Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie prawa do zamieszkiwania mężowi, którego dziecko nie akceptuje

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03-06-2019

Jak mogę wymeldować córkę z mieszkania, które jest moją własnością? Ona mieszka ze swoim mężem w domu jednorodzinnym, którego jest właścicielką. W moim mieszkaniu nie ma żadnych jej rzeczy, ani nie dokłada się do opłat. Sama nie chce się wymeldować, ponieważ ja owdowiałam i wyszłam drugi raz za mąż. Ona nie akceptuje mojego męża. Jaki dokument napisać, żeby mój mąż w razie mojej śmierci mógł dożywotnio mieszkać w tym mieszkaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani sprawa nie jest skomplikowana. Musi Pani złożyć w urzędzie gminy (miasta) w wydziale meldunkowym wniosek o wymeldowanie córki w trybie administracyjnym.

Art. 35 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 ze zm.), stanowi, że organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotów wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Przy czym ustawa wymaga, aby wymienione przesłanki spełnione były łącznie.

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych w art. 25 ust. 1 pobyt stały definiuje jako zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobyt stały osoby pod określonym adresem jest miejscem, w którym osoba ta skupia swoje życie osobiste i sprawy bytowe i w którym zamierza przebywać na stałe. To miejsce zamieszkania stanowi jej centrum życiowe, z którym związane są jej codzienne czynności.

Także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że przesłanka opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego jest spełniona, jeżeli opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Aby stwierdzić, że osoba opuściła lokal bez wymeldowania, nie wystarczy samo fizyczne opuszczenie miejsca pobytu, konieczne jest, by fizycznemu przebywaniu osoby w innym miejscu niż miejsce pobytu stałego, towarzyszył zamiar stałego związania się z tym innym miejscem i urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego.

Opuszczenie miejsca pobytu stałego, jako niezbędna przesłanka wymeldowania, winno być rozumiane jako zaniechanie posiadania lokalu będącego dotychczasowym miejscem pobytu stałego i dobrowolne wyprowadzenie się do innego mieszkania. Natomiast sam fakt przebywania danej osoby w innym lokalu nie świadczy o zamiarze trwałego opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego. Reasumując, opuszczeniem jest nie tylko fizyczne nieprzebywanie w lokalu, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu z jednoczesnym zerwaniem wszelkich związków z lokalem dotychczasowym i założeniem w nowym miejscu ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów (dowód: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 2010 r. II SA/Bk/ 404/10).

Pani córka sama dobrowolnie opuściła lokal, mieszka gdzie indziej z rodziną, tam skoncentrowane są jej sprawy osobiste. Bez problemu organ ją wymelduje.

Pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczenia Pani męża. Tu sprawa także jest dość prosta. Wystarczy, że ustanowi Pani na jego rzecz u notariusza służebność mieszkania.

Z art. 296 Kodeksu cywilnego (K.c.) – wynika, że nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11.12.2007 r. w sprawie II CSK 330/07 (Lex nr 492170): „Służebność mieszkania wiąże się z uprawnieniem do władania rzeczą. Uprawniony może zostać tego władztwa pozbawiony, jego prawo może być też w inny sposób naruszone. Odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie własności umożliwia w takim przypadku skorzystanie z ochrony, jaką daje roszczenie windykacyjne lub negatoryjne (art. 222 w zw. z art. 251 k.c.). Służebność mieszkania stanowi ograniczone prawo rzeczowe (art. 244 § 1 k.c.), do ochrony którego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności (art. 251). Klauzula odpowiedniego stosowania nakazuje uwzględnić swoistą naturę ograniczonego prawa rzeczowego i wynikające z niej konkretne potrzeby. Zakres przyznanej ochrony nie podlega żadnym ograniczeniom od strony podmiotowej i – jak przyjmuje się w orzecznictwie – ochrona ta jest skuteczna także przeciwko właścicielowi, przy czym należy uwzględnić zakres uprawnień osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe. Służebność mieszkania wiąże się niewątpliwie z uprawnieniem do władania rzeczą. Uprawniony może zostać tego władztwa pozbawiony, jego prawo może być też w inny sposób naruszone. Odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie własności umożliwia w takim przypadku skorzystanie z ochrony, jaką daje roszczenie windykacyjne lub negatoryjne (art. 222 w zw. z art. 251 k.c.)”.

Pani mąż na podstawie ustanowienia służebności do swojej śmierci będzie mieszkał w Pani mieszkaniu, nawet gdyby Pani zmarła przed nim, nikt nie będzie mógł go pozbawić tego prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »