Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie służebności mieszkania na rzecz męża i testament na rzecz córek

Wioletta Dyl • Opublikowane: 17-12-2018

Jestem właścicielką mieszkania w budynku spółdzielczym. Prawo nabyłam w oparciu o umowę darowizny, w której darczyńcą była moja matka – obecnie nieżyjąca. Zostałam przyjęta w poczet członków spółdzielni w 1988 r. I tyle mam z dokumentów: umowę darowizny i list spółdzielni w tej sprawie. Próbowałam odnaleźć mieszkanie w spisie ksiąg wieczystych. Czy to możliwe, że nie dokonałam zgłoszenia? Nie wiem, jakie wtedy były przepisy odnośnie wpisu spółdzielczych lokali własnościowych. Teraz sama chcę ustanowić służebność mieszkania na rzecz mojego męża, a w testamencie zapisać je córkom i nie wiem, od czego zacząć. Czy jestem w stanie w krótkim czasie tę sprawę załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest konieczne w celu ustanowienia służebności ani też dla potrzeb testamentu, niemniej jednak warto to uczynić.

W 1988 r. brak wpisu nie był Pani niedopatrzeniem, po prostu nie istniały księgi dla spółdzielczych mieszkań własnościowych. Dopiero w 1992 r. ustawodawca dodał do ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowy art. 241, który w obecnym brzmieniu stanowi, że „do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości”, w związku z czym księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Niemniej jednak na skutek uchwały Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r. (sygn. akt III CZP 104/12), w której sąd ten orzekł, iż „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia”, nie jest możliwe ustanowienie księgi wieczystej dla takich mieszkań. Zatem musi się Pani zorientować co do tego, czy spółdzielni przysługuje prawo do gruntu, na którym stoi budynek (jak sądzę, do tej pory kwestia ta powinna być uregulowana przez spółdzielnię).

Nadal jednak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie musi posiadać księgi wieczystej i oprócz wymogu ze strony banku, którego celem będzie zabezpieczenie ewentualnego kredytu bankowego (ustanowienie hipoteki), nie ma potrzeby jej zakładania.

Na pewno warto jednak taką księgę ustanowić, ponieważ w przypadku chęci ewentualnej sprzedaży, czy właśnie zaciągnięcia kredytu zawsze będzie to łatwiejsze.

Przepisy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece.

Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania w niej pierwszego wpisu. Wpis dokonywany jest na wniosek złożony na urzędowym formularzu KW-ZAL. Można skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również na stronach sądów rejonowych.

Składając wniosek o założenie księgi wieczystej, należy dołączyć do niego:

 • wypis z rejestru gruntów określający oznaczenie nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej określający miejsce jej położenia, obszar oraz sposób korzystania z nieruchomości,
 • wymienienie we wniosku wszystkich uprawnionych, na których rzecz, ma być wpisana własność,
 • powołanie tytułu własności nieruchomości:
  – informacje zawarte w urzędowych rejestrach nieruchomości, wyciąg z kartoteki lokali, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, zaświadczenie ze zbioru dokumentów, dawnych ksiąg hipotecznych,
  – umowy cywilnoprawne zawarte w formie aktu notarialnego, umowa sprzedaży (kupna) nieruchomości, umowa darowizny nieruchomości itp.,
  – postanowienia i wyroki sądu: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o dziale spadku, postanowienie o podziale majątku wspólnego małżonków, wyrok stwierdzający zasiedzenie nieruchomości, postanowienie o założeniu księgi wieczystej, wyrok znoszący współwłasność nieruchomości, postanowienie o stwierdzeniu nabycia prawa własności nieruchomości, wyrok ustalający (lub zmieniający),
  – prawo do nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, odrębna własność lokalu),
  decyzje organów administracji publicznej: (państwowej i samorządowej), akt własności ziemi (AWZ), akt nadania ziemi (AND),
  – decyzja ustanawiająca odrębną własność lokalu, decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia, decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości (to Pani nie dotyczy)
 • wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek powinien zawierać wskazanie numeru tego zbioru.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy otrzyma Pani po złożeniu stosownego zamówienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Czas oczekiwania na sporządzenie dokumentacji przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej może być różny i wahać się od kilku dni do 2 tygodni, ale polecam skorzystanie z systemu informatycznego instytucji.

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z map są wydawane przez PODGiK za odpłatnością. Obecnie za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego zapłacimy ok. 150 zł.

Dokumenty wydawane przez PODGiK winne być opatrzone klauzulą:

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Przy odbiorze dokumentów dobrze jest zwrócić na to uwagę. Należy przy tym pamiętać, że wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej są ważne trzy miesiące od daty ich wydania przez PODGiK.

Organem prowadzącym księgę wieczystą jest sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości – tzw. wydział wieczystoksięgowy.

Założenie księgi wieczystej wymaga wniesienia opłaty sądowej w wysokości 60 zł. Opłatę wnosi się w gotówce w kasie wydziału sądu bądź przelewem na konto podane na stronie internetowej sądu. Sprawę opłat ponoszonych przy zakładaniu ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DZ.U.10.90.594).

Rekomenduję Pani zlecenie tej czynności notariuszowi – odpłatnie rzecz jasna. Notariusz załatwi sprawę sprawnie i szybko, a Pani nie będzie musiała zajmować się gromadzeniem dokumentów i ich wypełnianiem. Dodam jeszcze, że u notariusza można załatwić np. umowę dożywocia dla Pani męża czy też służebności mieszkania i jednocześnie zlecić wpis do KW.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »