Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Za wysoka miesięczna odpłatność za korzystanie z przejazdu

Marek Gola • Opublikowane: 11-09-2015

Jesteśmy wraz z czterema innymi osobami posiadaczami garaży (wieczyste użytkowanie) usytuowanych w jednym ciągu. Do garaży prowadzi droga, która należy do innej wspólnoty. W ostatnich dniach zwróciła się do nas w imieniu tej sąsiedniej wspólnoty kancelaria adwokacka z wezwaniem o ustanowienie służebności drogi koniecznej za wynagrodzeniem. Zaproponowano nam comiesięczną odpłatność za korzystanie z przejazdu. Cena jest stanowczo wygórowana, co wobec tego możemy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.)

Już na wstępie wskazać należy, że roszczenie wspólnoty mieszkaniowej znajduje swoje uzasadnienie w treści przepisów. Roszczenie to nie przysługuje jednak na podstawie art. 145 K.c, zgodnie z którym jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Innymi słowy uprawnionym podmiotem do żądania ustanowienia drogi koniecznej jesteście tylko Państwo jako wieczyści użytkownicy. Jak podkreśla się w literaturze: „Istnieje tu wyłącznie legitymacja do wszczęcia postępowania o ustanowienie drogi koniecznej (art. 145 K.c. w zw. z art. 626 K.p.c.), przy czym służy ona tylko współwłaścicielom nieruchomości izolowanej (z wnioskiem takim nie może natomiast wystąpić współwłaściciel nieruchomości, projektowanej jako obciążona i nie może również ominąć braku legitymacji z art. 145 K.c. przez powołanie się na art. 199 K.c.)”1.

Innymi słowy to Państwo jako wieczyści użytkownicy możecie wystąpić o ustanowienie drogi koniecznej. Wspólnota takiego prawa nie ma. Wspólnota ma jednak prawo zablokować Państwu wjazd na nieruchomość, a to z kolei powoduje, że wcześniej czy później zmuszeni będziecie Państwo wystąpić z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej.

Jak podkreśla się w literaturze: „Zgodnie z art. 145 § 1 K.c. ustanowienie drogi koniecznej następuje za wynagrodzeniem. Przepis ten nie określa sposobu obliczenia wynagrodzenia ani postaci, w jakiej to świadczenie powinno być spełnione. Lakoniczność unormowania doprowadziła do sformułowania rozbieżnych stanowisk orzecznictwa i doktryny w omawianej materii. Wynagrodzenie umowne może przybrać postać świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego (w tym ostatnim wypadku mogą być to świadczenia oznaczone co do gatunku albo co do tożsamości, np. »zwrotne« ustanowienie służebności gruntowej przez właściciela nieruchomości władnącej albo przeniesienie przez niego własności określonej nieruchomości). Konkluzja, iż istotną treścią pojęcia wynagrodzenia jest naprawienie szkody wyrządzonej wskutek ustanowienia drogi koniecznej, sprowadza omawiane zagadnienie na teren art. 361 i 363 K.c., które zawierają ogólne przesłanki świadczenia odszkodowawczego oraz regulują jego postać. Wynagrodzenie powinno być oceniane przez pryzmat tych przepisów (stosowanych w braku wyraźnego odesłania per analogiam), ale nie oznacza to oczywiście, że wszystkie reguły tam zawarte można przenieść na teren art. 145 K.c.”2.

Występując z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej, sąd będzie miał prawo z urzędu dopuścić dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wysokości wynagrodzenia za ustanowienie drogi koniecznej. Na wynagrodzenie wpływ będzie miała powierzchnia drogi, jej standard techniczny jak również to, czy droga taka jest wykorzystywana tylko przez Państwa, czy też przez innych kierowców.

Reasumując, nie muszą się Państwo godzić na wygórowaną finansowo propozycję, ale w takim razie musicie liczyć się z tym, że nieruchomość może zostać dla Państwa wyłączona z użytku. Wówczas to będziecie Państwo mieli prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej; zakładam, że przesłanki z art. 145 § 1 K.c. są spełnione. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak próba polubownego zakończenia sporu.

----------------------------------------------

1. Grzegorz Karaszewski, Komentarz do art. 145 Kodeksu cywilnego, 2014.04.01

2. Grzegorz Karaszewski, Komentarz do art. 145 Kodeksu cywilnego, 2014.04.01

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powództwo o naruszenie posiadania służebności

Otrzymałem służebność dojazdu do nieruchomości jeszcze od poprzedniego właściciela (była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, została sporządzona...

 

Niska cena za drogę

Jestem właścicielem działki z ustanowioną służebnością drogową. Droga jest w bardzo dobrym stanie, utwardzona. Obecnie urząd gminy chce...

 

Sprzedaż wjazdu

Chcę sprzedać kawałek ziemi (ok. 13 m 2 ), który jest jednym z dwóch moich wjazdów na posesję. Czy mogę zastrzec w akcie notarialnym...

 

Ubieganie się w sądzie o szerszą drogę

W 2001 roku otrzymałam jako darowizna działkę, a droga do niej jest jako służebność drogi koniecznej o szerokości 3 m. Później zaczęłam...

 

Koszty utworzenia drogi służebnej

Kto ponosi koszty utworzenia drogi, jeżeli ma narzucone przez sąd stworzenie drogi w celu dojazdu sąsiada do swojej działki przez ustanowienie...

 

Realizacja wpisu o służebności

Mam wydzieloną działkę z działki teściów, w akcie notarialnym nie mam wpisanej służebności drogi, przez którą dojeżdżam do domu na mojej...

 

Ustalenie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie

Ustalenie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie

Wspólnie z sąsiadami mieliśmy drogę przejazdową gruntową do drogi publicznej. Domy zostały pobudowane niestety w granicach działek. Nigdy nie...

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Jestem współwłaścicielem działki, która ma wpis w dziale I, tj. uprawnienia z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »