Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie służebności przesyłu przez zakład energetyczny

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18-05-2015

Na mojej działce stoi „jedną nogą” słup elektryczny i na długości około 100 m znajduje się linia (nad działką wzdłuż granicy). Linia ma według mnie około 40-50 lat i była postawiona bez zgody poprzedniego właściciela. Czy mogę ubiegać się o jakieś odszkodowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pana pytanie należałoby przejrzeć dokumentację, w szczególności związaną z budową linii.

Co do zasady właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego gruntu przez przedsiębiorstwo przesyłowe, ale należy tu rozpatrzyć kilka kwestii.

Do 1974 roku przedsiębiorstwo przesyłowe nie musiało legitymować się prawem do dysponowania terenem, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, bowiem nie przewidywało tego obowiązujące wówczas prawo budowlane.

Być może została wydana decyzja, poprzedni właściciele wyrazili zgodę na zajęcie nieruchomości. Te okoliczności mogą mieć wpływ na ewentualny wyrok w sprawie.

Niestety na podstawie ustawy z 1958 roku nieruchomość mogła być wywłaszczona, jednakże jedynie z zachowaniem jej przepisów (art. 1 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości), na rzecz Państwa (art. 2 tej ustawy), przy czym wywłaszczenie było dopuszczalne tylko wówczas, gdy „wywłaszczana nieruchomość jest ubiegającemu się niezbędna na cele użyteczności publicznej, na cele obrony Państwa albo dla wykonania zadań w zatwierdzonych planach gospodarczych” (art. 3 ust. 1 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości).

Konsekwencją określonych w ten sposób bezwzględnych materialno-prawnych przesłanek wywłaszczania nieruchomości było wprowadzenie przez ustawodawcę szczególnych wymagań prawnych dotyczących trybu postępowania w tych sprawach, w tym między innymi w odniesieniu do wniosku ubiegającego się o wywłaszczenie, który powinien wskazywać „cel wywłaszczenia z uzasadnieniem konieczności nabycia nieruchomości na ten cel” (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości), a także w odniesieniu do decyzji – orzeczenia wywłaszczeniowego, które powinno zapaść „na podstawie oceny całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności na podstawie ustalenia, czy objęta wnioskiem nieruchomość jest wnioskodawcy rzeczywiście niezbędna na cele, dla których wywłaszczenie jest według ustawy dopuszczalne” (art. 20 ust. 2 in principio ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości), w następstwie czego orzeczenie to powinno zawierać również „szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne” (art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o wywłaszczaniu nieruchomości). W świetle powyższej regulacji prawnej jest oczywiste, że w każdym wypadku podejmowania rozstrzygnięcia, mającego na celu załatwienie wniosku o wywłaszczenie nieruchomości, organ wywłaszczeniowy był obowiązany, przy uwzględnieniu „całokształtu okoliczności” konkretnej sprawy, dokonać oceny, czy akurat ta, wskazana we wniosku nieruchomość może być uznana jako „rzeczywiście niezbędna” na cele, które co do zasady uzasadniały dopuszczalność wywłaszczenia.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy:

„1. Po przeprowadzeniu rozprawy naczelnik powiatu wydaje decyzję, w której orzeka wywłaszczenie w zakresie podanym we wniosku lub mniejszym albo oddala wniosek o wywłaszczenie.

2. Decyzja zapada na podstawie oceny całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności na podstawie ustalenia, czy objęta wnioskiem nieruchomość jest wnioskodawcy rzeczywiście niezbędna na cele, dla których wywłaszczenie jest według ustawy dopuszczalne, oraz czy wnioskodawca rozporządza odpowiednimi środkami lub kredytami na zapłacenie odszkodowania.

3. Naczelnik powiatu może przed wydaniem decyzji zarządzić ponowne rozpatrzenie przez właściwe organy celowości i prawidłowości lokalizacji oraz ewentualne przedstawienie przez wnioskodawcę możliwości innej lokalizacji; może również wystąpić do ministra właściwego dla wnioskodawcy o oświadczenie się co do niezbędności objęcia wywłaszczeniem nieruchomości w rozmiarze określonym we wniosku o wywłaszczenie.”

Proszę więc zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego ww. decyzji wraz z załącznikami – mapą, wykazem działek oraz właścicieli zawiadomionych o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Zasadniczo jednak z uwagi na upływ czasu obawiam się, że przedsiębiorstwo zasiedzi służebność przesyłu, a Pan będzie zobowiązany do tolerowania ich na działce. Obecnie trudno powiedzieć, czy istnieje dokumentacja dotycząca budowy i wywłaszczenia.

Niestety często zdarza się, że przedsiębiorstwa przesyłowe występują do sądów z wnioskami o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że do zasiedzenia służebności przesyłu doszło właściciel nieruchomości nie będzie mógł żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, a także wynagrodzenia za bezumowne korzystanie za okres, po którym takie zasiedzenie służebności przesyłu nastąpiło.

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które przedsiębiorca przesyłowy może zasiedzieć.

Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 grudnia 2008 r. (II CSK 314/08), w którym wskazał, że według art. 3054 K.c., do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych, a więc m.in. art. 292 Kodeksu cywilnego.

Przepis art. 292 Kodeksu cywilnego przewiduje taką możliwość (zasiedzenia służebności przesyłu), jednocześnie określa przesłanki, których spełnienie może spowodować zasiedzenie służebności przesyłu.

Zatem w przypadku, kiedy poczyniono ustalenia, że dane urządzenia przesyłowe (np. urządzenia energetyczne) nie zostały wybudowane na podstawie decyzji administracyjnych, wydanych choćby na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, ani ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości, a brak było zgody właściciela na ograniczenie przysługującego mu prawa własności – nie można uznać, że przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie na korzystanie z nieruchomości, co z kolei prowadzi do wniosku, że jest posiadaczem w złej wierze.

Należy zacząć od wystosowania do przedsiębiorstwa energetycznego pisma z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu. Po ich odpowiedzi będzie można podejmować dalsze decyzje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Domaganie się odszkodowania od elektrowni

Na moim terenie (las) elektrownia ma dwa słupy energetyczne. Czy mogę domagać się odszkodowania?

 

Przewody elektryczne za blisko budynku

Mam problem z przewodami elektrycznymi, które przebiegają za blisko budynku mieszkalnego, który planuję rozbudować. Jest to 6 przewodów nieizolowanych...

 

Podpisanie zgody na linię wysokiego napięcia

Jestem właścicielką dużej działki. Kilka lat temu zbudowano tam linię wysokiego napięcia, na co podpisałam zgodę i dostałam 600 zł (!)...

 

Porozumienie w sprawie służebności przesyłu

Na mojej działce od 1988 r. istnieje linia wysokiego napięcia – choć bez mojej zgody (takie były czasy). Niedawno przedsiębiorstw przesyłowe poprosiło...

 

Uporządkowanie spraw związanych ze służebnością przesyłu

Moja mama kupiła w latach 70. działke budowlaną. Okazało się jednak, że pod ziemią przechodzi gazociąg i budowa domu na tym terenie jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »