Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki ustanowienia służebności drogi

Hanna Żurowska • Opublikowane: 10-10-2014

Czy na terenach zamkniętych można ustanowić służebność drogi koniecznej? Jakie są warunki ustanowienia takiej służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pozwolę sobie przytoczyć przepis prawny Kodeksu cywilnego, który należy potraktować jako punkt wyjścia dla tego pytania:

„Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Artykuł 145 § 2 i 3 wskazuje trzy kryteria, którym ma odpowiadać przebieg drogi koniecznej, a mianowicie:

  1. przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić;
  2. przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy;
  3. jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile jest to możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

Pierwsza z przedstawionych wyżej dyrektyw co do przebiegu drogi, nakazująca, z jednej strony, respektować potrzeby nieruchomości izolowanej oraz, z drugiej strony, przeprowadzić drogę w taki sposób, aby powodowała ona jak najmniejszą uciążliwość dla gruntu obciążonego, zakłada osiągnięcie słusznego kompromisu między stronami. W efekcie ani właściciel gruntu, przez który droga ma prowadzić, nie może domagać się respektowania wyłącznie jego interesów, ani właściciel nieruchomości izolowanej nie może żądać wytyczenia drogi dla niego najwygodniejszej, bez względu na stopień obciążenia gruntu służebnego. Mnogość konkretnych sytuacji faktycznych nie pozwala oczywiście na dokładniejsze ujęcie tego zagadnienia w przepisach.

Innymi słowy ustawodawca nie rozróżnia tutaj poszczególnych terenów w kontekście regulowania dopuszczalności ustanowienia służebności na określonym gruncie, w zależności od tego, czy jest to teren otwarty czy zamknięty. Przesłanki decydujące są warunkowane jedynie okolicznościami ocenianymi dla danego, konkretnego przypadku.

Okoliczności, które wymagają rozważenia na tle art. 145 § 2 i 3 i które decydują o wyborze trasy drogi koniecznej, to: sposób dotychczasowego dostępu do drogi publicznej, przyczyny pozbawienia nieruchomości tego dostępu, stanowisko większości właścicieli gruntów, które są planowane jako obciążone służebnością, nakłady związane z urządzeniem drogi, rodzaj i obszar gruntów zajętych pod drogę oraz zaspokojenie potrzeb nieruchomości władnącej przy minimalnym obciążeniu nieruchomości służebnej.

Dodam również, że wytyczenie drogi koniecznej nie zawsze musi polegać na urządzeniu drogi w ścisłym znaczeniu tego słowa. Omawiana służebność może bowiem polegać na nakazie tolerowania przejazdów pojazdami, których nadwozia będą się znajdować w przestrzeni nad sąsiednimi gruntami, przy czym taka służebność powinna być połączona z zakazem wznoszenia budynków lub innych urządzeń w tym pasie drogowym.

Konkludując, w świetle ograniczonego zarysu stanu faktycznego trudno mi udzielić precyzyjnej odpowiedzi dotyczącej tego przypadku, niemniej na ogólne pytanie o to, czy na terenie zamkniętym można ustanowić służebność drogi koniecznej, odpowiedź brzmi: tak, o ile spełnione zostały ustawowe przesłanki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

Mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na parterze w budynku spółdzielni. Lokal wynajmuję. Ma on dwa wejścia – jedno od frontu...

 

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej, niedługo rozpoczynam budowę domu. Do działki jednak nie ma obecnie drogi dojazdowej. Do niedawna była droga...

 

Szerokość drogi służebnej

Szerokość drogi służebnej

Na mojej działce ustanowiona jest notarialnie służebność dla przejazdu, przechodu, przegonu pasem 4,5 m szerokości na rzecz sąsiada. Sąsiad złożył...

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Jestem właścicielką działki na której wybudowałam dom. Do działki mam zapisaną służebność przejazdu przez działkę sąsiada. Drogę sama sfinansowałam...

 

Służebność drogi i jej utrzymanie

Dwadzieścia pięć lat temu długą i wąską działkę podzielono tak, że wydzielono z niej pas o szerokości 4,5 m stanowiący drogę dojazdową,...

 

Czy możliwe jest unieważnienie zasiedzenia dojazdu?

Postanowieniem sądu z 2000 r. określono nabycie przez nas służebności przejazdu i przechodu na drodze należącej do sąsiadów (wyrok...

 

Wydzielony pas wjazdu na działki

Moja babcia x lat temu sprzedała sąsiadowi swoją część działki. W umowie zapisano, że kupujący i sprzedający wydzielają pas z własnych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »