Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przesunięcie słupa elektrycznego na koszt zakładu energetycznego

Maciej Podgórski • Opublikowane: 22-01-2018 • Aktualizacja: 2022-04-11

Na prywatnej działce budowlanej mojego ojca stoi od ponad 60 lat słup elektryczny. Zakład energetyczny twierdzi, że jeśli chcemy przestawić słup, to musimy to zrobić na własny koszt. Chodzi tu o jakieś 50 tys. zł, więc sprawa jest trudna. Co możemy zrobić, aby zakład energetyczny wykonał przeniesienie na własny koszt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesunięcie słupa elektrycznego na koszt zakładu energetycznego

Słup energetyczny na prywatnej działce

Jeżeli przedsiębiorca energetyczny ma na cudzym gruncie słup energetyczny, to musi posiadać doń tytuł prawny. Jeżeli go nie posiada, wówczas właściciel zajmowanej na ten cel nieruchomości może zażądać bezzwłocznego usunięcia słupa. Zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego (K.c.) – właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą, zaś przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Zobacz też: Koszt przesunięcie słupa niskiego napięcia

Usunięcie słupa energetycznego z prywatnej działki - na czyj koszt?

Zacytowany przepis prawa pozwala uprawnionemu na usunięcie słupa z jego działki gruntu – poprzez zgłoszenie takiego żądania do naruszyciela bezpośrednio lub poprzez wytoczenie odpowiedniego powództwa. Roszczenie z art. 222 K.c. nie ulega przedawnieniu. Warto w tym miejscu wskazać, że Konstytucja RP w art. 77 stanowi, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej oraz że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Pisze Pan, że słup stoi już na działce od wielu lat, zatem nawet jeżeli niegdyś Pański ojciec został w jakiś sposób zmuszony do wyrażenia zgody na postawienie słupa na jego ziemi lub słup taki został postawiony przez władze bez jego zgody (mam na myśli zwłaszcza okres PRL.), to również dziś Pani tata może dochodzić swych praw. Warto także wskazać, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1999 r., sygn. akt. III CKN 145/9 – zwłoka właściciela z żądaniem finansowej rekompensaty z tego tytułu nie może być rozumiana jako domniemane oświadczenie woli zrzeczenia się wynagrodzenia.

Przeczytaj też: Ile zakład energetyczny płaci za wycinkę drzew pod liniami

Zadośćuczynienie za bezprawne postawienie słupa na prywatnym terenie

Należy podkreślić ponadto, że brak tytułu prawnego po stronie przedsiębiorcy energetycznego oznacza brak podstaw do wykorzystywania słupa. W takiej sytuacji ma więc zastosowanie art. 405 K.c., zgodnie z którym ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Co oznacza, że przedsiębiorca energetyczny winien zwrócić Pana ojcu równowartość dochodów, jakie uzyskał z tytułu korzystania ze słupa postawionego na jego nieruchomości, a także powinien naprawić szkody związane z obecnością słupa. Zgodnie bowiem z art. 415 K.c. – ten, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odszkodowanie powinno uwzględniać szkody poniesione przez Pana ojca na skutek braku możliwości użytkowania zajętego gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem – jak choćby brak możliwości jego zabudowy, czy wskutek obniżenia atrakcyjności nieruchomości. W szczególności, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 1 lutego 2010 r., sygn. akt I CSK 312/09), dotyczącym kwestii tzw. bezumownego korzystania z rzeczy, odszkodowanie powinno być ustalone według stawek rynkowych za korzystanie z danego rodzaju rzeczy (pożytki cywilne), jakie właściciel mógł uzyskać, zawierając umowę najmu lub dzierżawy.

Przeczytaj również: Słup energetyczny na działce budowlanej

Ustanowienie służebności na rzecz przedsiębiorcy energetycznego za wynagrodzenie

Warto również wskazać, że są możliwe również alternatywne rozwiązania problemu – mianowicie ustanowienie służebności na rzecz przedsiębiorcy energetycznego za odpowiednim wynagrodzeniem, które należy się właścicielowi bez względu na sposób powstania służebności, bądź też żądanie od przedsiębiorcy energetycznego wykupienia przezeń gruntu na podstawie art. 231 § 2 K.c.

Możliwość żądania wykupu fragmentu działki wynika pośrednio z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który to sąd w wyroku z dnia 16 lipca 2004 roku (sygn. I CK 26/04) uznał, że właściciel nieruchomości, nad którą przechodzi linia elektryczna niemająca fizycznej styczności z samym gruntem, ale ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości i zmniejszająca jej wartość, może żądać przed sądem cywilnym od właściciela linii wykupienia od niego gruntu.

Zobacz również: Postawienie słupa na działce

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »