Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprawidłowo przebudowana droga gminna, przywrócenie dostępu do działki

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 02-03-2018

Mam pole rolne wzdłuż drogi gminnej. Była to wąska droga (szer. 2 m), ale została poszerzona bez mojej wiedzy i zostało mi zabrane około 1 m pola na całej długości (około 400 m długości). Gmina twierdzi, że zmieścili się w pasie drogowym, a przyznaje się jedynie, że skarpę wykonano zbyt stromo (prawie pionowa o wysokości około 1,5 m), i zobowiązuje się do naprawy, jeżeli zostanie uszkodzona. A ja na tę skarpę nie mogę podjechać ciężkim sprzętem, ponieważ grozi to osunięciem się ciągnika. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności odniosę się do kwestii ewentualnego zawłaszczenia części Pańskiej nieruchomości pod budowę drogi. Otóż w celu ustalenia, czy faktycznie tak się stało, najlepiej skorzystać w pierwszej kolejności z usług geodety, który wstępnie oszacuje, czy mogło dojść do przekroczenia granicy przez gminę, a jeśli okaże się, że jest to prawdopodobne, możliwe będzie wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego i dochodzenia od gminy np. wykupu samowolnie zajętego pasa nieruchomości.

W opisanej sytuacji największy problem stanowi jednak, jak rozumiem, kwestia dojazdu do nieruchomości. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy na drodze zlokalizowany był oficjalnie jakikolwiek zjazd do Pana nieruchomości. Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych:

„Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

[…]”

Jak czytamy, co do zasady, budowa oraz przebudowa zjazdu obciążają właściciela nieruchomości. Jednakże w przypadku przebudowy drogi, jak miało to miejsce w Pana sytuacji, przebudowa wszystkich istniejących zjazdów obciążała zarządcę drogi, czyli gminę. Jeśli zatem istniał jakikolwiek zjazd, który na skutek przebudowy drogi został wyłączony z użytku, może żądać Pan od gminy jego przebudowy, tak aby było możliwe korzystanie z niego, w obecnych warunkach (a tym samym został przywrócony Panu dostęp do nieruchomości).

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepisy rozporządzenia Ministra transportu i gospodarki wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Paragraf 37 wskazanego rozporządzenia określa maksymalne nachylenia pobocza dla dróg klasy GP i niższych:

§ 37 1. Pobocza gruntowe drogi klasy GP i dróg niższych klas powinny mieć szerokości, z zastrzeżeniem § 38, nie mniejsze niż:

1) 1,50 m – na drodze klasy GP;

2) 1,25 m – na drodze klasy G;

3) 1,00 m – na drodze klasy Z;

4) 0,75 m – na drodze klasy L lub D.

2. Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym powinno wynosić:

1) od 6% do 8% – przy szerokości pobocza nie mniejszej niż 1,0 m;

2) 8% – przy szerokości pobocza mniejszej niż 1,0 m.

3. Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno wynosić:

1) o 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku;

2) tyle co pochylenie jezdni – do szerokości 1 m pobocza, a na pozostałej części pobocza – 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po zewnętrznej stronie łuku.

Jak widzimy, maksymalne możliwe nachylenia pobocza określone w rozporządzeniu są dość niewielkie i każda nowo budowana lub remontowana droga powinna odpowiadać tym wymaganiom. Paragraf 42 ust. 3-5 rozporządzenia określają natomiast maksymalne nachylenie skarpy. Zgodnie z tymi przepisami:

„3. Skarpy nasypów i wykopów dróg klasy GP i dróg niższych klas powinny mieć, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, pochylenie 1 : 1,5.

4.Pochylenie i konstrukcja urządzeń wzmacniających skarpy nasypów i wykopów dróg powinny być ustalone na podstawie obliczeń ich stateczności zgodnie z Polską Normą, w szczególności wtedy, gdy:

1) skarpa nasypu lub wykopu ma wysokość większą niż 8 m;

2) skarpa nasypu lub wykopu ma wysokość większą niż 6 m, a zbocze ma pochylenie większe niż 1 : 3;

3) drogowa budowla ziemna będzie budowana z materiału lub w gruncie wymagającym szczególnych procedur technicznych i technologicznych;

4) nasyp będzie budowany na gruntach o małej nośności, na terenie osuwiskowym albo na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej;

5) skarpa nasypu będzie narażona na działanie wód stojących lub płynących na terenie zalewowym.

5. Pochylenie skarpy nasypu lub wykopu może być mniejsze niż określone w ust. 1, 2 i 3, jeżeli nie występuje żaden z wypadków, o których mowa w ust. 4, a za zmianą pochylenia przemawiają względy utrzymania, ekonomiczne lub estetyczne.”

Pochylenie 1 : 1,5, o którym mowa w ust. 3, odpowiada odpowiednio 33,69. Także i w tym przypadku nie możemy mówić zatem o prawie pionowej ścianie.

W związku z tym, iż wygląda na to, że droga przebudowana została sprzecznie z przepisami, może żądać Pan przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a w szczególności przywrócenia dostępu do Pana nieruchomości. Żądanie takie może oprzeć Pan m.in. na przepisie art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.”

Reasumując, w chwili obecnej, najlepiej upewnić się w kwestii istnienia zjazdu i wystąpić do gminy, powołując się na wyżej przytoczone przepisy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Obowiązek opieki nad babcią

Obowiązek opieki nad babcią

Mieszkam razem z babcią w jednym mieszkaniu. Mieszkanie na podstawie aktu darowizny jest moją własnością. W akcie notarialnym jest wpisane...

Jak wyegzekwować realizację umowy dożywocia?

Moi rodzice przekazali ok. 10 lat temu gospodarstwo rolne mojemu bratu. Moja mama otrzymała dzięki temu rentę strukturalną (obecnie mama jest już na emeryturze...

 

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat,...

 

Wezwanie do zaniechania naruszania praw własności przy służebności gruntowej

Od właścicielki działki, na której w akcie notarialnym jest ustanowiona bezterminowa nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu,...

 

Zmiana właściciela działki i problem z podłączeniem kanalizacji

8 lat temu wybudowałem dom na swojej działce i zgodnie z pozwoleniem oraz projektami podłączyłem się z wodą oraz kanalizacją do miejskiej...

 

Kanalizacja przechodzącą przez działkę sąsiada

Byłem posiadaczem działki i domu jednorodzinnego wybudowanego 15 lat temu. Kanalizacja tego domu została wykonana częściowo przez działkę sąsiada za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »