Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

• Autor: Anna Sufin

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który chce przeprowadzić przez moją działkę światłowód w wykopie? Działka jest zlokalizowana w woj. podkarpackim.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

Przeprowadzenie światłowodu przez działkę budowlaną

Podaje Pani, że na Pani nieruchomości inwestor chciałby przeprowadzić światłowód w wykopie. Działka zlokalizowana jest w woj. podkarpackim. Nie podaje Pani, czy jest to działka budowlana i w jakim zakresie światłowód ograniczy te możliwości, nie podaje Pani także na jakim odcinku i po jakiej części działki światłowód ma przebiegać.

Zobacz też: Światłowód na słupach - zgoda właściciela terenu

Zajęcie nieruchomości pod linie energetyczną

Na mocy art. 3051 K.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Treść tej służebności z reguły polega na zobowiązaniu się przez właściciela do niezabudowywania i niezadrzewiania terenu zajętego pod linię energetyczną wraz z pasem ochronnym oraz zapewnienia każdoczesnego dostępu w celach eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i przebudowy.

Zgodnie z art. 3052 K.c.:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.”

Przeczytaj również: Światłowód przez działkę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawarcie umowy służebności przesyłu mino sprzeciwu właściciela nieruchomości

Zatem nawet gdyby jedna ze stron nie godziła się na zawarcie umowy służebności przesyłu, a umowa taka będzie konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, obydwu stronom przysługuje roszczenie o zawarcie takiej umowy, które może być dochodzone przed sądem. Przedsiębiorca przesyłowy może w ten sposób doprowadzić do zawarcia umowy służebności przesyłu mimo braku zgody właściciela.

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu

Oczywiście w orzecznictwie podkreśla się, że „odpowiedniość” wynagrodzenia powinna być ustalana indywidualnie i odniesiona do istotnych okoliczności w sprawie (por. postanowienie SN z 9.10.2013 r., V CSK 491/12). Przyjmuje się, że brak określonych w ustawie kryteriów wynagrodzenia oznacza, że „ustawodawca pozostawił sądowi swobodę polegającą na indywidualizacji ocen w tym zakresie, formułowanych na podstawie określonego stanu faktycznego, które mogą także wynikać z ogólnych reguł porządku prawnego” (postanowienie SN z 27.02.2013 r., IV CSK 440/12).

Co należy brać pod uwagę określając wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu?

Jako elementy, które muszą być uwzględnione w wysokości wynagrodzenia SN wskazuje: obciążenie nieruchomości urządzeniami przesyłowymi z reguły przez kilkadziesiąt lat, wartość nieruchomości, stanowiącą górną granicę wynagrodzenia, sposób wykorzystywania przez właściciela pozostałej części nieruchomości, rozwój gospodarczy terenów położonych w sąsiedztwie, ograniczenie możliwości inwestycyjnych z powodu istnienia urządzeń, wyłączenie możliwości zabudowy. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia należy też brać pod uwagę, że przedsiębiorca realizuje cele społeczne. Sąd nie jest związany opiniami rzeczoznawców, a do takich opinii powinien podchodzić krytycznie.

Ponadto przy określaniu wynagrodzenia można brać pod uwagę wysokość czynszu dzierżawnego na tym terenie, procent ograniczenia użytkowania (wskażę, że różne są metody jego wyliczania).

Mając na uwadze tak określone zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, nie podejmę się szacowania, jaka kwota mogłaby być odpowiednia na rzecz Pani choćby dlatego, że nie mam danych co do Pani działki, co do długości i rodzaju światłowodu.

Może Pani jednak próbować samodzielnie oszacować wysokość przynajmniej Pani szkody – proszę rozważyć, czy nieruchomość poprzez światłowód traci swoje walory budowlane i w jakiej części, a tym samym jaką część swojej wartości (tu istotne będą ceny rynkowe nieruchomości na tym terenie), czy w związku z wbudowanym urządzeniem będzie Pani musiała z jakiegoś powodu ponieść dodatkowe koszty (np. dłuższe przeprowadzenie innych linii przesyłowych do działki). Nadmieniam, że przy światłowodach nie ma co do zasady stref ochronnych, stąd sama powierzchnia działki będzie nadal mogła być wykorzystana z tym jednakże założeniem, że trzeba będzie liczyć się z koniecznością naprawy czy konserwacji wbudowanego światłowodu.

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności może zatem bardzo różnie się kształtować – od kwot ok. 1 tys. zł w przypadku, gdy światłowód nie ingeruje w działkę, biegnie np. przy strefie wolnej od zabudowy w małej długości, do kwot nawet ok. 60 tys., jeśli światłowód powoduje, że nie będzie Pani mogła wykorzystać działki na cele budowlane, co Pani planowała. Niestety zatem nie mogę Pani wskazać konkretnej kwoty, którą może Pani negocjować. Proszę rozważyć, jaką realną szkodę Pani poniesie przez umieszczenie światłowodu i negocjować kwotę, która przynajmniej tej szkodzie zadośćuczyni. Samo wynagrodzenie za korzystanie z działki w dalszym zakresie zależy m.in. od powierzchni, co do której musi się Pani liczyć z ingerencją, okresu na jaki służebność jest ustanawiana, itd. (tu można wyjść od kwoty dzierżawy za daną powierzchnię). Na pewno jednak nie będą to kwoty porównywalne z kwotami przy napowietrznych sieciach przesyłowych – tu podam dla przykładu, że w rejonie podkarpacia określano kwoty np. po 60 tys. za służebność (wraz z odszkodowaniem) ustanowioną na 30 lat za powierzchnię zajętości 1600 m2 na działce rolnej.

Z reguły przy budowie sieci, w umowie przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za szkody spowodowane wejściem w teren, określane albo ryczałtowo, albo też na podstawie opinii rzeczoznawcy (tu bierze się pod uwagę zakres upraw, które zostały zniszczone, utracone dochody z upraw, które nie mogły przez okres prac być realizowane).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »