Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie zielonej części działki pod budowę drogi

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 06-08-2018

Od 5 lat jestem właścicielem działki, którą dostałam jako darowiznę. Na działce od lat 25 istnieje sieć gazowa i wodociągowa. Poprzedni właściciel wyraził zgodę na „czasowe zajecie terenu pod przebieg gazu i wodociągu” i na wycinkę drzewek owocowych i dostał za to zapłatę, którą pokwitował. Obecnie gmina postanawia wywłaszczyć pod budowę drogi zieloną część mojej działki zawierającą te media. Czy mogę wystąpić do sądu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej pod budowę wodociągu i gazu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy domniemywać, że Pani intencją jest rozstrzygnięcie kwestii możliwości dochodzenia wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe należące do dostawców mediów.

Jak wynika z Pani wyjaśnień, poprzedni właściciel nieruchomości zawarł z dostawcami umowę udostępnienia gruntu dla potrzeb lokalizacji infrastruktury przesyłowej. Umowa ta – jak należy wnioskować – miała charakter czasowy. W zawartym w zapytaniu opisie brak jest danych dotyczących terminu obowiązywania tej umowy, w konsekwencji czego niezbędnym będzie przyjęcie dwóch alternatywnych hipotez.

W przypadku nabycia przez Panią nieruchomości od poprzedniego właściciela zawarta z nim przez przedsiębiorców przesyłowych umowa dzierżawy lub inny stosunek obligacyjny, którego treścią jest udostępnienie gruntu dla potrzeb lokalizacji urządzeń przesyłowych, pozostawać będą w mocy.

Oznacza to, że zastrzeżony w zawartej na czas określony umowie termin będzie wiązał strony tego stosunku prawnego, którego stronami aktualnie pozostaje Pani jako właściciel gruntu oraz przedsiębiorstwa przesyłowe jako jego dzierżawcy (użytkownicy gruntu). Po upływie tego terminu właściciel infrastruktury (przedsiębiorca przesyłowy) zobowiązany jest do wydania gruntu oraz przywrócenia go do stanu poprzedniego poprzez usunięcie dokonanych naniesień. W przypadku, gdy urządzenia przesyłowe niezbędna są do zapewnienia dostawy mediów innym użytkownikom sieci, przedsiębiorca może zwrócić się do Pani o zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu lub – w braku Pani zgody – wystąpić z analogicznym żądaniem do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W okresie pomiędzy terminem obowiązywania umowy a powstaniem nowego stosunku prawnego (kolejnej umowy dzierżawy lub ustanowieniem służebności) przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania na rzecz właściciela wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Jak wynika z Pani wyjaśnień, infrastruktura na należącej do Pani nieruchomości została zlokalizowana około 25 lat temu. W tej perspektywie wymaga oceny czy nie doszło do nabycia przez przedsiębiorstwo przesyłowe służebności gruntowej w drodze zasiedzenia.

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że instytucja zasiedzenia stanowi formę nabycia prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego odpowiadającego sposobowi korzystania z gruntu. Istniejący stan rzeczy należy rozpatrywać zatem w kategoriach ewentualnego nabycia przez dostawców usług służebności przesyłu.

Zasiedzenie służebności podlega analogicznemu reżimowi prawnemu jak nabycie własności na skutek upływu okresu określonego w ustawie Kodeks cywilny, który dla dobrej wiary posiadacza wynosi 20 lat, zaś dla złej wiary – lat 30. Nie podlega natomiast zasiedzeniu grunt będący przedmiotem posiadania zależnego, przez które rozumieć należy istniejący między jego właścicielem a władającym (w omawianym przypadku – przedsiębiorcą przesyłowym) stosunek umowny.

W kategoriach takiego stosunku prawnego rozumieć należy zawartą z poprzednim właścicielem nieruchomości umowę udostępnienia gruntu za wynagrodzeniem. W konsekwencji powyższego początek okresu do zasiedzenia nieruchomości biegnie od chwili ustania tego stosunku prawnego, a więc od dnia, w którym umowa przestała obowiązywać lub została skutecznie przez strony rozwiązana.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że przedsiębiorca przesyłowy miał świadomość przysługującego podmiotom trzecim prawa do gruntu, czego wyrazem było zawarcie z właścicielem nieruchomości umowy, której treścią było udostępnienie gruntu na potrzeby inwestycji przesyłowej. W tym stanie rzeczy, przedsiębiorcy nie sposób jest przypisać dobrej wiary, której posiadanie warunkuje możliwość nabycia służebności gruntowej po upływie 20 lat, a zatem do ewentualnego zasiedzenia prawa do gruntu mogłoby potencjalnie dojść dopiero po upływie lat 30.

Biorąc jednak pod uwagę czas od lokalizacji urządzeń przesyłowych na Pani nieruchomości, okres ten nie mógł upłynąć, w konsekwencji czego nie mogło dojść do skutecznego nabycia służebności przez zasiedzenie.

Podsumowując, w przypadku, gdy okres obowiązywania zawartej z przedsiębiorstwem przesyłowym umowy upłynął, będzie Pani przysługiwać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu oraz roszczenie o wydanie rzeczy. Jeżeli intencją dostawcy usług będzie ustanowienie służebności, będzie Pani również przysługiwać z tego tytułu wynagrodzenie, które może przyjąć formę świadczenia jednorazowego lub cyklicznego.

Jeżeli natomiast umowa ta nadal obowiązuje, odpadnie podstawa ewentualnego roszczenia o zapłatę. Należy także wskazać, że w razie wywłaszczenia części nieruchomości pod drogę przysługiwać będzie Pani z mocy prawa odszkodowanie z tego tytułu odpowiadające rynkowej wartości gruntu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Od kilku lat jestem posiadaczem działki z założoną księgą wieczystą (bez służebności). Przez moją działkę sąsiedzi zrobili sobie przejazd...

Zalegalizowanie drogi dojazdowej do nieruchomości

Zamierzam kupić nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, ale mam wątpliwości co do korzystania z drogi dojazdowej. Właściciel nieruchomości, budując...

 

Uciążliwe korzystanie ze służebności

Jestem właścicielką działki wraz z domem obciążonej prawem przejazdu i przechodu do czasu otwarcia drogi. Służebność ta jest wykonywana rażąco...

 

Studzienka telekomunikacyjna na prywatnej działce - jak ustalić właściciela?

Przez teren prywatny, który niedawno nabyłem na potrzeby mojej firmy, przebiega linia telekomunikacyjna ze studzienką przy samym wjeździe. Jak ustalić...

 

Ograniczenia w korzystaniu z działki przez kable telefoniczne

Przed 8 laty zakupiłem działkę. W akcie notarialnym nie ma wzmianki o służebności gruntowej. Na działce jest posadowiony budynek na potrzeby...

 

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

Chciałbym uzyskać zgodę na przepuszczenie rur (światłowód) przed działki osób prywatnych. Prowadzę firmę telekomunikacyjną z aktywnym wpisem do...

 

Odmowa służebności gruntu na rzecz sprzedaży działki

Jestem właścicielem małej działki rolnej położonej pomiędzy drogą publiczną a inną działką, która nie ma dostępu do drogi, a na której...

 

Droga dzielona z sąsiadami - budowa instalacji

Na wspólnej drodze prowadzącej do 4 działek ja i sąsiad chcemy wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną. Udziały w drodze zakupiliśmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »