Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 04-03-2016

Żądam usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej SN 15 KV poprzez jej przebudowę na linię kablem w ziemi i dla tej linii po dokonaniu przebudowy deklaruję zawarcie umowy służebności przesyłu. Jak prawnie uniemożliwić ewentualne tzw. przeciwpowództwo przedsiębiorcy, tj. roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej linii napowietrznej? Zgodnie z moją wiedzą roszczenie o ustanowienie służebności ma pierwszeństwo przed powództwem o usuniecie linii napowietrznej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Metody przeciwdziałania ustanowieniu służebności przesyłu przez operatora przesyłowego zależą od tego, co dokładnie jest źródłem nielegalnego posadowienia:

  1. Brak unormowań cywilnoprawnych, tj. umowy, zgody, oświadczenia woli, czy decyzji wg których operator ma prawo legalnie korzystać z gruntu.
  2. Brak zgodności z dokumentacją budowlana (projektem i planem) lub tez brak tej dokumentacji co stanowi samowole budowlaną.

Klasyfikując tak przypadki nielegalnego posadowienia infrastruktury – odpowiem krótko: jeżeli są to braki w zakresie pkt 1, to nie powstrzyma Pan operatora przesyłowego przed legalizacją służebności przesyłu w drodze postępowania sądowego.

Jeżeli zaś rzeczywiście nielegalność ma charakter samowoli budowlanej – wówczas ma Pan szanse na ich powstrzymanie przed sądowym ustanowieniem służebności przesyłu. W tym celu powinien Pan niezwłocznie dokonać zgłoszenia do organów nadzoru budowlanego, iż na Pana gruncie posadowiono w sposób niezgodny z dokumentacją projektowa i planami infrastrukturę przesyłową. Jeżeli organ stwierdzi takie naruszenie – zostanie nakazane usunięcie samowoli budowlanej poprzez dostosowanie do dokumentacji, zaś w razie braku dokumentacji – zostanie nakazana rozbiórka.

Powyższe rozgraniczenie możliwości legalizacji na oparcie w przepisach kodeksu cywilnego regulujących służebność przesyłu:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Pierwszy z cytowanych artykułów wskazuje wyraźnie na prawo do uregulowania istniejącego stanu faktycznego, gdy wybudowano zgodnie z prawem budowlanym administracyjnym infrastrukturę przesyłową, na co operator ma dokumenty i bez problemu może wykazać, że słupy i linia przebiega zgodnie z planem. Wówczas – faktycznie żadne roszczenie o usunięcie linii itp. wynikające z prawa własności gruntu nie ma sensu. Natomiast gdy okaże się, że operator nie ma dokumentacji lub słupy stoją i linia przebiega nie tam gdzie powinna zgodnie z dokumentacją. Wówczas trzeba wszczynać niezwłocznie procedurę administracyjna zmierzającą do ustalenia samowoli. Wtedy ta sprawa administracyjna będzie miała priorytet przed sprawą o ustanowienie służebności. Jednak i ten przypadek wyjątku na niekorzyść. Jeżeli bowiem ów stan trwa ponad 30 lat – wówczas istnieje ryzyko, że upływ czasu spowodował, iż operator zechce powołać się na zasiedzenie w oparciu o art. 292:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej] Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Jednak warto najpierw zażądać od operatora pisemnego przedstawienia sytuacji budowlanej (pod względem legalności położenia) infrastruktury. Dzięki temu będzie Pan wiedział, czy sytuacja kwalifikuje się pod 1 czy pod 2. Wówczas, znając datę położenia infrastruktury na gruncie, będzie miał Pan wszelkie dane do dalszych działań.

Oczywiście w razie potrzeby służę pomocą w przygotowaniu wezwania do operatora z przywołaniem odpowiednich podstaw prawnych.

Podkreślę jednak na koniec, że jeżeli nie nastąpiło zasiedzenie i sytuacja podpada pod pkt 1 z mojej porady – to i tak warto powalczyć o odpowiednie wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Bezwartościowa działka a odszkodowanie za służebność przesyłu

Jestem właścicielem działki budowlanej. Od lat stoją przy niej słupy (też z transformatorem), co powoduje, że stała się bezwartościowa. Czy mogę...

 

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega...

Jak zmusić firmę przesyłową do usunięcia kabla?

Planuję budowę inwestycji komercyjnej, ale przez moją działkę przebiega kabel telefoniczny (światłowodowy). Czy jest możliwość zmusić prawnie zarządcę...

 

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce...

 

Kto pokrywa koszty przesunięcia słupów energetycznych?

Kto pokrywa koszty przesunięcia słupów energetycznych?

Na działce budowlanej mam dwa słupy energetyczne, które przeszkadzają i szpecą przed niedługo powstałym domem. W zakładzie energetycznym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »