Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe korzystanie ze służebności

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25-05-2018

Jestem właścicielką działki wraz z domem obciążonej prawem przejazdu i przechodu do czasu otwarcia drogi. Służebność ta jest wykonywana rażąco uciążliwie przez właścicieli działki władnącej. Nie ma możliwości uregulowania stosunków z sąsiadami, którzy chcą korzystać z tego prawa w najbardziej dogodny dla siebie sposób. Czy istniej szansa zniesienie tego prawa i wyznaczenia innej drogi dojazdowej? Obok naszych posesji jest uliczka dojazdowa utrzymywana przez UG oraz częściowo odcinek terenów kolejowych. Ponadto chciałabym mieć jasność w kwestii możliwości przejazdu samochodów ciężarowych, samochodów gości odwiedzających sąsiadów, zamykania bramy wjazdowej oraz furtki na klucz podczas mojej nieobecności. Na ten moment całe wycieczki przechodzą przez naszą działkę a sąsiedzi twierdzą, że mają takie prawo.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 285 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”/

Nie opisała Pani, w czym przejawia się przejawia nadużywanie służebności, ale przechód i przejazd oznacza nieograniczony przechód i nieograniczony przejazd związany z zapewnieniem komunikacji z działką władnącą.

Umożliwia dojazd i dojście także gościom właścicieli działki władnącej, a także dojazd auta ciężarowego, jeśli jest taka potrzeba czy konieczność. Więc nie są to argumenty.

Jednak jeśli jest możliwość dojazdu inną drogą – np. tą gminną, i zapewnia ona komunikację z działką władnącą – może warto pomyśleć o zniesieniu służebności.

„Art. 294 k.c. stanowi, że właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. Roszczenie o zniesienie służebności przysługuje również użytkownikowi wieczystemu” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.10.1968 r., sygn. akt III CZP 98/68).

Przepis art. 294 przewiduje dwie przesłanki zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem. Pierwszą z nich jest zmiana stosunków, wskutek której służebność stała się dla właściciela nieruchomości obciążonej „szczególnie uciążliwa”. Zmiana ta powinna dotyczyć sfery gospodarczej i musi pozostawać w związku przyczynowym z wytworzeniem się stanu rzeczy szczególnie uciążliwego dla właściciela nieruchomości obciążonej (por. uchwała SN z dnia 7 grudnia 1964 r., sygn. akt III CO 61/64). Zmianą stosunków w rozumieniu art. 294 jest zarówno zmiana okoliczności związanych z wykonywaniem konkretnej służebności gruntowej, jak i ogólna zmiana stosunków społeczno-gospodarczych (por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 1977 r., sygn. akt III CRN 301/77).

Drugą przesłanką zniesienia służebności gruntowej w trybie art. 294 jest brak konieczności dalszego jej istnienia do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

Samo zwiększenie częstotliwości korzystania z drogi zasadniczo nie stanowi zmiany stosunków w rozumieniu art. 294.

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 24 kwietnia 1997 r., sygn. akt II CKN 43/97, „właściciel nieruchomości władnącej nie może w dążeniu do rozwoju gospodarczego własnej nieruchomości zwiększyć bez żadnych konsekwencji niedogodności nieruchomości służebnej. Nie może w szczególności oczekiwać, że gdy będzie tego wymagał rozwój gospodarczy jego nieruchomości, właściciel nieruchomości służebnej będzie dostosowywał się do tego rozwoju i brał na siebie ciężar związanych z tym kosztów. Takie oczekiwanie byłoby nieuprawnione w świetle art. 288 kc, który wskazuje, że służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej”.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13.12.1977 r., sygn. akt III CRN 301/77, „za zmianę stosunków uważa się zdarzenie, w wyniku którego nastąpiła zmiana okoliczności dotycząca zarówno konkretnego stosunku służebności, jak i stosunków społeczno gospodarczych w ogólności. Zmiana ta musi skutkować uciążliwością po stronie właściciela nieruchomości obciążonej oraz powinna dotyczyć sfery gospodarczej i pozostawać w związku przyczynowym z wytworzeniem się stanu rzeczy szczególnie uciążliwego dla właściciela nieruchomości obciążonej”.

Z kolei zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3.04.1985 r., sygn. akt III CRN 75/85, „to, czy służebność stała się szczególnie uciążliwa dla właściciela nieruchomości obciążonej jak również czy jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej, podlega ocenie z punktu widzenia społeczno-gospodarczego przeznaczenia obu nieruchomości”.

Należy więc przeanalizować, czy służebność jest niezbędna, czy nie ma możliwości komunikacji inną drogą – tą gminną. Albowiem jeśli dojdzie do tego konieczność ustanawiania służebności przez grunt kolejowy – obawiam się, że sąd nie przychyli się do wniosku. Chyba że za wynagrodzeniem stanowiącym koszt ustanowienia nowej służebności.

Niestety każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Po pierwsze w zakresie ustalenia, że służebność stała się zbyt uciążliwa – a tu ciężar dowodu spoczywa na Pani. Po drugie w zakresie ustalenia, czy jest inna droga, zapewniająca komunikację z drogą publiczną. A to wymaga analizy map, dokumentów. I kolejna kwestia to to, czy trzeba będzie ustanawiać nową służebność przez teren kolei – bo to może zasadniczo popsuć plany i zamiary zniesienia służebności, bo sąd oddali taki pozew.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Respektowanie zakres służebności przejścia i przejazdu

Trzy działki: A, B i C, sąsiadują ze sobą. Wszystkie działki mają odrębnych właścicieli. Ja jestem właścicielem działki A (dołączam mapkę)....

 

Zalegalizowanie drogi dojazdowej do nieruchomości

Zamierzam kupić nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, ale mam wątpliwości co do korzystania z drogi dojazdowej. Właściciel nieruchomości, budując...

 

Studzienka telekomunikacyjna na prywatnej działce - jak ustalić właściciela?

Przez teren prywatny, który niedawno nabyłem na potrzeby mojej firmy, przebiega linia telekomunikacyjna ze studzienką przy samym wjeździe. Jak ustalić...

 

Zajęcie zielonej części działki pod budowę drogi

Od 5 lat jestem właścicielem działki, którą dostałam jako darowiznę. Na działce od lat 25 istnieje sieć gazowa i wodociągowa. Poprzedni właściciel...

 

Ograniczenia w korzystaniu z działki przez kable telefoniczne

Przed 8 laty zakupiłem działkę. W akcie notarialnym nie ma wzmianki o służebności gruntowej. Na działce jest posadowiony budynek na potrzeby...

 

Żądanie przesunięcia światłowodu, który uniemożliwia budowę domu

Miesiąc temu kupiłem działkę. Jest to działka budowlana i chcę postawić na niej dom. Dotychczas było na niej siane zboże. Po wizycie u architekta...

 

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Zamierzam kupić działkę budowlaną w drugiej linii zabudowy. Sprzedający ma do sprzedania w sumie 3 działki. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej ma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »