Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uregulowanie sytuacji prawnej przepompowni ścieków na działce

• Autor: Katarzyna Bereda

Jestem (od 1998 roku) właścicielką działki, na której znajduje się przepompownia ścieków, postawiona już po zakupie działki. Mąż (niestety nie żyje) wyraził na to zgodę, lecz nic nie było zawarte na piśmie. W przeciągu tych wszystkich lat gmina nie płaciła żadnej dzierżawy z tego tytułu, a wspomniana przepompownia ostatnio stała się bardzo uciążliwa. Wylewają się ścieki i czuć fetor, a działka usytuowana jest przy rzece. Teren wokół przepompowni został zanieczyszczony. Wystąpiłam do gminy o uregulowanie sytuacji prawnej, o działania naprawcze i opłatę za dzierżawę gruntu. Zaproponowano mi służebność zamiast dzierżawy. Wydaje mi się, że nie jest to korzystne dla mnie rozwiązanie. Proszę o poradę, co powinnam zrobić, aby było to dla mnie najkorzystniejsze rozwiązanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie sytuacji prawnej przepompowni ścieków na działce

Służebność i zapłata za szkody

W niniejszej sprawie faktycznie zasadne jest ustanowienie służebności, bowiem co do zasady taka nieumowna służebność istnieje i warto niniejsze sformalizować, a także oczekiwać zapłaty za korzystanie i powstałe szkody.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

Służebność przesyłu

Zgodnie natomiast z treścią art. 3052:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Służebność przesyłu może być ustanowiona na podstawie art. 3052 jedynie za wynagrodzeniem, chyba że właściciel nieruchomości, która ma być obciążona, w sposób wyraźny zrzeknie się wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3052 powinna uwzględniać przede wszystkim spadek wartości użytkowej nieruchomości, która będzie obciążona taką służebnością.

Wysokość wynagrodzenia za służebność

Czynnikami, które mogą wywierać wpływ na wielkość wynagrodzenia, są:

  1. charakter nieruchomości, która ma być obciążona – położenie, rodzaj, rozmiar, kształt;
  2. jej społeczno-gospodarcze przeznaczenie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ich braku właściwości terenu i sposób korzystania z nieruchomości sąsiednich;
  3. utrata pożytków;
  4. zakres ograniczenia w prawie rozporządzania, swobodnego decydowania o przeznaczeniu i zagospodarowaniu nieruchomości, która ma być obciążona;
  5. zakres i sposób ingerencji przedsiębiorcy w prawa właściciela nieruchomości, która ma być obciążona;
  6. zakres i sposób pozbawienia władztwa nad nieruchomością, która ma być obciążona;
  7. umiejscowienie urządzeń;
  8. trwałość i nieodwracalność obciążenia w dłuższej perspektywie (por. post. SN z 8.2.2013 r., sygn. akt IV CSK 317/12).

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu może być odpowiednio zmniejszona, gdy jej ustanowienie służy również zwiększeniu użyteczności nieruchomości obciążanej. Górną granicą wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinna być co do zasady wartość zajętej nieruchomości (post. SN z 18.4.2012 r., V CSK 190/11, Legalis).

Z uwagi na powyższe, jak najbardziej może Pani ubiegać się o ustanowienie wynagrodzenia za powstałą służebność – może to być wynagrodzenie jednorazowe lub cykliczne – wszystko zależy od Państwa uzgodnienia. Jeżeli nie wie Pani, jak oszacować niniejszą wartość – proponuję skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który wyceni pas zajętej służebności i spadek wartości rynkowej nieruchomości. Idąc dalej, podnoszę także, iż jeżeli na skutek działania przedsiębiorca powstają szkody poza pasem służebności, posiada Pani uprawnienie do wystosowania roszczenia o zaprzestanie dalszych naruszeń – warto to także uwzględnić w ewentualnej umowie.

Zaniechanie naruszeń powodowanych przez przepompownię

Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Artykuł 222 § 2 reguluje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. W celu określenia naruszeń, przeciwko którym wymierzone jest roszczenie negatoryjne, ustawodawca posługuje się określeniem negatywnym, definiując je jako wszelkie „naruszenia własności w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą”. Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności. Niniejsze roszczenie uwzględnia także naprawienie powstałej szkody.

Z uwagi na powyższe proponuję spotkać się z przedsiębiorcą i przedstawić swoje stanowisko, a także negocjować warunki zawartej umowy służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl