Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązania wobec dożywotnika

Marek Gola • Opublikowane: 09-11-2015

W zamian za darowiznę domu moja siostra wraz z mężem zostali zobowiązani na rzecz mamy do dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania oraz sprawowania opieki nad nią do końca życia. Obdarowani oświadczyli, że są w posiadaniu przedmiotu umowy. Siostra zmarła, szwagier mieszka zagranicą. Obłożnie chora mama mieszka w rzeczonym domu, ja zapewniam jej opiekę. Kto jest zobowiązany opłacać media? Jakie są rzeczywiste zobowiązania szwagra wobec mojej matki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Z treści Pana pytania wynika, że Pana siostra wraz z mężem otrzymali tytułem darowizny od Pana rodziców nieruchomość. Na nieruchomości ustanowiono dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania oraz sprawowania opieki nad nią do końca życia. W chwili obecnej siostra nie żyje, szwagier zamieszkuje za granicą, a opiekę nad matką sprawuje Pan.

Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Zasadne jest zatem zwrócenie uwagi na zapis art. 258 K.c. i następnych. W stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem użytkownik ponosi ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy. Właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Jeżeli takie nakłady poczynił, może od użytkownika żądać ich zwrotu według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót. Jeżeli użytkownik poczynił nakłady, do których nie był obowiązany, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Z uwagi na powyższe Pana mama ma pełne prawo zamieszkiwać w mieszkaniu, ale opłaty związane z jej utrzymaniem zgodnie z przepisami obciążają ją. Innymi słowy matka jako użytkownik mieszkania powinna pokrywać koszty związane z jej zamieszkiwaniem w domu.

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby już w akcie notarialnym wskazano, że szwagier i siostra są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów związanych z życiem rodziców. Powyższe wynika wprost z przepisów. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Jeżeli zakres nie został ustalony w sposób przeze mnie powyżej opisany, za media musi płacić Pana mama, a w konsekwencji rozumiem, że Pan uiszcza te rachunki.

Pragnę jednak zwrócić uwagę na inną okoliczność. O ile opłata za media nie jest jak mniemam tak uciążliwa, o tyle brak opieki już tak. Szwagier zamieszkuje w Niemczech. Zachodzi jednak pytanie, od kiedy szwagier mieszka w Niemczech i od kiedy Pana matka potrzebuje opieki na stałe.

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Jeżeli bowiem szwagier wyjechał do Niemiec w przeciągu ostatniego roku lub Pana mama w przeciągu ostatniego roku zachorowała i wymaga z tego powodu opieki, zasadne jest skierowanie do szwagra wezwania do opieki nad teściową z jednoczesnym wskazaniem, że zaniechanie takiego obowiązku stanowić będzie podstawę do odwołania darowizny.

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 stycznia 1967 r., sygn. akt III CZP 32/66, zgodnie z którą „oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie (art. 64 kc oraz art. 1047 kpc). Jeżeli więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy. Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 kc) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda; w takich przypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zachowek z mieszkania na wsi

W 1997 r. rodzice zapisali mi swoje mieszkanie na wsi w formie darowizny. Później przekazałem je rodzicom w dożywotnią służebność,...

 

Zobowiązanie do płacenia czynszu przez służebników

Rodzice kilka lat temu przepisali mi mieszkanie umową darowizny z ustanowieniem służebności mieszkania. Umówiliśmy się (poza umową), że będą...

 

Przedmiot służebności

Kupuję mieszkanie i muszę wpisać służebność osobistą polegającą na prawie do zamieszkania w nim teściowi, chcę to zrobić przy podpisaniu aktu...

 

Czy pełnomocnik uprawnionego z tytułu służebności może dysponować nieruchomością w takim samym zakresie?

Jestem właścicielką dwumieszkaniowej nieruchomości obciążonej bezpłatną, niepodzielną służebnością jednego mieszkania na rzecz mojej babci. Dom ten...

 

Niespełnienie warunków zapewnienia dożywocia

Po śmierci taty (5 lat temu) moja mama darowała siostrze mieszkanie, które pomogłem rodzicom wykupić, w zamian za dożywocie. Mama poinformowała mnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »