Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrzymywanie nieruchomości przekazanej jako służebność osobista

Aleksander Słysz • Opublikowane: 08-08-2016

Chcemy przekazać córce nasze mieszkanie własnościowe jako darowiznę. Po załatwieniu służebności chcemy w mieszkaniu tym mieszkać do śmierci mojej lub męża. Przez czas mieszkania w córki mieszkaniu chcemy pokrywać wszystkie koszty (fundusz remontowy, eksploatację i oczywiście media). Czy i jakie opłaty cywilnoprawne trzeba zapłacić i czy córka będzie musiała zgłaszać wynajem i mimo braku dochodu płacić jakiś podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pani bardzo ciekawy temat, tj. konsekwencje utrzymywania nieruchomości obciążonej służebnością.

Gwoli wyjaśnienia podstaw, nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej, jest to tzw. służebność osobista. Jej zakres i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Pamiętać koniecznie trzeba, że do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej (czyli tu do stosunków między Państwem a córką) stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu (zamieszczone w kodeksie cywilnym) przez osoby fizyczne. Użytkownik obowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie, ponadto to (w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem) użytkownik zobowiązany jest na mocy art. 258 Kodeksu cywilnego ponosić ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy .

W doktrynie powyższe normy nie są rozumiane jednolicie. Część prawników uznaje, że na podstawie powyższego to uprawniony z tytułu służebności musi ponosić część kosztów swego zamieszkania (lub całość kosztów jeśli tylko on zamieszkuje nieruchomość), nie wszyscy podzielają jednak to zdanie, podkreślając, że tak naprawdę uprawniony z tytułu służebności osobistej nieodpłatnej nie ma przypisanego sztywnego zakresu obowiązków wobec właściciela.

Sugerowałbym zatem, by, ze względu na powyższe rozbieżności, jasno określić w umowie (jeśli taka jest Państwa wola), że to uprawnieni z tytułu służebności ponoszą wszelkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem i użytkowaniem przedmiotu służebności. Zakres i sposób wykonywania służebności może i w takim jak opisanym przypadku powinien być jasno określony w umowie między Państwem i córką.

Dopiero tam zamieszczone konkretne zapisy stanowić będą podstawę do dokonania prawidłowej subsumpcji, czyli na ich podstawie dokonywać będzie się kwalifikacji podatkowej. Zakładając jednak zapis jak powyżej sugerowany, w mojej ocenie (a występują jak już wskazywałem w omawianym zakresie i inne poglądy) ponoszenie kosztów przez Państwa jako użytkowników przedmiotu służebności nie stanowiłoby dla córki ani nieodpłatnego przysporzenia o charakterze darowizny, ani tez przychodu. W szczególności nie widzę tu podstaw, na których można by uznać, że mielibyśmy do czynienia z przychodem, z któregokolwiek ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko przychody z tam wymienionych źródeł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istnieje co prawda źródło „inne źródła”, które ma charakter otwarty, niemniej jednak zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak już jednak wskazałem, w mojej ocenie córka nie uzyskiwałaby w ogóle przychodu, mimo że względem podmiotów trzecich ona jest właścicielem mieszkania i zobowiązaną z tytułu np. czynszu. W takiej sytuacji brak byłby po stronie córki konsekwencji podatkowych związanych z powyższym zagadnieniem. Nie można jednak całkowicie wykluczyć odmiennego zdania organów podatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa dożywocia, czyli mieszkanie za opiekę

Czy można w Polsce przejąć mieszkanie własnościowe (bez hipoteki) za dożywocie? Co się dzieje z tym mieszkaniem w razie śmierci osoby, która...

 

Określenie zakresu powinności wobec byłej właścicielki nieruchomości

W ubiegłym roku kupiliśmy nieruchomość ze starszą panią, która ma wpisane tak zwane „dożywocie” (jego zapis przesyłam w załączniku)....

 

Uprzątnięcie rzeczy po zmarłym

Czy powinnam powiadomić komornika o śmierci lokatora, który miał dożywotnie prawo do pokoju w mojej nieruchomości (służebność osobista)?...

 

Jak zabezpieczyć się na starość?

Jestem emerytką. Chcę sprzedać moje mieszkanie i uzyskane w ten sposób pieniądze przekazać synowi w formie darowizny. W zamian syn...

 

Niekorzystanie z ustanowionej służebności

W domu, który dostałam jest ustanowiona służebność na rzecz mojej krewnej w postaci jednego pokoju. Krewna ta posiada własny dom i nie mieszka...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »