Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie na działce służebność drogi koniecznej na rzecz działki sąsiedniej za zapłatą wynagrodzenia

Anna Sufin • Opublikowane: 27-02-2019

Orzeczeniem sądowym 2 miesiące temu ustanowiono na mojej działce służebność drogi koniecznej na rzecz działki sąsiedniej za zapłatą wynagrodzenia. Żadna ze stron nie złożyła apelacji. W jakim terminie sąsiad powinien przelać mi pieniądze? Co jeśli nie przeleje środków w podanym terminie? Czy od tego wynagrodzenia należy uiścić podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku zasądzenia wyrokiem (postanowieniem) kwoty do zapłaty, jeśli sąd w orzeczeniu nie określa terminu zapłaty, kwota wynagrodzenia staje się wymagalna z chwilą prawomocności wyroku / postanowienia (por. 363, 365 Kodeksu postępowania cywilnego; dalej „K.p.c.”) – od tego momentu może Pan żądać jej zapłaty. Jeśli strony nie składały apelacji, ani też nie wnosiły wniosku o uzasadnienie, postanowienie w Pana wypadku stało się prawomocne po upływie 3 tygodni (por. art. 369 § 2 w zw. z art. 361 K.p.c.). Od tego momentu może Pan żądać dokonania przelewu na Pana rzecz, oczywiście po podaniu rachunku bankowego dla dokonania przelewu – tak, by sąsiad miał rzeczywistą możliwość dokonania zapłaty.

Gdyby sąsiad nie przelał środków po uprawomocnieniu się postanowienia, może Pan – po uzyskaniu klauzuli wykonalności na punkt postanowienia zasądzający wynagrodzenie – wnieść sprawę do komornika i przymusowo dochodzić od niego zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym (art. 776 K.p.c.). Zatem po uprawomocnieniu się postanowienia (albo też przed tą datą, z zaznaczeniem jednak, że wnosi Pan o nadanie klauzuli po uprawomocnieniu się postanowienia) powinien Pan wnieść do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu w zakresie punktu zasądzającego należność i wydanie odpisu wraz z klauzulą wykonalności (wniosek taki należy opłacić opłatą kancelaryjną 6 zł od strony na rachunek dochodów budżetowych sądu i potwierdzenie uiszczenia opłaty załączyć do wniosku, por. art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ). Gdy już sąd prześle Panu postanowienie z klauzulą wykonalności, może Pan zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Najlepiej po zakończeniu postępowania wysłać do drugiej strony pismo z wezwaniem do zapłaty w terminie np. 7 dni wraz z podaniem numeru konta, jednocześnie zaś wnieść wniosek, o którym mowa powyżej. W przypadku braku zapłaty, po otrzymaniu tytułu wykonawczego (tj. postanowienia z klauzulą) może Pan podjąć dalsze działania.

Od wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej należy co do zasady zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, wykazując je w rocznym zeznaniu podatkowym – jest to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 a tej ustawy wolne od podatku dochodowego są tylko odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej zasądzone wyrokiem posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego:

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…)

120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a) ustanowienia służebności gruntowej,

b) rekultywacji gruntów,

c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089); (…).”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »