Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu

Autor: Janusz Polanowski

Co powinienem zrobić, aby uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu? Od 2000 r. przedsiębiorcy teleinformatyczni korzystali z mojej posesji, a konkretnie przez moją działkę (od dwóch lat działka jest także własnością żony) przebiega linia telefoniczna na głębokości ok. 80cm i nie mogę w pasie tej linii nic zrobić, aby jej nie uszkodzić. Niestety żadna z tych firm nie odprowadzała płatności z tytułu korzystania ze służebności przesyłu. Jakie więc dokumenty należy złożyć i do kogo, aby otrzymywać płatność regularnie co miesiąc? Czy mam to zrobić tylko ja, czy żona również? Co należy zrobić, aby otrzymać wyrównanie za poprzednie lata, jak ustalić stawkę służebności przesyłu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ustawodawca faktycznie pozwolił na „wolnoamerykankę” w zakresie rozliczeń związanych ze służebnościami – art. 285 i następne Kodeksu cywilnego (K.c.). Taki stan rzeczy (będący przejawem liberalnego kapitalizmu) dotyczy nie tylko służebności przesyłu, którą uregulowano stosunkowo niedawno – w artykułach: od 3051 do 3054 K.c.; do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Nieco lepiej jest w zakresie samego ustanawiana służebności, ale daleko jest od rozwiązań optymalnych – zwłaszcza z perspektywy podmiotów słabszych (ekonomicznie lub organizacyjnie), a takimi podmiotami bardzo często są właściciele nieruchomości, przez które przebiegają instalacje (zwłaszcza instalacje przedsiębiorstw, których wprost dotyczy art. 49 K.c.).

Więcej jasności jest w zakresie dochodów z nieruchomości wspólnej, choć można zauważyć odmienną terminologię w przepisach K.c. o współwłasności (od art. 195 do art. 221) oraz w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Określenia pożytki ustawodawca użył w artykule 207 K.c., który stanowi: „Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”. Jeżeli między Panem oraz żoną ma miejsce – odnośnie do danej nieruchomości (art. 46 K.c.) – współwłasność ułamkowa, to być może dałoby się poprzestać na ww. artykule 207 K.c. Proszę sprawdzić (w księdze wieczystej lub w wypisie aktu notarialnego), czy wskazano udziały ułamkowe (art. 204 K.c.), czy też znajduje się odwołanie do wspólności majątkowej małżeńskiej – wspólność wspomniano w art. 196 K.c., zaś zagadnienia majątkowe w małżeństwie dokładniej uregulowano w art. 31 i następnych K.r.o.; w tym sporo może zależeć od postanowień ewentualnej umowy majątkowej małżeńskiej.

Przy pomocy tak zwanej intercyzy (art. 47 i następne K.r.o.) można, przede wszystkim, wybrać jeden z przewidzianych przez ustawodawcę ustrojów majątkowych małżeńskich (art. 48 i następne K.r.o.), a ponadto można zawrzeć postanowienia szczegółowe – co jest wyrazem zasady swobody umów (art. 3531 K.c.); oczywiście postanowienia specyficzne powinny być w zgodzie z wybranym ustrojem majątkowym małżeńskim (np. rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Jeżeli Państwo nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (zwłaszcza o „cechach rozdzielności majątkowej”), to pożytki (w rozumieniu art. 207 K.c.) związane z udziałami we współwłasności – jako dochody z majątku osobistego – zaliczają się do wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 31 K.r.o.); jeśli zaś wszystkie uprawnienia własnościowe do danej nieruchomości wchodzą w skład Państwa wspólności majątkowej małżeńskiej, to pożytki (dochody) zalicza się także do wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 31 K.r.o.). Oczywiście, rzeczownik „dochód” powinien być rozumiany jako nadwyżka zysku nad nakładami – a więc nie chodzi o cały przychód. Proszę sprawdzić treść dokumentów.

Jeżeli nie została w związku z daną instalacją ustanowiona żadna służebność (ani gruntowa, ani przesyłu), to istniejący stan rzeczy można określić jako posiadanie służebności, w rozumieniu treści art. 352 K.c.:

„§ 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.

§ 2. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.”

Przedsiębiorca telekomunikacyjny najprawdopodobniej korzysta z Państwa (wcześniej Pańskiej) nieruchomości bez tytułu prawnego. Przyjmuje się (wnioskując z art. 118 K.c.), że po 10 latach przedawniają się roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z cudzej rzeczy (np. terenu); przepisy o rozliczeniach między posiadaczem rzeczy i jej właścicielem skoncentrowano w artykułach: od 224 do 230 K.c. Względy praktyczne (związane głównie z przedawnieniem roszczeń) przemawiają za tym, by przed końcem tego roku doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia (art. 123 K.c.); nie musowo (choć wolno) w tym celu wytaczać powództwa (a dokładniej powództwa o zapłatę) – przerwaniem biegu przedawnienia może skutkować zawezwanie do próby ugodowej. Takie wezwanie kieruje się do sądu rejonowego w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – dokładne sprawdzenie, do jakiego przedsiębiorstwa należy (albo do jakich przedsiębiorstw należała w określonym czasie) dana instalacja, powinno ułatwić nie tylko określenie liczby egzemplarzy wezwania, ale także pozwoli sprecyzować, wobec których przedsiębiorców będą kierowane określone roszczenia.

Żądanie ustanowienia (a właściwie doprowadzenia do ustanowienia) służebności przesyłu powinno być skierowane do aktualnego właściciela rzeczonej instalacji; jeżeli właściciel instalacji się zmieniał, to przyda się precyzyjne określanie okresów oraz związanych z nimi kwot żądań wobec poszczególnych przedsiębiorców. Za zawezwaniem do próby ugodowej przemawiają dwie podstawowe okoliczności: osoba wzywająca akcentuje jednocześnie swą determinację w dochodzeniu roszczeń oraz gotowość do zawarcia ugody (art. 917 i art. 918 K.c.), a ponadto takie wezwanie jest obciążone niską opłatą sądową. Poza tym znaczenie może mieć autorytet sędziego, jako osoby kierującej posiedzeniem pojednawczym – od art. 184 do art. 186 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Przed zawezwaniem do próby ugodowej (kierowanym do sądu) można by pisemnie (np. korespondencyjnie) wezwać przedsiębiorcę (przedsiębiorców) do podjęcia negocjacji. Być może udałoby się doprowadzić do tego, by aktualny właściciel instalacji telekomunikacyjnej dokonał na swój koszt prac skutkujących zmniejszeniem uciążliwości należącej do niego instalacji – być może ustępstwem z Państwa strony będzie zmniejszenie żądań finansowych dotyczących okresu bezumownego korzystania z nieruchomości lub nawet obniżenie wysokości żądanych opłat na przyszłość; proponuję unikać przesady w ustępstwach (zwłaszcza w początkowym okresie negocjacji) – przynajmniej należy się refundacja podatków (od objętej oddziaływaniem powierzchni gruntu) oraz odszkodowanie (w przypadku występowania szkód).

Brak odgórnych (urzędowych, prawnie obowiązujących) przeliczników lub „tabel” pozwalających ustalić, jakie wynagrodzenie należy się za korzystanie z cudzego gruntu w sposób właściwy służebności – czy to w ramach wykonywania służebności, czy to w przypadku posiadania służebności. Rzeczoznawcy majątkowi proponują określone wzory obliczeń, ale w praktyce na ogół korzysta się z usług rzeczoznawców lub sąd powołuje biegłego sądowego (a wynagrodzenia biegłych sądowych są na ogół wyższe od cen rynkowych za analogiczne czynności specjalistyczne).

Negocjacje mogą trochę trwać. Można zmieniać stanowisko także w związku z wezwaniem do próby ugodowej – najlepiej w celu zmierzającym rzeczywiście do zawarcia ugody. Jednak cały czas proszę mieć na uwadze ww. zagadnienie przedawnienia roszczeń. Dlatego zasadne będzie zawezwanie do próby ugodowej przed końcem tego roku. Niekiedy osoby uczciwe (w tym rzeczywiści specjaliści) potrafią osiągnąć porozumienie szybciej, niż w przypadku „obiegu dokumentów”; dlatego proszę wziąć pod uwagę rozmowy (spokojne, a więc najlepiej wcześniej umówione) z pracownikami merytorycznymi przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego – teraz często ludzie z „punktów obsługi klienta” niewiele się różnią podejściem od „konsultantów telefonicznych”, więc proponuję unikać narażania sprawy na utknięcie w jakiejś mało znaczącej komórce organizacyjnej. Najlepiej jest kontaktować się z osobami mogącymi decydować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl