Kategoria: Służebność gruntowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana kwalifikacji ze służebności na wykup działki

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 05-10-2018

Od 2013 toczy się moja sprawa o służebność gruntową, nad którą przechodzi linia wysokiego napięcia. Jest to działka budowlana. Jest już plan biegłego sądowego geodety (zajęte 1200 m2), opinaj biegłego sądowego popierającą te wyliczenia.Czy istnieje możliwość wnioskowania w trakcie sprawy do sądu o zmianę kwalifikacji z służebności na wykup działki przez PGE?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

Na szeroko pojmowaną zmianę powództwa pozwala przepis art. 197 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 193

§ 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu”.

 

Jak podnosi się w piśmiennictwie, zmiana, o której mowa w cytowanym przepisie, może być „jakościowa (np. żądanie zapłaty odszkodowania zamiast wydania rzeczy) lub ilościowa (np. żądanie zapłaty większej kwoty), jak również może polegać na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok dotychczasowego” (P. Telenga, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, LEX, 2018).

 

W związku z powyższym należy uznać, że zmiana powództwa polegająca na żądaniu wykupu działki gruntu w miejsce żądania ustanowienia służebności jest dopuszczalna o ile nie wpływa na właściwość rzeczową sądu.

 

Właściwość rzeczowa sądu dotyczy zaś tego, czy daną sprawę w pierwszej instancji rozpatrywać będzie sąd rejonowy, czy raczej sąd okręgowy. Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania cywilnego, sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Właściwość sądów rejonowych określa zaś art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

„Art. 17

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;

2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;

4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;

45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, kluczowe znaczenie dla określenia właściwości rzeczowej sądu będzie miała wartość przedmiotu sporu. Jeśli ze względu na nią doszłoby do zmiany właściwości rzeczowej sądu, to zmiana powództwa byłaby niedopuszczalna. Jeśli zaś sprawę mógłby nadal rozpatrywać ten sam sąd, to zmiana powództwa jest dopuszczalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »