Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie na działce służebność drogi koniecznej na rzecz działki sąsiedniej za zapłatą wynagrodzenia

Anna Sufin • Opublikowane: 27-02-2019

Orzeczeniem sądowym 2 miesiące temu ustanowiono na mojej działce służebność drogi koniecznej na rzecz działki sąsiedniej za zapłatą wynagrodzenia. Żadna ze stron nie złożyła apelacji. W jakim terminie sąsiad powinien przelać mi pieniądze? Co jeśli nie przeleje środków w podanym terminie? Czy od tego wynagrodzenia należy uiścić podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku zasądzenia wyrokiem (postanowieniem) kwoty do zapłaty, jeśli sąd w orzeczeniu nie określa terminu zapłaty, kwota wynagrodzenia staje się wymagalna z chwilą prawomocności wyroku / postanowienia (por. 363, 365 Kodeksu postępowania cywilnego; dalej „K.p.c.”) – od tego momentu może Pan żądać jej zapłaty. Jeśli strony nie składały apelacji, ani też nie wnosiły wniosku o uzasadnienie, postanowienie w Pana wypadku stało się prawomocne po upływie 3 tygodni (por. art. 369 § 2 w zw. z art. 361 K.p.c.). Od tego momentu może Pan żądać dokonania przelewu na Pana rzecz, oczywiście po podaniu rachunku bankowego dla dokonania przelewu – tak, by sąsiad miał rzeczywistą możliwość dokonania zapłaty.

Gdyby sąsiad nie przelał środków po uprawomocnieniu się postanowienia, może Pan – po uzyskaniu klauzuli wykonalności na punkt postanowienia zasądzający wynagrodzenie – wnieść sprawę do komornika i przymusowo dochodzić od niego zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym (art. 776 K.p.c.). Zatem po uprawomocnieniu się postanowienia (albo też przed tą datą, z zaznaczeniem jednak, że wnosi Pan o nadanie klauzuli po uprawomocnieniu się postanowienia) powinien Pan wnieść do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu w zakresie punktu zasądzającego należność i wydanie odpisu wraz z klauzulą wykonalności (wniosek taki należy opłacić opłatą kancelaryjną 6 zł od strony na rachunek dochodów budżetowych sądu i potwierdzenie uiszczenia opłaty załączyć do wniosku, por. art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ). Gdy już sąd prześle Panu postanowienie z klauzulą wykonalności, może Pan zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Najlepiej po zakończeniu postępowania wysłać do drugiej strony pismo z wezwaniem do zapłaty w terminie np. 7 dni wraz z podaniem numeru konta, jednocześnie zaś wnieść wniosek, o którym mowa powyżej. W przypadku braku zapłaty, po otrzymaniu tytułu wykonawczego (tj. postanowienia z klauzulą) może Pan podjąć dalsze działania.

Od wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej należy co do zasady zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, wykazując je w rocznym zeznaniu podatkowym – jest to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 a tej ustawy wolne od podatku dochodowego są tylko odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej zasądzone wyrokiem posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego:

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

(…)

120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a) ustanowienia służebności gruntowej,

b) rekultywacji gruntów,

c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089); (…).”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podział działki i ustalenie służebności

Rodzice mają działkę wąską i długą, chcą ją podzielić na mniejsze działki i dać dzieciom, lecz nie ma drogi dojazdowej. Obok wzdłuż jest...

 

Gmina utrudnia wyznaczenia drogi do działki

Jestem właścicielem działki rolnej, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako tereny rolne. Od 1,5 roku staramy się...

 

Możliwość uzyskania prawa przejazdu przez działki sąsiadów

Posiadam działkę budowlaną z budynkiem mieszkalnym z tymczasowym dostępem do drogi publicznej poprzez działki sąsiadów. Droga przebiega przez teren...

 

Rezygnacja z prawa do drogi koniecznej

Chcę kupić działkę. Obecny właściciel posiada jeszcze jedną działkę, do której może dojechać albo przez las, albo przez moją przyszłą działkę....

 

Zakaz przejazdu drogą konieczną

Posiadam działkę, która nie ma ustanowionej służebności, czyli teoretycznie jest bez dojazdu. Zakupiłem dwie sąsiadujące działki, które mają uregulowany...

 

Poszerzenie drogi kosztem prywatnej działki

Mieszkam w domu położonym przy wąskiej drodze o szerokości 4 metrów. Po drugiej strony drogi nowy inwestor buduje domy w postaci zabudowy szeregowej. Do tej...

 

Uciążliwe sąsiedztwo drogi gminnej na działce

Na działce, która stanowi moją i męża własność, znajduje się droga gminna (tak jest oznaczona na mapkach). Ta droga od bardzo dawna użytkowana jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »