Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26-04-2019

Minęły 3 lata od czasu, gdy sąd w postanowieniu ustanowił służebność przechodu i przejazdu do działki, gdzie mieszkam. Są odpowiednie wpisy w księdze wieczystej, jednak droga nie została mi udostępniona, ponieważ rosną na niej drzewa. Działka leży na terenie zalesionym. Właściciel nie odpowiada na moje prośby. Co mi grozi, jeśli sama wytnę te drzewa bez jego wiedzy i zgody? Rok czekałam na rozpatrzenie skargi i nic z tego nie wynikło, bo właściciel nie otrzymał wezwania. Pomimo postanowienia sądu leśniczy nie chciał się tego podjąć. Byłam w tej sprawie w Lasach Państwowych, w gminie, w geodezji, wszyscy odsyłali mnie z kwitkiem. Stwierdzili, że potrzebny jest właściciel i „wyłączeniu działki z gospodarki leśnej”. Zapłaciłam temu człowiekowi za służebność zgodnie z postanowieniem, a nie mogę z niej korzystać! Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 251 K.c. – do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie prawa własności. Służebności gruntowe, jako prawa rzeczowe, są skuteczne erga omnes. Ich naruszenie powoduje możliwość skorzystania z ochrony prawnej zarówno przeciwko osobom trzecim, jak i właścicielowi rzeczy. Należy jednak zauważyć, iż odpowiednie stosowanie do ochrony służebności gruntowych przepisów o ochronie prawa własności oznacza konieczność uwzględnienia istoty służebności gruntowych, dlatego nie jest jednoznaczne, czy w każdym przypadku zastosowanie znajdą wszystkie roszczenia przysługujące właścicielowi rzeczy, w tym roszczenie windykacyjne, negatoryjne i uzupełniające. Do służebności zastosowanie mają przepisy art. 285 i nast. K.c.

Ma Pani zatem prawo korzystać z nieruchomości pozwanych w oznaczonym zakresie (art. 285 § 1 K.c.), a mianowicie korzystać dla celów dojazdu i dojścia do swej nieruchomości, natomiast właściciel nieruchomości obciążonej na takie korzystanie musi wyrazić zgodę. W zakresie ochrony tej służebności przysługuje Pani roszczenie takie, jak przy ochronie własności, bowiem zgodnie z art. 251 K.c. – do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Jeśli na szlaku służebności rosną drzewa, które uniemożliwiają wykonywanie służebności, to powództwo o ochronę jest zasadne.

Jeśli właściciel nie zgadza się na usunięcie drzew, utrudnia, a wręcz uniemożliwia Pani korzystanie ze służebności gruntowej, może Pani domagać się zaniechania tych naruszeń (art. 222 § 2 K.c. w zw. z art. 251 K.c.). Zaniechanie naruszeń oznacza w tym przypadku zaprzestanie bezprawnej ingerencji w wykonywanie przez Panią uprawnień do usunięcia drzew, co umożliwi Pani korzystanie z tejże służebności. Z reguły zaniechanie naruszeń wiąże się z zakazaniem określonych działań fizycznych, może jednak również polegać na przełamaniu wyrażanego oporu przez osoby naruszające służebność, co w niniejszej sprawie może zostać zrealizowane przez udzielenie Pani upoważnienia do usunięcia drzew (niezależnie od tego, czy przepisy prawa administracyjnego wymagają pozwolenia administracyjnego na te czynności). Żądanie jest zatem zasadne i powinno zostać uwzględnione.

Roszczenie w tym zakresie powinno być oparte o treść art. 222 § 2 K.c., który znajduje odpowiednie zastosowanie do ochrony ograniczonych praw rzeczowych na mocy art. 251 K.c. W myśl art. 222 § 2 K.c. – przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Zaniechanie naruszeń oznacza zaprzestanie bezprawnej ingerencji w sferę cudzego prawa własności. Zakaz taki może być zastosowany, gdy naruszenie prawa spowodowało stan trwały, bądź się powtarza, bądź też zostało wprawdzie dokonane jednorazowo, ale w okolicznościach uzasadniających obawę, że będzie powtórzone.

Wyrok wydawany w uwzględnieniu powództwa negatoryjnego musi ściśle określać obowiązki pozwanego. Tylko wtedy będzie nadawać się do egzekucji. W związku z tym trzeba określić wymagane działanie pozwanego, prowadzące do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a w drugim przypadku przewidzianym w art. 222 § 2 K.c. trzeba określić rodzaj zakazanych działań pozwanego (Edward Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze, 2001).

Powinna Pani wnieść o upoważnienie Pani do wycięcia drzew. Proszę pamiętać, że wycięcie drzew z cudzej nieruchomości bez zezwolenia czy zezwolenia sądu może Panią narazić na odpowiedzialność karną i cywilną. Z tytułu wycięcia drzew i krzewów z cudzej nieruchomości bez zgody właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza może Pani ponosić odpowiedzialność karną i odpowiedzialności cywilną z tytułu czynu niedozwolonego. Co więcej, w grę może wchodzić zgłoszenie wycinki. Tu wymagana jest zgoda właściciela albo zastępcza zgoda sądu. Wycinka bez zgody gminy może narazić Panią na grzywnę. Może ona sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty – 500 zł.

Dodatkowo – na działce leśnej zasadniczo nie usunie Pani drzew bez wyłączenia spod gospodarki leśnej za zgodą. Tu powinna Pani wnioskować do sądu o to, aby sąd upoważnił Panią do wystąpienia o wyłączenie spod produkcji leśnej odcinka drogi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat,...

 

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Jestem właścicielem nieruchomości z domem jednorodzinnym. Wjazd na posesję jest z drogi wewnętrznej służącej za dojazd do kilku posesji...

 

Czy mogło dojść do zasiedzenia terenu na którym są rury kanalizacyjne?

Na terenie mojej posesji przebiegają rury kanalizacyjne. Dwa miesiące temu wystąpiłem z pismem do wodociągów o ustanowienie służebności...

 

Jak pozbyć się światłowodu z działki?

W 2000 r. tato przekazał mi aktem notarialnym gospodarstwo rolne. W 2011 r. na mój wniosek został zatwierdzony podział nieruchomości na mniejsze działki....

 

Problem z doprowadzeniem instalacji drogą prywatną, zakres służebności

Kupiłem działkę budowlaną ze służebnością przechodu i przejazdu. Człowiek, który mi ją sprzedał, kupił ją w takim samym stanie od...

 

Droga dzielona z sąsiadami - budowa instalacji

Na wspólnej drodze prowadzącej do 4 działek ja i sąsiad chcemy wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną. Udziały w drodze zakupiliśmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »