga za sobą automatycznie nieważności takiego aktu.

Aczkolwiek jeżeli nie odpowiada Panu, że na nieruchomości jest ustalona służebność osobista, to może Pan unieważnić taki akt z uwagi na to, że podpisał Pan umowę, będąc w błędnym przekonaniu, że nieruchomość, która jest przedmiotem umowy, nie jest niczym obciążona.

Co się zaś tyczy kwestii opłat za media od osób uprawnionych do służebności mieszkania, to jest to niestety kwestia sporna.

W mojej ocenie osoba uprawniona z tytułu służebności mieszkania powinna ponosić opłaty za media, ale wiem, że sądy, rozpatrując podobne sprawy, wydawały orzeczenia stwierdzające, że bezpłatna służebność mieszkania oznacza, że wszystkie koszty utrzymania mieszkania (opłaty za czynsz oraz należności eksploatacyjne) powinna wnosić strona obciążona (właściciel). Sądy przyjmowały bowiem, że sensem instytucji służebności nieodpłatnego użytkowania mieszkania jest brak po stronie uprawnionego jakichkolwiek obowiązków pokrywania kosztów z tego tytułu.

Osobiście nie zgadzam z tym twierdzeniem. Moim zdaniem służebność mieszkania oznacza, że uprawniony nie musi płacić za korzystanie z lokalu (nie musi płacić czynszu), ale już wszelkie opłaty za wodę, prąd, gaz itp. powinny być regulowane proporcjonalnie przez osoby mieszkające w domu, w tym również przez uprawnionego z tytułu służebności. Podkreślam jednak, że sąd może podejść do tego problemu w odmienny sposób.

Dla rozliczenia opłat za media powinien mieć zastosowanie art. 302 § 2 Kodeksu cywilnego, który przewiduje, iż „do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne”.

Ma tu więc odpowiednie zastosowanie art. 260 § 1 K.c. przewidujący, że „użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót”. Można więc na tej podstawie domagać się zwrotu uiszczonych opłat np. za wodę w takim stosunku, w jakim uprawniony z tej wody korzystał.

Podkreślam jednak, że sprawa jest dyskusyjna i prezentowane są też odmienne od mojego poglądy, tzn. że w przypadku ustanowienia służebności mieszkania wszystkie koszty utrzymania mieszkania (opłaty za czynsz oraz należności eksploatacyjne) powinien ponosić właściciel.

W tej kwestii najlepiej by było porozumieć się z rodzicami i spisać umowę (lub porozumieć się ustnie) w zakresie opłat za media między osobami zamieszkującymi w nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Korzystanie ze służebności

W akcie notarialnym jest ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu oraz przeprowadzenia urządzeń...

 

Odpłatna i nieodpłatna służebność mieszkania

Odpłatna i nieodpłatna służebność mieszkania

Razem z mężem kupiłam mieszkanie o wartości 180 000 zł (podpisaliśmy umowę deweloperską, ale nie przeniesiono jeszcze prawa własności – sprawa...

Treść prawa służebności mieszkania

Oto treść służebności mieszkania, które planuję kupić: „ Nabywcy ustanawiają na rzecz zbywców dożywotnią i bezpłatną służebność...

 

Ustanowienie nieodpłatnej służebności a podatek

Ojciec chce przepisać na mnie dom. Tata i jego siostra są jedynymi właścicielami domu. Ciotka jest ubezwłasnowolniona ze względu na chorobę psychiczną. Mój...

 

Czy możliwe jest zniesienie służebności mieszkania?

Toczy się sprawa o zniesienie służebności mieszkania i szukam argumentów na moją korzyść. W przedmiotowym mieszkaniu nie jest zameldowana ani...

 

Zakup mieszkania z ograniczonym prawem rzeczowym

Chcę nabyć mieszkanie z licytacji komorniczej. Dłużnik ustanowił w nieruchomości ograniczone praw rzeczowe – jego matka może do śmierci...

 

Co zrobić aby unieważnić dożywotnie mieszkanie zapisane w testamencie?

W domu, który jest moją własnością, mieszka przyrodni brat mojej babci (dla mnie żadna rodzina), który nadużywa alkoholu, jest agresywny, wulgarny. Niestety...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »