Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna ze służebnością mieszkania a zapewnienie utrzymanie i opieki

Autor: Marek Gola

Zawarłam umowę darowizny w zamian za bezpłatną służebność mieszkania z moim bratem. Mamy na to akt notarialny i wpisy w KW. Czy odpowiadam za utrzymywania brata oraz zapewnienie mu opieki medycznej? Co z kosztami za utrzymanie lokalu oraz za jego remont? W mieszkaniu do dzisiaj mieszka tylko brat, który potrzebuje ciągłej opieki. W opiece społecznej dostałam informację, że zajęcie się nim jest moim obowiązkiem. Czy to prawda? Brat jest bezrobotny, niepełnosprawny i ma rentę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna ze służebnością mieszkania a zapewnienie utrzymanie i opieki

Służebność a koszty utrzymania i leczenia

Zasadne jest wskazanie, iż służebność obejmuje jedynie służebność mieszkania polegającą na prawie korzystania przez brata z całego budynku mieszkalnego. Nie ma mowy w nim o otoczeniu brata opieką medyczną, konieczności zapewnienia wyżywania. Służebność nie obejmuje nadto wymogu zakupu opału, kosztów związanych z drobnymi remontami, które wynikając z normalnego zużycia. O ile natomiast wystąpi konieczność naprawy nieruchomości z uwagi na jej zły stan techniczny, wówczas koszt ten obciąża Panią.

Umowa darowizny ze służebnością

Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 506/13:

„Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Znajdą w tym przypadku zastosowanie przepisy regulujące wprost użytkowanie przez osoby fizyczne: art. 267 § 1, art. 268, 269 k.c. oraz przepisy ogólne o użytkowaniu: art. 258–260 k.c. Art. 260 k.c. stanowi, że uprawniony z tytułu służebności mieszkania obowiązany jest jedynie do dokonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z mieszkania. O potrzebie innych napraw i nakładów mający służebność mieszkania ma tylko obowiązek powiadomienia właściciela nieruchomości obciążonej i zezwolenia mu na dokonanie odpowiednich robót. Ciężar ich wykonania spoczywa więc na właścicielu nieruchomości obciążonej. Do służebności mieszkania znajdzie nadto zastosowanie art. 268 k.c., który uprawnia mającego taką służebność do zakładania w zajmowanych pomieszczeniach bez uzyskania zgody właściciela nieruchomości obciążonej nowych urządzeń, w granicach takich jak najemca. Mający służebność mieszkania może założyć w mieszkaniu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości (art. 684 k.c.), jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie właściciela nieruchomości obciążonej, osoba, której przysługuje służebność mieszkania, może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów. Zakres i sposób wykonywania służebności osobistej powinien wynikać przede wszystkim z umowy kreującej stosunek prawny służebności osobistej. Dopiero w braku odpowiednich regulacji, dopuszczalne będzie sięgnięcie do kryteriów wskazanych w komentowanym przepisie: osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych”.

Z treści umowy nie wynika, by to Pani miała sprawować opiekę, a zatem stanowisko OPS jest w mojej ocenie wadliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl