Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Trudności z doprowadzeniem gazu przez drogę

Autor: Katarzyna Bereda

Jestem deweloperem i kończę budowę mojej inwestycji – 2 budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, mam na nie klientów (podpisane umowy deweloperskie, czyli posiadam rachunek powierniczy). Dojazd do nieruchomości przebiega przez drogi, w których udział ma 5 osób, w tym ja. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi przez gazownię chcę wybudować sieć gazową (około 7 metrów) i przyłącza do domów, które to znajdują się w drodze wspólnej. Jeden z sąsiadów się nie zgadza i nie widzę możliwości, aby się z nim dogadać. Przez to firma wykonująca sieć i przyłącze gazowe nie może rozpocząć pracy. Bez tego nie uzyskam odbioru przyłącza i nie będę mógł sprzedać klientom domów, a termin zawarcia umowy przyrzeczonej niedługo wygaśnie. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trudności z doprowadzeniem gazu przez drogę

Brak zgody jednego ze współwłaścicieli drogi na poprowadzenie sieci gazowniczej

Zgodnie z treścią art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Mając natomiast na uwadze art. 199, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Budowa sieci gazowniczej w pasie drogi będącej przedmiotem współwłasności

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Kodeks zalicza expressis verbis jedynie rozporządzanie rzeczą wspólną, a zatem jej zbycie, obciążenie, dokonanie czynności zobowiązującej odnoszącej się do całej rzeczy (np. najem, dzierżawa). Zakres zwykłego zarządu zależy od rodzaju rzeczy i innych okoliczności, np. wpływu czynności na całokształt stosunków związanych z rzeczą. Dlatego ta sama czynność może mieścić się w granicach zarządu jedną rzeczą, a przekraczać je w odniesieniu do innej rzeczy, a nawet, w zależności od okoliczności, w odniesieniu do tej samej rzeczy, ale w różnym czasie. Przykładowo wydzierżawienie nieruchomości jest z reguły czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, ale jeżeli np. wydzierżawienie nieruchomości jest kontynuacją jej dotychczasowego sposobu użytkowania, a zwłaszcza gdy nie chodzi o dzierżawę wieloletnią, to do tej skuteczności wystarcza zgoda większości współwłaścicieli (por. wyrok SN z 3.2.1964 r., sygn. at III CR 192/62; podobnie w odniesieniu do użyczenia lokalu wyrok SN z 10.6.1994 r., sygn. akt II CRN 53/94).

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną

Orzecznictwo zaliczyło do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną m.in.:

 1. zmianę przeznaczenia lub przebudowę pomieszczenia wspólnego (uchw. SN z 23.4.1993 r., sygn. akt III CZP 36/93, OSNCP 1993, Nr 12, poz. 213);
 2. wzniesienie stałego obiektu budowlanego na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności (wyr. SN z 11.10.1990 r., sygn. akt III ARN 15/90, OSP 1991, Nr 6, poz. 163; wyr. WSA w Warszawie z 20.5.2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 243/09, Legalis; wyr. WSA w Białymstoku z 12.2.2013 r., sygn. akt II SA/Bk 692/12, Legalis);
 3. nadbudowę kondygnacji nad budynkiem stanowiącym przedmiot współwłasności (wyr. NSA z 29.3.1990 r., sygn. akt IV SA 33/90, ONSA 1990, Nr 2, poz. 35);
 4. przebudowę obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością (wyr. WSA w Krakowie z 20.5.2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1188/08, Legalis);
 5. usunięcie drzewa ze wspólnej nieruchomości (wyr. WSA w Gliwicach z 9.1.2008 r., sygn. akt II SA/Gl 824/07, Legalis);
 6. modernizację budynku polegającą na założeniu nowej instalacji gazowej (wyr. WSA w Warszawie z 2.3.2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1836/06, Legalis);
 7. docieplenie budynku (wyr. WSA w Gliwicach z 30.6.2008 r., sygn. akt II SA/Gl 913/07, Legalis);
 8. udział w rozgraniczeniu nieruchomości (wyr. NSA z 14.9.1983 r., sygn. akt I SA 516/83, ONSA 1983, Nr 2, poz. 71);
 9. ustanowienie prawa dzierżawy nieruchomości i wniesienie jako aportu do spółki (wyr. SA w Białymstoku z 25.2.2011 r., sygn. akt I ACa 5/11, OSAB 2011, Nr 1, poz. 3);
 10. uczestniczenie w zabraniu wspólnoty mieszkaniowej z prawem głosowania, gdy przedmiotem współwłasności jest lokal (wyr. SA w Warszawie z 30.3.2011 r., sygn. akt VI ACa 1106/10, niepubl.);
 11. ustanowienie służebności przesyłu (post. SN z 6.7.2011 r., sygn. akt I CSK 714/10, Legalis).

Przeprowadzenie gazociągu a zgoda wszystkich właścicieli gruntu

Z uwagi więc na powyższe przeprowadzenie gazociągu uznać należy za czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomości i wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku braku zgody jednego sąsiada, a więc zachowania więcej niż połowy udziałów, może Pan skierować sprawę do sądy w celu rozstrzygnięcia o położeniu sieci gazowej. Niestety z uwagi na brak zgody – inna możliwość nie istnieje.

Proszę mieć na uwadze, iż postępowanie sądowe jest przeważnie długie i podobne sprawy trwają ok. 1 roku. Dlatego proponuję polubownie porozumieć się z sąsiadem – przedstawić wszelkie możliwości opowiadające się za położeniem spornego gazociągu. Proszę także zwołać zebranie wszystkich właścicieli, może pod wpływem presji i za namową pozostałych sąsiadów uda się Państwu wypracować kompromis.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl