Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykonywanie służebności gruntowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Moje pytanie dotyczy sposobu wykonywania służebności gruntowej. Sąd ustanowił służebność drogi koniecznej na mojej działce. W uzasadnieniu wyroku napisano, że „taki sposób dojazdu [do sąsiada, który wytoczył proces] istniał od dawna”. W rzeczywistości droga przebiegała zawsze nieco dalej, a na mojej działce rosną stare drzewa i stoi brama. Moja apelacja została jednak oddalona. Sąsiad poinformował mnie, że będzie budować drogę i że wystąpił o zgodę na wycinkę drzew. Czy ma prawo to zrobić bez mojej zgody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonywanie służebności gruntowej

Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej

Zgodnie z art. 288 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.) służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Zasady etycznego postępowania, wyprowadzane w naszym społeczeństwie z chrześcijańskiego systemu wartości, wypełniające dość nieokreślone pojęcie „zasad współżycia społecznego”, decydują – przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych – o zakresie i sposobie wykonywania służebności gruntowej dopiero wtedy, gdy nie ma „innych danych”, przez które należy rozumieć przede wszystkim wolę samych stron, a jeżeli służebność powstała w inny sposób niż na podstawie czynności prawnej – cel służebności wynikający z jej rodzaju, charakteru i konkretnego stanu faktycznego. Ogólną regułą jest przy tym wskazana w art. 288 K.c. potrzeba wykonywania służebności gruntowej w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Jak wynika z powyższego, o właściwej wykładni obu wymienionych przepisów decydują w dużym stopniu elementy ocenne, niemożliwe do zdefiniowania w oderwaniu od danej sprawy. Wydaje się, że należy brać zawsze pod uwagę, że każde obciążenie nieruchomości służebnością gruntową stanowi ograniczenie uprawnień właściciela, zmniejszające użyteczność, a więc także wartość nieruchomości obciążonej. Dlatego przy ustalaniu zakresu służebności gruntowej i określaniu sposobu jej wykonywania wskazana jest duża ostrożność i wstrzemięźliwość. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że służebności gruntowe są środkiem koniecznym, który ma zaradzić przede wszystkim niekorzystnej konfiguracji nieruchomości, co powinno być stopniowo eliminowane (w szczególności w rolnictwie) w drodze zmiany struktury gospodarstw rolnych, głównie przez likwidację tzw. szachownicy gruntów. Należy przy tym pamiętać o tym, że wraz z postępem i unowocześnianiem gospodarstw rolnych ulegają też zmianie oceny potrzeb i możliwości tych gospodarstw.

W orzecznictwie sądowym ustalono pewne metody i sposoby wykładni, jednakże niektóre z przedstawionych tam ocen i wskazówek – uzasadnione być może w okresie wydania danego orzeczenia – obecnie straciły na aktualności albo stały się wręcz nie do przyjęcia w nowym ustroju. Przykładowo jednak można wskazać, których aktualności w obecnym okresie nie można podważać.

W orzeczeniu z 13 września 1968 r. (II CR 313/67; OSPiKA 10/69, poz. 204) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że korzystanie z gruntu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przez właścicieli wymaga nieraz – w miarę rozwoju gospodarczego – intensywniejszego korzystania z drogi służebnej, a w szczególności zwiększenia liczby przejazdów lub użycia innych niż dotychczas pojazdów. Nie może to być uważane za rozszerzenie służebności. To samo odnieść należy do sytuacji, w której uprawniony korzysta z drogi łączącej go z drogą publiczną dla pojazdów do gruntów dzierżawionych, położonych przy drodze publicznej lub dalej.

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej

O obowiązku utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej rozstrzyga przede wszystkim umowa stron, a dopiero w braku postanowień umowy ma zastosowanie reguła zawarta w art. 289, według której obowiązek ten spoczywa na tym, czyja nieruchomość odnosi z ustanowienia służebności korzyść – czyli na właścicielu nieruchomości władnącej. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości służebnej tylko wtedy, gdy został na niego włożony – w umowie, w orzeczeniu sądowym lub decyzji administracyjnej, ustanawiających służebność. W tym ostatnim wypadku odpowiedzialność właściciela nieruchomości obciążonej nie ogranicza się tylko do odpowiedzialności rzeczowej, ale obejmuje także odpowiedzialność osobistą całym jego majątkiem. Nie ma przepisu stanowiącego, że w razie zbycia nieruchomości służebnej nowy właściciel przejmuje także ex lege (łac. według prawa) odpowiedzialność osobistą.

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej dotyczy tylko tych urządzeń, które istniały już w czasie ustanowienia służebności. Obowiązek ten zatem nie obejmuje kosztów ich wykonania.

Według mnie powinien Pan zakwestionować wycinkę drzew i zgłosić odpowiedni sprzeciw, legitymując się własnością gruntu.

Jeśli zaś nie ma innej możliwości, aby zapewnić dojazd wyznaczonym pasem – będzie poważny problem. Musi Pan bowiem – jako właściciel nieruchomości obciążonej – umożliwić dojazd do działki sąsiada w sposób określony w wyroku (aby wypowiedzieć się bardziej szczegółowo na ten temat, musiałabym znać treść jego uzasadnienia). Sąsiad będzie mógł nawet sądownie uzyskać nakaz umożliwienia budowy drogi.

Zasadniczo sąsiad ma więc prawo do korzystania ze służebności drogi tak, jak orzekł sąd. Nie może natomiast niszczyć Pańskiego mienia – np. bramy.

W art 291 K.c. określono, że po ustanowieniu służebności z ważnych powodów właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany treści służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl